Склад кафедри

Дідух Микола Леонтійович

 

main_photo

ORCID ID: Дідух Микола Леонтійович

Google Scholar:

Scopus ID:

Researcher ID:  

Email

Посада на кафедрі: професор кафедри психології та соціальних наук

Вчене звання: 

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Базова освіта:

Тема  дисертацій:

 • Докторська:

 

 

Режим доступу:

 • Кандидатська:

 

Режим доступу:

Навчальні дисципліни, які викладає:

Наукова та організаційна робота:

 

Наукові та професійні інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психосоматичному підході в клінічній психології з позиції психології часу.

Підвищення кваліфікації:

 Основні публікації:

Монографії:

Навчально-методичні праці:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Savenkova I.I. Chronopsychological forecast of nefrourological diseases / Didukh, M., Hazratova, N., Voitsekhovska O. // EurAsian Journal of BioSciences. 2020. 14, P. 2411-2415. (наукометрична база Scopus)
 2. Savenkova I.I. Features of Display of Anxiety of Children Suffering from Psychosomatic Diseases / Didukh, M., Kuznetsova O., Litvinenko, I., Oleksyuk O. // J.Environ Treat. Tech. 2020. V.8. I.4. P.1516-1520.(наукометрична база Scopus)
 3. Savenkova I.I. Large biological cycle duration in patients with respiratory organs disorders / Didukh, M., Mukhina, L., Litvinenko, I. // Electronic Journal of General Medicine. 2018; 15(6): em 83. doi:10.29333/ejgm / 99826. [Електронний ресурс] (наукометрична база Scopus).
 4. Savenkova I.I. Chronopsychological mental development dysontogenesis prognosing in preschool children / Didukh, M., Chuhueva, I., Litvinenko, I. // Electronic Journal of General Medicine. 2019; 16(2): em110. doi:10.29333/ejgm/108595. [Електронний ресурс]. (наукометрична база Scopus)
 5. Savenkova I.I. Differentiation of time characteristics in subjects with depressive states / Didukh, M., Ruda, N., Hazratova, N. // Electronic Journal of General Medicine. Electronic Journal of General Medicine. 2019; 16(3): em 141. doi:10.29333/ejgm/109436 [Електронний ресурс].  (наукометрична база Scopus)
 6. Savenkova I.I. The Study of Individuation Mechanisms and Factors / Didukh, M.,Shevchenko, V., Venger A // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; Vol 8 (2.1). P. 374 – 381.doi: 1030472/ijaep.v8i2.1.566. [Електронний ресурс].  (наукометрична база Web of Science)
 7. Savenkova I.I. Psychosomatic unity of human from the position of chronopsycholoqy on the example of ischemic disorders and heart diseases / Didukh, M., Hazratova, N., Snyadanko, I. // Electronic Journal of General Medicine. 2019; 16(6): em157. doi:10.29333/ejgm /114263. [Електронний ресурс]. ( наукометрична база Scopus)
 8. Savenkova I.I. Successful аthlete’s сhronopsychological рrofile / Didukh, M., Litvinenko, I., Mukhina, L., Venger A., Shevchenko, V. // Psychology and Education 56 (3-4), Р.120 – 134. [Електронний ресурс].  (наукометрична база Scopus)
 9. Savenkova I.I. Time factor in psychological profiling of information technology specialists for future career success / Didukh, M., Litvinenko, I., Chuhueva, I. // Journal of Environmental Treament Technique 2019; Special Issue on Environment, Management and Economy, Pages: 1041 – 1045.[Електронний ресурс]. (наукометрична база Scopus)
 10. Savenkova I., Didukh M., Khazratova N., Voitsekhovska O. Chronopsychological forecast of nefrourological diseases. EurAsian Journal of BioSciences, 14, 2411-2415 (2020) (наукометрична база Scopus)
 11. Савенкова І.І. Дизонтогенез розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку з позиції психології часу / Шагай М.// Технології розвитку інтелекту. Том 3, № 4 (25), 2019. http://doi.org/10.31108/3.2019.3.4.9[Електронний ресурс].  (фахове видання категорії Б)
 12. Савенкова І.І., Добриянський І.А. Студент приватного вузу: відрахувати не можна, залишити! / І.І. Савенкова, І.А. Добриянський // Освіта і управління.  Т.14, № 4.  К., 2011.  С. 99 109 (фахове видання).
 13. Савенкова І.І., Кокун О.М. Психосоматические аспекты сохранения и восстановления здоровья личности/ І.І. Савенкова, О.М. Кокун // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов. Харьков: Фипарт, 2014.  С.63 – 87.

 

 

Литвиненко Ірина Сергіївна

ORCID ID: Ірина Сергіївна Литвиненко

 Googl Scholar: Литвиненко Ірина Сергіївна

 Scopus ID: 55906442400

  EMail: lis28062561@gmail.com

  Посада на кафедрі – доцент

  Вчене звання – доцент

     Науковий ступінь – кандидат психологічних наук                      (19.00.07-     педагогічна та вікова психологія.

     Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія.                          Викладач психології

 Тема дисертацій: 

 • докторська «Психологічні аспекти індивідуалізації,диференціації професійної підготовки майбутніх психологів»
 • кандидатська «Індивідуалізація пізнавальної активності дітей дошкільного віку,2002

   Навчальні дисципліни,які викладає: 

 • Психологічне консультування, психотерапія,психокорекція та психологія
 • тренінгової роботи (1, 2 семестр);
 • Віковата педагогічна психологія (1 семестр);
 • Психологія масової поведінки та соціально-психологічна робота в
 • пенітенціарнихустановах (2 семестр);
 • Психологія реклами та ПР (1, 2 семестр)

Наукова та організаційна робота: 

 • Керівниця науково-дослідницької теми. « Психологічна допомога молодшим школярам,які пережили психологічні травмуючі ситуації
 • Наукове керівництво здобувачем,який одержав документ про присудження наукового ступеню кандидата психологічних наук зі спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • Відповідальний виконавець НДР «Психологічні детермінанти безпеки освітнього середовища закладів  загальної середньої освіти»

 Наукові та професійні  інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психодинамічному підході,проективної психодіагностики,системному моделюванні психологічних феноменів.

Підвищення кваліфікації:

ISMA Business Incubator Certificate participated in internship on “New technologies and innovation in higner education. Active teaching and learning.”June 03, 2019-September 04, 2019 (120 hours).

Основні публікації:

 Навчально-методичні праці:

1.Литвиненко І.С.Вікова та педагогічна психологія.(кредит: Ситуації в житті дітей дошкільного

віку).Підводні рифи життєвих ситуацій : – Миколаїв : Арнекс . 2017. – 471с.

2.Литвиненко І.С.Вікова та педагогічна психологія (Модуль : Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма “Знаю і розумію” . – Миколаїв :“Арнекс” , 2017 . – 384с.

3.Семиченко В.А. , Литвиненко І.С. , Чугуєва І.С.Загальна психологія ( кредит :  “Інструментарій для  психологічної експертизи “ . – Миколаїв : Арнекс , 2017. – 116с.

4.Литвиненко І.С. , Прасов Д.В. , Чугуєва І.Є.Вікова та педагагічна психологія (Модуль : Психологічні особливості роботи з важко виховуваними дітьми ) – Миколаїв : “Арнекс” , 2017 . – 254с.

5.Мороз Л.І. , Литвиненко І.С. ,  Прасов Д.В. Чугуєва І.С. Науково-дослідницька робота  студентів у вищих навсальних закладів . – Миколаїв. “Арнекс” , 2017 .- 164с.

 6.Литвиненко І.С. , Прасов Д.В. Основи експериментальної психології  – Миколаїв . “Арнекс” , 2018 . – 292с.

