Склад кафедри

Савенкова Ірина Іванівна

Контактна інформація

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

 

Завідувач кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання:

доктор психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:

клінічна психологія, патопсихологія, психосоматика, психологія часу, нейропсихологія.

Біографія:

1985-1991рр. – навчання у Дніпропетровському Ордена Червоного Трудового прапора медичному інституті.

1991-донині лікар-педіатр, лікар-нефролог вищої категорії, клінічний психолог.

2002-2007рр. – старший викладач психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2007р. – захист  кандидатського дисертаційного дослідження зі спеціальності «медична психологія» в Інституті психології імені Г.С.Костюка на тему: «Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей».

2008-2012р. – заступник директора з науково-методичної роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

2012-2016рр. – доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського інституту імені Бориса Грінченка.

2014р. – захист докторського дисертаційного дослідження зі спеціальністі «медична психологія» в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка на тему: «Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань».

З 2015р. – понині завідувач кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес:

Спеціаліст у галузі клінічної психології, зокрема, психодіагностики психосоматичних захворювань з позиції психології часу, за допомогою психологічного інструментарію – електронного хроноскопу. Розробка корекційних та реабілітаційних  заходів з метою запобігання загостренню психосоматичних захворювань та  їх виникненню.

Основне кредо в професійному житті: «Наші почуття будують наше здоров’я».

Автор 125 наукових публікацій, 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій.

Кучманич Ірина Миколаївна

Контактна інформація

irina_kychmanich@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає

«Психологія сім’ї та усвідомлене батьківство», «Загальна психологія та історія психології», «Психологічна служба», «Психологія самосвідомості».

Біографія

У 2002 році закінчила психолого-природничий факультет Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю «Практична психологія».

З 2002 року понині – працює в Миколаївському національному університеті.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Учене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології присвоєно у 2013 році.

З 2016 року понині – завідувач Психологічної служби МНУ імені В. О. Сухомлинського.

Професійні та наукові інтереси

Співпрацює з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у межах реалізації обласних програм. Проводить навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів із метою підвищення їх виховного потенціалу; навчання щодо підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники; підвищення кваліфікації спеціалістів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальну роботу з сім’ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Сімейний психолог, психотерапевт. Стаж практичної роботи – 5 років.

Має 27 публікації, із них наукового (17 у фахових виданнях) та 4 навчально-методичного характеру.

Є автором навчально-методичного посібника «Усвідомлене батьківство» (2017 р.) та співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України (Соціальна психологія груп (2013 р.); Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу (2013 р.). Крім того, співавтором методичних рекомендацій «Тренінговий модуль з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до проведення занять Школи відповідального батьківства» (2014 р.).

Литвиненко Ірина Сергіївна

Контактна інформація

lis28@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психологічні теорії особистості», «Психосоматика», «Профорієнтація і профвідбір», «Психологія реклами і PR», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології».

Біографія

1990р. – закінчила Тираспольський державний університет імені Т.Г. Шевченко, отримала кваліфікацію викладача психології і педагогіки.

З 1993 року працює в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського

2002 р.– захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток пізнавальної активності як засіб розвитку особистості дитини» в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ), отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.

2003 – 2014 рр. завідувач кафедри загальної та вікової психології

2005р. – отримала наукове звання доцента кафедри загальної та вікової психології.

У 2008 році – Поїздка до республіки Польщі у складі делегації викладачів і студентів університету з метою вивчення досвіду особливостей підготовки майбутніх психологів.

У 2010 році ‑ Поїздка до університетів Європи (Брюсельського, Гаазького)  у складі делегації викладачів і студентів у рамках програми «Європейський освітній простір та сучасне студентство».

2008 – 2014 рр. – декан факультету психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки і загальної психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

З 2016 року – доцент кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

З 2015 року – участь в організації і проведенні семінарів-практикумів для педагогів і психологів закладів освіти м. Миколаєва.

2016 р. – підвищення кваліфікації у Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати.

Професійний і науковий інтерес

Керівник науково-дослідної теми: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

Тема  докторської дисертації « психологічні аспекти диференціації та індивідуалізації підготовки майбутніх психологів»

Мухіна Людмила Михайлівна

Контактна інформація

0512 – 37-88-06

lyudmila-kanivec@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Кафедра психології: Викладач кафедри психології

Аспірантка Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухо-млинського (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Демографія», «Політична психологія», «Юридична психологія», «Психологія масової поведінки»

Біографія

2012 р. – закінчила Харківський національний університет  імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Психологія». Захистила магістерську дипломну роботу на тему «Особливості емоційного вигоряння спіробітників КВС в залежності від стажу роботи та статі».

2012-2013 рр. – працювала на посаді інспектора групи контрольно-аналітичної роботи Полтавської виправної колонії № 64 Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області.

З 2013р. – працює на посаді викладача кафедри психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У 2014 р. вступила до аспірантури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). На даний час виконує планове наукове дослідження у рамках написання кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів».