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

 1. Литвиненко І.С.Розвиток особистості студента як майбутнього психолога / І.С. Литвененко//Наукові записки Інституту психологіі імені Г.ЯЯС Костюка АПН України/ за ред.. академіка С.Д Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип.32. – 518 (с. 454-461);
 2. Литвиненко І.С. Індивідуалізація начання як засіб якісної підготовки майбутніх психологів/ І.С. Литвененко// Вища Освіта України – Додаток3, том ІІ(9) – 2008р.- Тематичний випуск«Вища освіта України у контексті інтеграціі до європейського освітнього простору. – 625с. (с.350 – 354)
 3. Литвиненко І.С. – Використання деморенційованого підходу при спеціалізаціі майбутніх педагогів у галузі практичної психології / І.С.Литвененко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць/ за ред.. С.Д.Максименка, Н.О. Євдокимової. – Том 2.- Вип.5. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – 346с. – (серія «Психологічні науки») (с.170 -175);
 4. Литвиненко І.С. Компентетний підхід у професійній підставі майбутніх психологів/ І.С Литвененко//Науковий вісник Миколаївського державного унівірсетету імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред.. С.Д Максименка, Н.О Євдокимової. – Т.2 – Вип.9. – Миколаїв: МНУ В.О Сухомлинського, 2012. –286с. (Серія «Психологічні науки») (с 163-169).
 5. Литвиненко І.С. Практико – орієнтовне навчання майбутніх психологів в умовах ВНЗ/ І.С Литвененко// Вища освіта України – Додаток 3 до №1, ТомІІІ, – 2012р. – Тематичний випуск  “Міжнародні          психолого-педагогічні читання “ – 420с.(с.353-359)
 6. Литвиненко І.С Індивідуальна професійна підготовка майбутніх психологів/ І.С. Литвененко// психологія науки: проблеми і здобутки. Додаток 1 до №1,Том IV , -2012 . – Тематичний випуск « Проблеми емпіричних досліднень у психології» – Випуск 6. – 388 ( с 140 – 148)
 7. Литвиненко І.С Сучасні проблеми розвитку професійних компетенцій майбутніх психологів / І.С. Литвененко// Актуальні проблеми психології:Збірник наукових прав Інституту імені Г.С Костюка. – Київ, 2012. – Том ІІ.Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. –Вип.6- 664с.(с. 331 – 339)
 8. Литвиненко І.С.Аналіз проблеми професійної підготовки практичних психологів до роботи в системі дошкільної освіти/ І.С. Литвиненко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск « Проблеми імпиричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2013. – 548с. (с.500-512).
 9. Литвиненко І.С Теоретичні підходи до прогнозування професійного становлення психологів/ І.С Литвиненко// Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць/ наук. Ред.. С.Д Максименка, Н.О Євдокимової. – Т.2 – Вип.11(99).-Миколаїв: МНУ імені В.О Сухомлинського, 2013. – 348с. – (серія «Психологічні науки»). ( с.171-178)
 10. Литвиненко І.С. Становлення смисложиттєвих орієнтацій практичних психологів на етапі професійної підготовки / І.С Литвиненко// Актуальні проблеми психологіі: Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С Костюка. – Київ, 2013.- Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7- Частина 1. – : П П Лисенко 2013., – 630с. (с. 594 – 602);
 11. Литвиненко І.С. Роль волонтерства у професіоналізації особистості студентів – психологів у умова ВНЗ І.С Литвененко// Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О Сухомлинського:збірник наукових праць/ за ред. С.Д Максименка, Н.О. Євдокимової – Том 2.Вип. 10(91). – Миколаїв: МНУ імені В.О Сухомлинського, 2013. – 368с. –(Серія « Психологічні науки») (с.191 – 196);
 12. Литвиненко І.С. Ціннісне ставлення старшокласників до свого життя:шлях  професійного само визнання особистості/ І.С Литвиненко//Гуманітарний вісник ДВНЗ « Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29, Том 1: Тематичний випуск « Міжнародні Челпанівські психолого –педагогічні читання» . – К.: Гнозис 2013 – 518с. ( с.249 – 255)
 13. Литвиненко І.С. Професійна підготовка психологічних кадрів до роботи в пеніцетарній системі / І.С. Литвиненко // Проблеми сучаснох підготовки освіти.Серія :Педагогіка і психологія.- Вип.44.Частина 4.-Ялта .2014, (с.285-293)
 14. Литвиненко І.С.Особистістні аспекти — проблематика традиційного ставлення студентів —психологів / І.С.Литвиненко // Вічник Одеського національного університету.Серія:Психологія . Том 19-Вип.1. (31)Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток особистостей в рамках просторово-часової організації життєвого шляху”.Одесса.2014.(с.186-196).
 15. Литвиненко І.С.Особливості  сучасної      професійної  підготовки психологічних кадрів до роботи в закладах освіти / І.С. Литвиненко// Науковий вісник Миколаївської національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки:збірник наукових праць/ за наук.ред. С.Д.Максименка ,Н.О. Євдокимової — Миколаїв ; МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2014 — Вип.2.13.(109). (с.114-121)
 16. Литвиненко І.С.Професійна підготовка психологів до роботи з дітьми які пережили важкі життєві ситуації / І.С. Литвиненко //  Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка : Психологія особистості​​, Психологична допомога особистості,- Київ-Том11.-Вип.13(с.312-319).
 17. Литвиненко І.С.Феномен психологічної культури в контексті професфйної підготовки практикуючих психологів/Т.С.Литвиненко//Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслів- Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди”-Додаток 2 до Вип.35: Тематичний пуск “ Проблеми емпіричних досліджень у психології”,-В.11-К.:Гнозис,2014.(с.80-88).
 18. Литвиненко І.С.Роль  ситуативних методів  навчання у професфйній підготовці майбутніх психологів /І.С Литвиненко// Науковий вісник Миколаївського національног університету імені В.О.Сухомлинського.Психологічні науки:збірник наукових праць /    ред.Н.О.Євдокомової -№2(15),В.О.Сухомлинського,2015.(с.63-73)
 19. Литвиненко І.С.Причини виникнення потягу до драмотології у дітей молодшого шкільного віку / І.С.Литвиненко// Актуальні проблеми психології.Збірник наукових праць інституту психологів імені Г.С.Костюка НАПН України . Том 11.Психологія особистості. Психологічна допомога особистості . – Вип.12.“Фенікс” 2015. (с.295-308).
 20. Литвиненко І.С.Особливості психологічної допомоги  молодшим школярам зі сходу України, які пережили психотравму / І.С.Литвиненко// Актуальні проблеми психології ; Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук . Ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової ,-Миколаїв: Уліон , 2015.- Том VII, Екологічнв психологія.- Випуск 38.(с.279-298).
 21. Литвиненко І.С.Духовний розвиток студентів-психологів /І.С.Литвиненко// Збірник наукових праць :філософія ,соціологія,психологія,-Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ“Прикарпатський національній університет імені Василя Стефаника, 2015 . -Вип.20, 4.2. (с.47-54).
 22. Литвиненко І.С. Психологічний   супровід   дітей ,які пережили воєнний конфлікт /І.С.Литвиненко// NOWOCZESNAEDVKACJA; FILOZOFIA, INNOWACJA,DOSWIADCZENIE. Nr1(5)-2016.
 23. Литвиненко І.С.Розвиток практичних умінь у майбутніх психологів  щодо розв;язання життєвих ситуацій , як важлива складова професійної підготовки /І.С.Литвиненко// Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали міжнародної  науково-практичної конфепенції ( м.Одесса, 16 травня 2016 р.) /гол.ред. .В.Корнещук.- Одесса : видавець Бунаєв Вадим Вікторович,2016(Україна,Росія,Білорусь,Литва,Приднепров'є,Бельгія,Швейцарія,Нігерія,Китай).(с.243-246).
 24. Литвиненко.І.С.Розвиток прктичних умінь у майюутніх психологів щодо розв;язання життєвих  ситуацій за допомогою візуальних методів /І.С.Литвиненко// Тези IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : “Візуальний освітній простір : психологічні проблеми”Інститут психології імені Г.С.Костюка. Київ,2016 р.
 25. Литвиненко І.С.Розвиток патріотизму як   компонент    професійної  підготовки майбутніх практичних психологів / І.С.Лтивиненко // Актуальні прблеми психології :збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України . – Том IX. Загальна психологія. Історична психологія .Етнічна психологія.-Випуск 9. – К.Талком.2016 р. (с.343-350)
 26. Литвиненко І.С. Проблема традиційної підготовки  практикуючих психологів у сучасних соціальних умовах / І.С.Литвиненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О.Євдокимивої . – №1 (16), травень 2016. – Миколаїв; МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 27. Литвиненко І.С.Волонтерська діяльність як засіб індивідуалізації професійної підготовки студентів психологів /І.С.Литвиненко// Проблеми сучасної психології:збірник наукових праць    Кам;янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка,іститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України .Випуск 36.”Аксіома”.2017р. (с.160-172);
 28. Литвиненко І.С.Професійна підготовка студентів до роботи  з підлітками схильних до бродяжництва/ І.С.Литвиненко// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової.- №1 (17), квітень 2017р. -Миколаїв ; МНУ імені В.О Сухомлинського,2017р. (с.101-109).
 29. Литвиненко І.С., Хотєнов І.М. Синдром емоційного вигорання хірургічної спеціалізації; / І.С.Литвиненко ,І.М. Хотєнов (с. 109-115).
 30. Литвиненко І.С. Практично-орієнтована підготовка студентів — психологів для Збройних силУкраїни / І.С.Литвиненко // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали дев;ятої міжнародної  науково-практичної конференції (м.Одесса, Одесса 2017 р.) / гол. ред. В.В.Корнещук. – Одесса :  ФОП Бондаренко М.О.,2017 р. (с.286-290) [ Україна , Росія ,Бельгія , Швейцарія , Литва , Конго , Нігерія ] ;
 31. Литвиненко І.С. , Хотєнов І.М. Синдром емоційного вигорання у лікарів –  хірургів   щелепо — лицевого відділення / І.С. Литвиненко , І.М.Хотєнов// (с.55-58).
 32. Литвиненко І.С.Деякі проблеми  професійної підготовки майбутніх психологів для дошкільної та початкової освіти / І.С.Литвиненко // Актуальні дослідження в соціальній сферв : матеріали десятої міжнародної науково — практичної конференції ( м.Одесса ,17 листопада 2017р.) / гол.ред. В.В. Корнещук . -Одеса : ФОП Бондаренко М.О.,2017р. (с.210-213);
 33. Литвиненко.І.С. До питання підготовки майбутніх психологів  системи освіти до роботи з молодшими школарами із сходу України / І.С.Литвиненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.Психологічна науки: збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової . -№2 (18), листопад 2017 . – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського . 2017. (с.128-134);
 34. Литвиненко І.С. Індивідуальзація навчання майбутніх психологів , як умова якісної освіти /І.С.Литвиненко // Socialandaspectsofsustainabledevelopmentofregions. (Соціально- економічні ачпекти сталого розвитку регіона )  monograph. Opole. 2017.
 35. Литвиненко І.С. Реалізація активних методів навчання у прфесійній  підготовці майбутніх психологів  шляхом розв'язання життєвих ситуацій / І.С.Литвиненко //Психологічний часопис : Збірник наукових праць / за ред. С.Д. Макссименка, – №6 (10). – Вип. 10. – Київ : Іститут психології імені Г.С.Костюка Національної академфїї педагогічних наук України , 2017. (с.90-106);
 36. Литвиненко І.С. Не пропустіть дитинство свого мадюка//Палітра педагога. 2017.- №5. С.3-7.(Переможець конкурсу освітніх технологій за 2017р.)
 37. Литвиненко І.С. Журнали які чекають педагогів // Дошкільне виховання, 2017. – №1. – с.18 –20.
 38. Литвиненко І.С. Сучасний керівник – лідер згуртованої команди // Дошкільне виховання, 2017. – №5. С 7-10.
 39. Литвиненко  І.С. Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з дітьми війни/ І.С.Литвиненко // Пост-травматичний розпад: дорослі ,діти  та родині ситуації  війни- Міжнародне-науково практине видання / заг.ред. І.Маноха ,Г.Собчук . – ТомIII – Варшава , -Київ :ПАН — Гнозис ,2018. (с.288-302).
 40. Литвиненко І.С.Професійна підготовка майбутнії психологів до роботи із засудженими  / І.С.Литвиненко// Науковий вісник Миколаївського нвціонального університету імені В.О.Сухомлинськго. Психологічні науки .Збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової . -№1 (19) . квітень 2018 .- Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського. 2018. (с.73-87).
 41. Литвиненко І.С. Психологічна готовність .як чиник прфесійного розвитку психолога //І.С.Литвиненко//Трансформаційні зміни особистості студенської молоді засобами професійної освіти       Всеукраїнської науково практичної конференції 17 квітня 2018р.
 42. Литвиненко І.С. Загрози комп’ютерного світу // Дошкільне виховання, 2018 – №5. С3
 43. Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Кузнецова С.В., Чугуєва І.Є. Psychological support of children who have experienced armed conflict. Novoccze na educaja: filizofia, innovaja, doswiadczenie – Nr 1(5). – Lodz : Wydavwnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki і Umiejetnosci. – 2016. ‑P. 8-15.  Міжнародний збірник наукових праць (Nowoczesna Edukacja zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2450-3800)

 

 

 

 

Шевченко Володимир Володимирович

 ORCID ID: Шевченко Володимир Володимирович

Google Scholar:  Володимир Володимирович Шевченко

Scopus ID: 57205233404

Email: sheva_1965@ukr.net

Посада на кафедрі: доцент кафедри психології та соціальних наук

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія)

Вчене звання: доцент кафедри теоретичної та прикладної психології,  2011.

Базова освіта: У 1986 році закінчив Мінське вище військово-політичне  загальновійськове училище, спеціальність за дипломом – офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавста.

Тема  дисертацій:

 • Кандидатська: «Психологічні особливості військово-патріотичного виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку», 2000, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (19.00.07- педагогічна та вікова психологія).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія та історія психологія
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Психологія та психодіагностика аномального розвитку
 • Екстремальна психологія та психологія травмуючи ситуацій
 • Військова психологія

Наукова та організаційна робота:

 • Заступник завідувача кафедри психології та соціальних наук;

Наукові та професійні інтереси: Сферою наукових інтересів є психологічна підготовка та готовність до професійної діяльності в екстремальних умовах.

Підвищення кваліфікації: В 2019р. стажування ISMA Business Incubator “New technologies and innovation in higner education. Active teaching and learning.” June 03, 2019 September 04, 2019 (120 hours)  (сертифікат від No.01 22/21 19, Riga, September 04, 2019).

 Основні публікації:

Монографії:

 1. Shevchenko, V.  Psychological problems of  development and socialization  of  person with special needs. Conceptual bases and trends for development of social-economic processes. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. – Str. 269 – 275.
 2. Шевченко В.В. Психологічні особливості прогнозування розвитку осіб з особливими потребами: особистісний аспект / Шевченко В.В.,Мухіна Л.М., – Миколаїв: Іліон, 2019.  – 128с.

Навчально-методичні праці:

 1. ШевченкоВ.В. Вікова психологія. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – 76с.
 2. Шевченко В.В. Захист Вітчизни. Підручник для навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 10 – 11 клас / Бахтін А.М, Василенко С.М., Винограденко Е.В. та інші.– Миколаїв: Атол, 2008. – 514с.
 3. Шевченко В.В. Методологія наукової діяльності.  Навчальний посібник, Вид. 2-ге допов. За ред. Д.В.Чернілевського.  – Вінниця: Вид-во АМСКП, 2010. –С.416-423
 4. Шевченко В.В. Кваліфікаційні роботи з психології /  Руда Н.Л., Кучманич І.М., Мороз Р.А., Опанасенко Л.А. за загальною редакцією Н.Л. Рудої. – Миколаїв: «СПД Румянцева», 2019. – 150 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Шевченко В.В. Проблеми внутрішньо особистісних конфліктів у студентів – майбутніх офіцерів запасу. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наук. праць. – К.: НПУ, 2006. – № 12 (36) -С.205-212 (фахове видання)
 2. Шевченко В.В. Динаміка деструктивних емоційних станів випускників шкіл в умовах навчання у вищих навчальних закладах. Зб. наук. праць № 47/2. Ч.ІІ. // Державна прикордонна служба України, Національна академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. –С.134-138 (фахове видання)
 3. Шевченко В.В. Психологічні проблеми розвитку студентів з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. Наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2007. –С.216-222 (фахове видання)
 4. Шевченко В.В. Вплив темпераменту на професійну діяльність особистості у стресових ситуаціях. Зб. наук. праць № 54. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Гол. ред. Романишина Л.М. ¬¬– Хмельницький: Вид-во: Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім.Б.Хмельницького, 2010. С. 126-130  (фахове видання)
 5. Шевченко В.В. Психолого-педагогічні умови розвитку особистості в умовах підготовки до професійної діяльності стресогенного профілю. Зб. мат. міжнар. науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», м.Хмельницький, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна») 2011. – С.177-181
 6. Шевченко В.В. Психологічні аспекти готовності майбутніх офіцерів до діяльностті у стресових ситуаціях. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т.2. – Вип.8. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. С.339 – 344 (фахове видання)
 7. Шевченко В.В. Внутрішньоособистісні конфлікти старшокласників та їх психокорекція. Зб. наук. праць № 63. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Гол. ред. ПотапчукЄ.М. –  Хмельницький: Вид-во: Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім.Б.Хмельницького, 2012. С. 175-180 (фахове видання)
 8. Шевченко В.В. Психолого-педагогічні засади підготовки психологів до професійної діяльності. Метаріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Роль та місце психолого-педагоігчної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції» – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 72 – 74
 9. Шевченко В.В. Психологічна характеристика учнів з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Деструктивні емоційні стани учнів: генеза, психологічні механізми, профілактика та корекція»/ за ред. М.І.Томчука. – Вінниця: ВОІПОПП, 2012. – 128с.
 10. Шевченко В.В. Врахувння психофізіологічних особливостей майбутніх фахівців при виборі професії. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійно успішної особистості як ключова детермінанта розвитку сучасної університетської освіти» (23-24 листопада 2012). Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського /  за заг. ред. В.Д. Будака, О.Є Олексюк. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 179 – 181.
 11. Шевченко В.В. Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували у миротворчому контингенті. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за наук. ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – вип. № 2.12 (103). –   С.239 – 244 (фахове видання)
 12. Шевченко В.В. Синдром емоційного вигоряння працівників освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за наук. ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – вип. № 2.13 (109). –   С.252 – 257 (фахове видання)
 13. Шевченко В.В. Психологічні проблеми особистісного простору старшокласників. Розвиток особистості в освітньому просторі: психодіагностика, профілактика, психокорекція та формування // За науковою редакцією Томчука М.І // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «ВІНДРУК», 2015. – С. 154 – 156
 14. Шевченко В.В. Захисні механізми психіки та їх взаємозв’язок з формами агресивної поведінки. В.В.Шевчеко, А.Г.Оганян // Збірник наукових праць Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки. № 1 (16), травень 2016. – С. 235 – 239. (фахове видання)
 15. Шевченко В.В. Психологічні особливості впливу ситуативної тривожності на ефективність публічного виступу. В.В.Шевченко В.В., Д.В.Мольченко // Збірник наукових праць Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки. № 1 (16), травень 2016. – С. 229-235. (фахове видання)
 16. Шевченко В.В. Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за  ред. Ірини Савенкової. –  № 1 (17), квітень 2017.– Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2017.–   С.203-207 (фахове видання)
 17. Шевченко В.В. Криза професійного становлення студента-психолога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за  ред. Ірини Савенкової. –  № 1 (17), квітень 2017.– Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2017.–   С.207-211 (фахове видання)
 18. Шевченко В.В. Феномен психічного вигорання у студентів психологів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за  ред. Ірини Савенкової. –  № 1 (17), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2017.–   С.211-216 (фахове видання)
 19. Шевченко В.В. Зв՚язок тривожності з самооцінкою та особливості їх впливу на ефективність публічного виступу. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за  ред. Ірини Савенкової. –  № 1 (19), квітень 2018. – Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2018. –   С.169-173 (фахове видання)
 20. Shevchenko, V. The Study of Individuation Mechanisms and Factors. / Didukh, M., Savenkova I., Venger A // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; Vol 8 (2.1). P. 374-381. doi: 1030472/ijaep.v8i1.566 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ijaep.com/Journal/vol.8.2.1.pdf (зарубіжне видання, включено до науковометричнoї бази Web of Science)
 21. Shevchenko, V. Successful Athletes Chronopsychological Profile. / Savenkova I., Didukh, M., Litvinenko, I., Mukhina, L., Venger A. Psychology and Education: an interdisciplinary Journal. 2019; V.56, № 3, 120-134p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.psychologyandeducation.net/pae/successful-athletes-chronopsychological-profile-irina-savenkova-mykola-didukh-iryna-lytvinenko-lyudmila-mukhina-anna-venger-vladimir-schevchenko/ (зарубіжне видання, включено до науковометричнoї бази Scopus)

 

Шпачинський Ігор Леонідович


ORCID ID:  Шпачинський Ігор Леонідович
Google Scholar: Ігор Леонідович Шпачинський
EMail: migeya@ukr.net

Посада на кафедрі – Доцент кафедри психології та соціальних наук.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – Кандидат філософських наук (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Базова освіта: вища за спеціальністю «філософія».

Тема дисертаціЇ:

 • «Творчий потенціал особистості та його реалізація в умовах трансформації суспільства», 2006р., ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Режим доступу: http://www.disslib.org/tvorchyi-potentsial-osobystosti-i-joho-realizatsia-v-umovakh-transformatsiyi.html

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • філософія,
 • філософія освіти,
 • етика ділових стосунків,
 • історія філософії.
 • Теорія пізнання і основи логічного мислення.

Наукова та організаційна робота:

 • Член Ради ветеранів Миколаівського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2019р – по теперішній час
 • Президент Миколаівського міського філософського клубу «Позиція», 2002р – по теперішній час
 • Керівник студентського наукового гуртка «Евристика – філософія творчості», 2007р – по теперішній час

Наукові та професійні інтереси: естетика, філософія творчості(евристика), філософія освіти, філософські засади штучного інтелекту.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2016 р.  – Національна академія педагогічних наук України. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Викладачі – тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0998-16.
 • В 2019 р. – диплом магістра з відзнакою Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова за спеціальністю «філософія» м19№001568.

Основні публікації:

Монографії(розділ):

 1. Шпачинський І.Л. «Методологічний інструментарій цінностей творчої самореалізації у концепціях філософії освіти»// «Гуманітарний потенціал консолідації українського суспільства».- Николаев,:«Илион», 2015, с.192-218.
 2. Шпачинський І.Л. Технології ТРВЗ (Теорії розв’язання винахідницьких завдань) як дієвий інструмент розвитку творчого мислення успішної особистості // Проектуваннята розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньовиховного середовища університету: кол. монографія./За заг. ред. В.Д. Будака. –. Миколаїв.: «Іліон», 2017,   С. 311-328с.

Навчально-методичні праці:

 1. Шпачинський І.Л. Філософія освіти. // Навчально-методичний посібник – Миколаїв : Вид-во МНУ, 2018р. – 64с.
 2. Шпачинський І.Л. Філософія. // Навчально-методичний посібник – Миколаїв : Вид-во МНУ, 2018р. – 62с
 3. Шпачинський І.Л. Етика ділових стосунків // Навчально-методичний посібник – Миколаїв : Вид-во МНУ, 2017р. – 68с.
 4. Шпачинський І.Л. Методичні вказівки для проведення занять з дисципліни «Світова культура» Рекомендовано до друку Методичною радою МНУ ім.. В.О.Сухомлинського (Протокол №8 від 13.05. 2020р).) – Миколаїв : Вид-во МНУ, 2020р. – 62с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Шпачинський І.Л. Деякі шляхи вирішення парадоксів. //Перспективи . м. Одеса- 2003. – № 4 ( 24).с 14-19
 2. Шпачинський І.Л. Діалектичне мислення як засіб вирішення протиріч // Перспективи. – м. Одеса -2003. – № 1 ( 21). С.22-27
 3. Шпачинський І.Л. Аксіологічні та гносеологічні основи штучного інтелекту// Наукове пізнання: методологія та технологія.- м. Одеса -2004.- №2 (14).с.18-23
 4. Шпачинський І.Л. Розвиток когнітивних здібностей студентів в процесі взаємонавчання // Перспективи . м. Одеса – 2008. – № 4 ( 38).с 158-163
 5. Шпачинський І.Л. Деякі судження щодо поняття економічності мислення// Мультиверсум.-м.Київ, Інститут філософії ім..Г.С.Сковороди. Випуск №78, 2009р.,с.142-151
 6. Шпачинський І.Л. Розвиток творчого потенціалу особистості як один із засобів організації освітньо-виховного середовища в університеті// Науковий вісник Миколаївського державного університету. Миколаїв: Вид.-во МДУ ім. В.О.Сухомлинського.  – Вип.25.- 233 с., с.161-170.
 7. Шпачинський І.Л. Діалектика дотепності. // Науковий вісник Чернівецького університету (філософія),2010р.- випуск № 512-513.-с.122-126.
 8. Шпачинський І.Л. О некоторых философско-эвристическихаспектах в деле создания искусственного интеллекта. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2010р.- №900-І.-с.61-67.
 9. Шпачинський І.Л. Краса як категорія діалектики. //«Перспективи», – м.Одеса, №1(47), 2010р.– с. 3-9.
 10. Шпачинський І.Л . Розвиток і реалізація творчого потенціалу студентів як один з чинників формування високої духовності особистості. // Науковий вісник Миколаївського національного університетуім.В.О.Сухомлинського, м.Миколаїв: Вид.-во  МНУ ім. В.О.Сухомлинського.  – Вип.35.- 249 с., с.229-236.
 11. Шпачинський І.Л . Творчий потенціал особистості в умовах трансформаційних змін в суспільстві. // Вісник Одеського національного університету, 2012.Том16.Випуск 11.Частина 2, Серія:психологія.- 175с.,с.169-174.
 12. Шпачинський І.Л . Деякі аспекти т.зв. «методологічного інструментарію» сучасної філософії освіти. // //«Перспективи», – м.Одеса, №3(61), 2014р.– с. 98-104.
 13. Шпачинський І.Л . Іронія як інструмент творчості. // «Современные тенденции в науке и образовании / Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (Сборник научных статей). Секция 23.Философские науки. ПОДСЕКЦИЯ Эпистемология, философия и методология науки. Краков/Kraków, 2016. С.60-70.
 14. Шпачинський І.Л . Про деякі епістемологічні аспекти поняття «іронія».// Наукові праці : науково-методичний журнал. –Вип. 274. Т. 286. Філософія. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. –с.66-72.
 15. Шпачинський І.Л . Щодо деяких особливостей релігійної складової крос-культурних комунікацій в сучасному українському соціумі. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», Випуск 127 (№ 12),2017р.
 16. Шпачинський І.Л . Публічна філософія: освітні та соціальні можливості. (у співав.)// «Філософська думка», Київ, 2019р., №1, с.32-33
 17. Шпачинський І.Л . Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти. // Журнал «Вища освіта України», №2, 2020р., с. 46-51.

 

Куріленко Тетяна Василівна

 

ORCID ID:  Тетяна Василівна Куриленко

Google Scholar: Куриленко Тетяна Василівна

E-Mail:  ardo1502@gmail.com

Посада на кафедрі – викладач філософських дисциплін

Базова освіта: вища за спеціальністю Філософія

Навчальні дисципліни, які викладає:

 •  Філософія

Наукові та професійні інтереси:  Сфера наукових інтересів зосереджена навколо питань дослідження онтології людини, аксіологічного виміру буття людини.

Підвищення кваліфікації:

В 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації у НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  Центральний інститут  післядипломної педагогічної освіти (на базі МНУ ім.. В.О. Сухомлинського). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1002-16 від 10.06.2016 р.

Основні публікації:

Навчально-методичні праці:

 • Куриленко Т.В. Методичні рекомендації до семінарських занять з «Філософії». – Миколаїв, 2019. Електронне видання. (Протокол № 12  засідання вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського від 19.06.2019 р.)
 • Куриленко Т.В. Тестові завдання з дисципліни «Історія культури зарубіжних країн» для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія ) – Миколаїв, 2018. – Електронне видання. (Протокол № 4  засідання вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського від 19.11.2018 р.)
 • Словник філософських та культурологічних термінів / Полянська В.І., Боборикін В.Ю., Крижановська Н.Є.,  Онофрійчук О.А.,  Куриленко Т.В.,  Покуль О.Б., Бундюченко Т.В. /за заг. ред.. В.І. Полянської. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 150 с.

  Публікації  за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій:

 • Куриленко Т.В. Цінність духовності в сучасній культурі / Т.В. Куриленко //Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2020. –  С.12-14.
 • Куриленко Т.В. Бінарні концепти комунікації та діалог культур: деякі аспекти / Т.В. Куриленко //Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2019. –  С.29-31.
 • Куриленко Т.В. Буття людини в проблемному полі ідентичності / Т.В. Куриленко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2019. –  С.15-17.
 • Куриленко Т.В. Буття людини в контексті постіндустріального суспільства / Т.В. Куриленко //Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2018. –  С.14-17.
 • Куриленко Т.В. Етнокультурний вимір ідентичності / Т.В. Куриленко //Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2018. –  С.29-31.
 • Куриленко Т.В. Кризис идентичности в современном обществе: методологический аспект / Т.В. Куриленко //Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі:  національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2017. –  С.55-57.
 • Куриленко Т.В. Проблема цінностей в контексті постіндустріального суспільства / Т.В. Куриленко //Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Частина І. – Монреаль: СРМ «АSF», 2017. – С.15-17.
 • Куриленко Т.В. Проблема культурної ідентичності в сучасному українському просторі / Т.В. Куриленко //Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць/за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Частина І. – Монреаль: СРМ «АSF», 2017. – С.73-75.
 • Куриленко Т.В. Освіта в умовах глобалізації / Т.В. Куриленко //Религия, религиозность, философия и гуманитаристика современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты: зб. наукових праць /за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «АSF», 2016. – С.37-38.
 • Куриленко Т.В. Життєвий світ сучасної людини: методологічний аспект / Т.В. Куриленко //Всеукраїнська науково-методичнаконференція «Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: [збірник тез]. – Том 4. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 124 с. – С. 54-55.
 • Куриленко Т.В. Культура как диалог / Т.В. Куриленко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 38-40.
 • Куриленко Т.В. Поняття комунікативної компетентності в контексті етики дискурсу / Т.В. Куриленко // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 04 листопада 2015 р. / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г. І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 195-197.
 • Куриленко Т.В. Етичні аспекти комунікативної філософії / Т.В. Куриленко //Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: [збірник тез]. – Том 3. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 98-100.
 • Куриленко Т.В. Етика відповідальності в контексті комунікативної філософії / Т.В. Куриленко //Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 14-15.
 • Куриленко Т.В. Духовность как феномен человеческого бытия / Т.В. Куриленко  // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина І. – Луганськ:вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. –  С. 81-82.

Ярошенко Віра Миколаївна

 

ORCID ID :  Віра Миколаївна Ярошенко

Google Scholar: Ярошенко Віра Миколаївна

EMail: pochtarenko.vera@gmail.com

Посада на кафедрі – доцент  кафедри психології та соціальних наук

Вчене звання – доцент

Науковий ступінь – кандидат політичних наук (23.00.02. – політичні інститути і процеси)

Базова освіта: вища за спеціальністю вчитель історії та суспільствознавства, аспірантура (23.00.01 – теорія та історія політичної науки ), докторантура (052 – політологія)

Тема дисертації:

 • кандидатська «Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді», ВАК України від 09.04.2003 р., протокол № 17-11/4(диплом ДК №018332
 • Присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук  рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 23.12.2008р, протокол №6/91 Д (атестат 12ДЦ №022141).
 • Нагороджена Почесною грамотою МОН України 2008 році
 • Нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти» 2015 році

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Виборча інженерія
 • Практична політологія та технології політичної діяльності,
 • Гендерна політика,
 • Мас Медіа та політика,

Наукова та організаційна робота:

 • Членкиня вченої ради факультету психології та педагогіки
 • Керівниця та співзасновниця проекту «Школа демократичних лідерів».
 • Членкиня Громадської ради  Миколаївської ОДА з питань захисту прав жінок і дітей.
 • Членкиня правління БФ « Шлях до спасіння».
 • Депутатка Миколаївської міської ради !У скликання

Наукові та професійні інтереси:

Пріоритетні напрямки дослідження базуються на системному моделюванні інституту демократичної громадянськості, використанні політико-аксіологічного і політико-діяльнісного підходу, інституціонального підходу   до розвитку особистості як громадянина, сучасних методах математичної статистики.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті (м. Суми, Україна) за програмою «Особливості застосування інструментів Microsoft Jffice 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти(сертифікат за № СП№05408289/1472\20 від 15.07.20)

Основні публікації:

Монографії:

 1. Монографія (колективна, розділ) – Youth involvement in civil society development: current state and prospective trends. – Monograph 31/ Publishing House of Katowice School of Technology- Katowice, Poland, 2020. P.150-156

Навчально-методичні праці:

1.Ярошенко В.М. Жінки і політика/ Навчально-методичні матеріали. – Вип.74. –  Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – 56 с

2.Ярошенко В.М Організаційне забезпечення функціонування органів місцевого           самоврядування Навчально-методичні матеріали. – Вип.74. –  Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – 82 с

3.Політична енциклопедія. Редкол.:Ю.Левенець(голова), Ю.Шаповал(заст. голови) та ін.:Парламентське видавництво. 2012. – 808 с. С.263.С.346..( у співавторстві)

4.Енциклопедичне видання «Новітня політична лексика (неологізми. Оказіоналізми та інші новотвори») / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; заг. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 492 с. (у співавторстві).

5.Енциклопедичне видання «Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 395 с. (у співавторстві).

6..Бегліца В.П., Ярошенко В.М. Політична етика: [навчальний посібник] .-Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 400с.

7.Історія політичної думки: підручник/ за заг. ред.. Н.М.Хоми  [І.В.Алєксєєнко, Т.В.Андрущенко, О.В.Бабкіна та ін.].–Л. : «Новий світ -2000», 2016. – 1000 с. С.779-813.- ( У співавторстві тема 47-Політичні ідеї представників фемінізму).

8.Історія політичної думки: підручник у 2-х томах /за заг. ред. Н.М.Хоми 1Т.В.Андрущенко, О.В.Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.1. –Львів. : «Новий  світ-2000», 2017 – 2-е вид.перероб.і доп 1т: Від зародження до поч. ХХ ст. 404 с. (співавтор). .- ( У співавторстві тема 47-Політичні ідеї представників фемінізму).;

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Ярошенко В.М.Формування демократичних цінностей у політичній свідомості молоді/ Актуальні проблеми внутрішньої політики.-2004.-Вип.3.-С. 160-168.
 2. Ярошенко В.М.Державна молодіжна політика в Україні/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Випуск 6. – Київ-Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2004.-С.192-202..
 3. Ярошенко В.М. Аналіз гендерної політики на Миколаївщині/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.33. – Вип. 20. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П. Могили, 2004. – С. 44-49
 4. Ярошенко В.М. Відповідальність як політична цінність/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Випуск 7. – Київ-Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2005.-С.430-438.
 5. Ярошенко В.М. Вплив геополітичного простору на політичну свідомість української молоді/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.54. – Вип. 41. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П. Могили, 2006. – С. 35-40.
 6. Ярошенко В.М. Вплив ринкових відносин на функціонування політичних інститутів в Україні/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Випуск 9. – Київ-Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007.-С.155-166.
 7. Ярошенко В.М. Утвердження громадянськості в умовах демократичної трансформації сучасного українського суспільства/ Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35.– К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького  НАН України, 2007. –624-630.
 8. Ярошенко В.М. Проблеми громадянськості в умовах демократичної трансформації українського суспільства/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.54. – Вип. 41. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П. Могили, 2007. – С.46-50.
 9. Ярошенко В.М. Сучасні українські партії: потреба у внутрішній партійній демократизації/ Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. К.: Український освітній центр реформ, 2007. – С.134-145.
 10. Ярошенко В.М.Політико-правове забезпечення інституту власності в Україні/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Випуск 13. – Київ-Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008.-С.93-108
 11. Ярошенко В.М. Польща і Україна в умовах стратегії руху Європи до інформаційного суспільства/ Матеріали Y Міжнародної наукової конференції «Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє», 15-16 листопада 2008 р. / Укладач І.В.Баладинська. – Житомир. – 324с. С.285-293.
 12. Ярошенко В.М. Помаранчева революція 2004 р. в Україні як факт та інтерпретація  в політичній історії./ Наукові записки . Серія «Політичні науки». «Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.» . – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Випуск 3. – 2008. – 266 с., С. 63-74
 13. Ярошенко В.М. Роль історизації у формуванні раціональної громадянськості особистості в сучасній Україні// Політичний менеджмент – Український центр політичного менеджменту. – №5, –  с.198. С. 59-66.
 14. Ярошенко В.М. Через громадянську компетентність до зміцнення Конституції України/ Матеріали науково-практичної конференції «Соціокультурний розвиток Причономорського регіону: європейський контекст, 21 жовтня 2009 Миколаїв -2009.: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили.2009. С16-19.
 15. Ярошенко В.М. Особистісно-орієнтований підхід до розвитку громадянськості української молоді/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї.. – Київ-Миколаїв: Вид-во «Український центр політичного менеджменту», – Випуск 16. -452 с. С.176 -182.
 16. Ярошенко В.М.. Громадянська компетентність у зміцненні Конституції незалежної України/ Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Випуск 19 – Київ-Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. С145-152.
 17. Ярошенко В.М.Гендерні аспекти проблем управління у політичній сфері/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.137. Т.149. Політологія. Миколаїв Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2010. –С.88-94.
 18. Ярошенко В.М.. Виховання здорової української нації у контексті ідеї громадянськості/ Сучасна українська політика.-К. Вид-во «Центр соціальних комунікацій»,  -Вип.22. -422 с., С.217-227.
 19. Ярошенко В.М. Громадянське суспільство – теорія та практика/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.137. Т.150. Політологія. Миколаїв Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2011. –С.101-109.
 20. Ярошенко В.М .Проблема моральної самоідентифікації сучасних українських громадян/ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.163. Т.175. Політологія. Миколаїв Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2011. –136 с. С.122-128.
 21. Ярошенко В.М. Транспарентність та відкритість влади як умова становлення інституту демократичної громадянськості /Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.170.Т.182. Політологія. Миколаїв Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. –140 с. С.85-913.
 22. Ярошенко В.М..Мовно-політичний компонент становлення інституту демократичної громадянськості в Україні/ Наукові праці; науково-методичний журнал . – Вип.199. Т.211. Політологія. – Миколаїв; Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили, 2012.- 168. С.136-140
 23. Ярошенко В.М.., Беглиця В.П..Роль публічних консультацій у прийнятті політичних рішень- \ «Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.236, тТом248.Політологія.- Миколаїв :Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2014. С.64-70.,
 24. Ярошенко В.М..Символічна політика та символи в інформаційно-комунікативному просторі: аспекти впливу. Вип.236, тТом248.Політологія.- Миколаїв :Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2014. С.28-33,»,
 25. Yaroshenko V. The Role of Moral Default in Political Nation Forming Process in Ukraine (end of 2013 – beginning  of 2014 years)| «Ukraine 2014 – a test of national spirit». / EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES.  / by Europe Our House – Tbilisi. – Vol. 2, No. 1 – 2014. 88 p.  47- 52.
 26. Ярошенко В.М. Становлення інституту демократичної громадянськості в Україні з врахуванням  символічної складової./“Studia Politologica Ucraino-Polona”: Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 5. – Житомир-Київ –Краків: ФОП Євенок О.О.,2015. -312 с. С.122-133.
 27. Ярошенко В.М .Європейські стандарти паритетної демократії: завдання для української євроінтеграції/ Наукові праці: науково-методичний журнал. –Вип. 272. Т.284 .Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. -92с. С76-80.
 28. Ярошенко В.М.Гендерні дослідження політичного лідерства/ Наукові праці: науково-методичний журнал. –Вип. 261. Т.273.Політологія. – Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім Петра Могили, 2016. -124с. С23-28.
 29. Ярошенко В.М. Політична відповідальність як чинник забезпечення демократичного розвитку в Україні/ Наукові праці: науково-методичний журнал. –Вип. 272. Т. 284.Політологія. – Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім Петра Могили, 2016. -124с. С58-63.
 30. Yaroshenko V. Сivil competence as a condition of  formation of ukrainian political nation/ EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. 3, No. 3 – 2016.192 p.  P. 78-83.
 31. Ярошенко В.М .Взаємообумовленість підвищення політичної і громадянської відповідальності та становлення інституту демократичної громадянськості в Україні                  |EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. Vol. 4 No.3. 2017. 274 p.  P. 143-152.
 32. Ярошенко В.М. Громадянська політична культура : функціональна роль в Україні./Наукові праці: наук. журн. / Чорном нац. ун-т ім. Петра Могили;  ред. кол.: Іванов М.С.(голова) [та ін.} – Миколаїв, 2017.- Т. 297. Вип.285. – 120 с. – (Політологія).С.58-64.
 33. Ярошенко В.М. Вплив мережевої комунікації на динаміку становлення інституту демократичної громадянськості в Україні/Наукові праці: наук. журн. / Чорном нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Іванов М.С.(голова) [та ін.} – Миколаїв, 2019.- Т. 297. Вип.286. – 120 с. – (Політологія). С.48-54.
 34. Ярошенко В.М. Партнерська співпраця інститутів влади та інституту освіти у покращенні якості життя лі.тніх громадян/ Наукові праці: наук. журн. / Чорном нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Іванов М.С.(голова) [та ін.} – Миколаїв, 2019.- Т. . Вип. . – 120 с. – (Політологія). С. 53-61.
 35. Ярошенко В.М. Сприяння реалізації соціальної політики забезпечення якості життя літніх громадян Наукові праці: наук. журн. / Чорном нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Іванов М.С.(голова) [та ін.} – Миколаїв, 2019.- Т. . Вип. . – 120 с. – (Політологія). С. 42-51.
 36. Ярошенко В.М. «Роль територіальної громади у становленні інституту демократичної громадянськості в Україні» – Наукові праці Донецького національного університету ім Василя Стуса (м.Вінниця) – №4, 2019 p . P. 69-74.
 37. Ярошенко В.М..«Efficiency of the student self-governance in promoting the institute of democratic citizenship in Ukraine» European political and law discourse. 6, No. 4 – 2019. 271p. P. 69-74.
 38. Yaroshenko V Preservation of public health in the experience of the educational center “University of the third age” EUROPEANPOLITICALANDLAWDISCOURSE. 6, No. 1 – 2019. 130 p. P. 95-99.
 39. Yaroshenko V «Pecullarities of the student self-government in  Ukraine and in Poland:prospects for  cooperation» European political and law discourse. 7 No. 2 – 2020. 382 p. P. 241-248.

Маслов Юрій Костянтинович

Посада на кафедрі: професор кафедри психології та соціальних наук

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кандидат економічних наук із 2008 року (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий облік і кредит), доктор політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Тема докторської дисертацій – «Формування сучасної системи влади в країнах Центральної та Східної Європи: принципи, механізми та перспективи розвитку».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Інструментальний вимір сучасної системи влади
 • Політичний аналіз та прогнозування сучасної системи влади
 • Інструментальний вимір політичних кампаній

Наукова та організаційна робота: є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути  та процеси»

Наукові та професійні інтереси: євроінтеграційні процеси в Україні, форми транскордонної і транснаціональної кооперації.

Підвищення кваліфікації: cтажування в Інституті Етнологічних і Фольклорних Студій та Етнологічного Музею БАН(Софія, Болгарія) в рамках проекту «Європейські парламенти як органи забезпечення інституційної платформи взаємодії в суспільстві» (17.10.2018р. -16.11.2018 р- 114 годин)

 Основні публікації

1.Maslov Y. Transformational Aspects of the European Union Strategy for the Danube Region // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga, 2019, Vol. 5, №3. – Р.108-115 (Web of Science) 2.Маслов Ю.К., Семенова В.Г. Фінансові аспекти формування інтелектуального капіталу підприємств та забезпечення трансферу технологій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Випуск 2 (29). – С.188-196 (Web of Science)

3.Maslov Y., Semenova V., Luniachek V., Kerekesha O. Problem aspects of use of the intellectual property of Ukrainian enterprises // SHS Web of Conferences Volume 67 (2019) Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019) Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 (Web of Science)

4.Маслов Ю.К. Інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління конкурентоспроможністю // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Т.2, №29. – 188-196 (Web of Science)

5.Маслов Ю.К. Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальна візія та виклики глобалізації // Науковий журнал Національної академії наук України та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – «Економіка України». – 2019. – №11-12. – С.77-86.

6 Маслов Ю.К. Використання сучасних інформаційних технологій в освіті як чинник формування її якості // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». – Одеса, 2019. – С.19-21

7.Маслов Ю.К. Досвід країн пострадянського простору в подоланні політичної корупції: уроки для України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – 2019. – Вип.16. – С.96-100

.8.Маслов Ю.К. Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі // Науково-теоретичний альманах «ГРАНІ». – 2019. – Том 22 (№ 5). – С.46-56. 9.Маслов Ю.К., Наумкіна С.М. Європейські парламенти як органи забезпечення інституційної платформи взаємодії в суспільстві // Політикус. Науковий журнал. – 2019. – Вип.1. – С.58-63. 2018

 1. Maslov Y. The EU Strategy for Danube Region as an Inclusive Form of Cross-Border EconomyBaltic Journal of Economic Studies // Baltic Journal of Economic Studies– Riga, 2018, Vol. 4, №5. – Р.200-208. 2017

11.Maslov Y. Specificity of Future Socionomy Experts Sociocultural Competence Formation // Science and Education. – Odessa, 2017, Issue 12. – P.91-98.

12.Маслов Ю.К. Духовні аспекти солідаристської концепції держави як гармонії між загальним та індивідуальним // Регіональні студії. – Ужгород, 2017, вип.11. – С.48-51. 13.Наумкіна С.М., Маслов Ю.К. Мережеві конструкти в межах управлінської школи // Стан та перспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід. – Київ, 2017. – С.119-124. 2016.

 1. Маслов Ю.К. Позитивні і негативні наслідки трансформаційних перетворень в країнах Центральної і Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХI ст.) // Науковий журнал «Політикус», 2016. – Вип.1. – С. 218-222. 15.Маслов Ю.К. Реформування місцевого самоврядування в системі публічної влади країн Європейського Союзу // S.P.A.C.E (Society, Politics, Administration in Central Europe), 2016, №1. – С. 22-26.
 2. Маслов Ю.К. Транценденції влади як технічні дії з формування соціально-політичного порядку у суспільстві // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ, Рівне, 2016, Випуск 14. – С.13-19. 2015

17..Маслов Ю. К. Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади: монографія. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2015. – 388с.

 1. Маслов Ю.К. Схематизм влади як конфігурація її конструювання у сучасних умовах державотворення // «Перспективи»: соціально-політичний журнал, серія: Політологія, 2015, №4(66). – С.78-83.

19..Маслов Ю.К. Солідарність як принцип соціальної саморегуляції, сучасних демократичних країн: основні сегменти, рівні та дуалізм розуміння // Політологічні записки: збірник наукових праць, Сєвєродонецьк, 2015, випуск №1 (11). – С.88-94

 1. Маслов Ю.К Соціальна солідарність як оптимальна взаємодія держави і громадського суспільства – програмування майбутнього // Актуальні проблеми взаємодії громадського суспільства і Збройних Сил України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Старобільськ, 2015. – С.52-54.
 2. Маслов Ю.К. Концептуальні підходи до інтерпретації політичної влади та їх сучасне тлумачення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Історія, Філософія, Політологія, 2015, випуск №10. – С.138-141.
 3. Маслов Ю.К. Концепція розподілу влади та її удосконалення як необхідна умова підвищення ефективності організації системи влади // EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE, 2015, Vol.2, Issue 4. – P.199-204. 23..Маслов Ю.К. Принцип розподілу державно-владних повноважень у формуванні дієвих систем влади сучасних європейських країн // EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE, 2015, Vol.2, Issue 5. – P.84-90. 24.Маслов Ю.К. Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, «Фенікс», 2015, випуск 56. – С.190-198.
 4. Маслов Ю.К., Наумкіна С.М. Адміністративно-територіальне реформування як центральна ідея концепції «нового регіоналізму» // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація: матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, Київ – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 97–102.
 5. Маслов Ю.К. Реформи як сучасний засіб трансформації діючої системи влади (на приклади країн Центральної та Східної Європи) // Прикарпатський вісник НТШ, 2015, №3 (31). – С.138-146.
 6. Маслов Ю.К. Особенности функционирования Института Президента в системе власти современных стран Центральной и Восточной Европы // Науковий журнал «Політикус». – Одеса, 2015, випуск 1. – С.34-38.

Недбай Вячеслав Вікторович

Посада на кафедрі: професор кафедри психології та соціальних наук

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Базова освіта: Український державний морський технічний  університет імені адмірала Макарова, 2002 р. спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист-спеціаліст

Тема докторської дисертацій – «Інноваційні медіа-технології в системі політичних комунікацій».

Наукові та професійні інтереси: медіа-технології в системі політичних комунікацій.

 Основні публікації

1)Недбай В. В. Політична відповідальність і функції ЗМІ в демократичному суспільстві  / В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики. Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 31. – Одеса, 2007. – C. 312.

2)Недбай В. В. Вплив ЗМІ на політичні інститути/ В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики. Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 32. – Одеса, 2007. – C. 297.

3) Недбай В. В. Про нові завдання в умовах розвитку інфокомунікатівних технологій / В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики. Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 33. – Одеса, 2008. – C. 517.

4) Недбай В. В. Наукові досягнення українських і зарубіжних учених у сфері політичної комунікації / В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики.  Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 34. –Одеса,  2008.. – C. 135.

5) Недбай В. В. Стратегічні та інтерактивні моделі політичних комунікативних процесів в інформаційному суспільстві / В.В. Недбай// Актуальні проблеми політики. Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 35. – Одеса, 2008. -C. 14.

6) Недбай В. В. Комунікації органів цивільної влади: поняття і сутність

/ В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики. Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем. Збірник наукових праць Випуск 36.-  Одеса, 2009.– C. 79.

7) Недбай В. В. Основні концептуальні підходи до дослідження процесу політичної комунікації/ В.В. Недбай // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 12. – Київ, 2008. – C. 225.

8) Недбай В. В. Взаємозалежність держави і громадянського суспільства в розвитку інформаційних процесів/ В.В. Недбай // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 14. –  Київ, 2008. – C .197.

9) Недбай В. В. Інтернет – як нова технологія передачі інформації/ В.В. Недбай // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 16. Київ-Миколаїв, –  2009. – C. 274.

10) Недбай В. Вінтернет – як засіб політичної комунікації/ В.В. Недбай //.  Сучасна українська політика. Політичний менеджмент. – Київ, 2008. -С. 307.

11) Недбай В. В. Інтернет-комунікації – нові можливості і нові проблеми / В.В. Недбай // Політологічний вісник № 39. – Київ, 2009.

12) Недбай В. В. Роль ЗМІ як засіб влади/ В.В. Недбай // Політологічний вісник № 40. – Київ, 2009. – C. 298-308.

13) Недбай В. В. Основа політологічного дослідження інноваційних медіа-технологій в системі політичної комунікації/ В.В. Недбай // Політологічний вісник № 42. –  Київ, 2009. – C. 239-248.

14) Недбай В. В. Переодізація комунікативної революції/ В.В. Недбай // Правове життя сучасної України. Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2010. Фенікc. – C. 46.

15) Недбай В. В. Нормативно-технологічне забезпечення функціонування державної служби/ В.В. Недбай // Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. – Одеса, 2009. – C. 356.

16) Недбай В. В. Технології електронного та мобільного уряду у взаємодії держави та суспільства/ В.В. Недбай // Держава і право. Збірник наукових праць. Випуск 44.  – Київ, 2009. – C. 673.

17) Недбай В. В.   Громадські об’єднання України. В. B. Недбай, Д. C. Шелест. Науковий посібник. – Одеса, 2007. Фенікс. – C. 3-148.

18) Недбай В. В. Блог як феномен політичної комунікації/ В.В. Недбай // Вісник № 839. Серія: Питання політології. Збірник 14. -Харків, 2009. – C.156.

19) Недбай В. В. Віртуальні співтовариства – це реальність?

/ В.В. Недбай // Вісник № 825. Серія: Питання політології. Збірник 13. -Харків, 2008. – C. 156.

20) Недбай В. В. Еволюція розвитків медіатехнологій від первинного до інформаційного суспільства/ В.В. Недбай // Освіта регіону. Політологія, Психологія, Комунікації №1, 2009. – C. 130.

21) Недбай В. В. Віртуальні співтовариства, як нова форма суспільної самоорганізації/ В.В. Недбай // Освіта регіону. Політологія, Психологія, Комунікації №1-2, 2008.  – C 154.

22) Недбай В. В. Інтернет: засіб інформації або комунікації? / В.В. Недбай // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2012. – Спеціальний випуск. – С. 3 – 12.

23)Історичні передумови та особливості становлення судової системи в Англії / В. В. Недбай // Митна справа. – 2014. – № 2(2.2). – С. 63-69.

24)Недбай В. В. Деякі риси наукового дискурсу політичної комунікації в інформаційну добу // Гілея. – 2014. – Вип. 90. – С. 394 – 402.

25)Недбай В. В. Зміст політичної комунікації органів державної влади // Слов’янський вісник. – 2014. – №20. – С. 76 – 82.

26)Недбай В. В. Основні етапи розвитку комунікаційних технологій // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 175 –184.

27)Недбай В. В. Соціальна специфіка віртуальних мережевих співтовариств // Науковий вісник ОДЕУ. – 2014. – Вип. № 28 (207). – С. 21 – 31.

28)Недбай В. В. Нові можливості та виклики впливу ЗМІ на політичне життя в інформаційну епоху // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. – 2014.

29)Недбай В. В. Вплив технологій інформаційного суспільства на праксеологічну структуру постіндустріального суспільства // Науковий вісник МГУ. – 2014. – Вип. 8. – С. 53 – 60.

30) Недбай В. В. Світова політика сучасності/ В.В. Недбай // навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,  що навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини» . – Миколаїв. – 2015. – C. 236.

31) Автореф. Дис… Канд. Політ. Наук: 23.00.02 / В.В. Недбай; Одес. Нац. Юрид. Акад. — О., 2004. — 15 с. — укp.