Професійний і науковий інтерес

Має 4 наукові праці. У своїй науковій роботі використовує компетентнісний підхід, що є визначальним під час розробки та створення науково-методичної літератури. До сфери професійних та наукових інтересів викладача входять: гендерна психологія, вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, конфліктологія, практична психологія.

Чугуєва Інна Євгенівна

Контактна інформація

hamisek@ukr.net

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Проектування життєвого шляху особистості», «Психологія сексуальності», «Генетична психологія», «Психологічні теорії особистості», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології».

Біографія

2005р. – закінчила Київський славістичний університет за спеціальністю «Психологія»

2005р. – закінчила курс практичної підготовки Міжнародної тренінгової програми «Театр-Форум» (м.Київ)

2008 р.– здобувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ)

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності»

2011 – 2015 рр. – доцент кафедри загальної та вікової психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки і загальної психології МНУ імені В.О. ухомлинського

З 2016 року – доцент кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

Професійний і науковий інтерес

Наукова тема: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

2015 – 2016 рр. – участь у експертній комісії професійного відбору у патрульну поліцію м. Миколаєва та підрозділи спеціального призначення МВС України КОРД м. Миколаєва

З 2015 року – участь в організації і проведенні семінарів-практикумів для педагогів і психологів закладів освіти м. Миколаєва.

2016 р. – підвищення кваліфікації у Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати.

 

Санько Каріна Олександрівна

Контактна інформація

karina.sanko@yandex.ru

вул. Нікольська, 24, ауд. 02.407

Викладач кафедри психології.

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психологія тренінгової роботи», «Інклюзивна освіта», «Гендерна психологія»

Біографія

2008 – 2014 рр. – закінчила Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

У 2014 р. вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

З 2016 р. – викладач кафедри психології  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес

З 2014 р. працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою  «Емоційний інтелект як чинник психологічного благополуччя, адаптивності та успішності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Має понад 10 наукових праць. Професійний та науковий інтерес полягає у дослідженні емоційної сфери особистості, використанні арт-терапевтичних технології у тренінговій діяльності. Наукові досягнення з досліджуваної проблематики висвітлюються у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз, а також оприлюднюються на наукових конференціях.

Шевченко Володимир Володимирович

 

Контактна інформація

sheva-65@list.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, підполковник запасу

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Загальна психологія та історія психології», «Психологія праці та інженерна психологія», «Військова психологія».

Біографія

У 1986 році закінчив Мінське вище військово-політичне  загальновійськове училище, спеціальність за дипломом – офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавста.

1986 – 1991 роки – служба у Збройних Силах СРСР на посадах безпосередньої роботи з особовим складом підрозділу.

1992 – 1994 роки – служба у Збройних Силах України на посадах соціально-психологічних служб військової частини.

1994 – 2005 роки– викладач, старший викладач, начальник предметно-методичної групи кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості військово-патріотичного виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку» (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) у спеціалізованій вченій раді
Д.26.453.01 Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

2005 – 2014 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології.

З 2014 року – доцент кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

 

Професійні та наукові інтереси

Має 41 публікацію, з них 35 наукового та  6 навчально-методичного характеру.

Є співавтором монографії «Психологічні основи військово-патріотичного виховання учнів» ( 1999 р).

Є співавтором навчального підручника «Захист Вітчизни» з грифом МОН України (2008р.).

Є автором навчального посібника «Вікова психологія» (2008р.), та співавтором навчального посібника «Методологія наукової діяльності» з грифом МОН України (2010р.).

Сферою наукових інтересів є психологічна підготовка та готовність до професійної діяльності в екстремальних умовах.

Є учасником національних виставок «Інноватика в сучасній освіті» та міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти».

 

Опанасенко Людмила Анатоліївна

Контактна інформація

luidmilkaop@ukr.net

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Кафедра психології:

Викладач кафедри психології

 

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Нейропсихологія та клінічна психологія», «Реабілітаційна психологія та психіатрія», «Педагогічна психологія», «Психологія управління та економічна психологія», «Профорієнтація та профвідбір»

Біографія

У 2004 році була прийнята на посаду методиста відбіркової комісії Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»). З 2004 року розпочала викладацьку діяльність на кафедрі загально-гуманітарних дисциплін, згодом очолила відділ ліцензування та акредитації спеціальностей. З 2006 року переведена на посаду викладача кафедри психології та дефектології.

В травні 2007 року Опанасенко Л.А. прикріплена здобувачем до лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічна структура навчального цілепокладання у старшокласників». Науковим керівником призначено доктора психологічних наук, професора Швалба Юрія Михайловича.

З 2009 по 2012 рік працювала на посаді проректора з методичної роботи ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» з суміщенням викладацької діяльності.

З жовтня 2012 року працює на посаді викладача кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес

Спеціаліст в галузі педагогічної та вікової психології, профорієнтаційної діяльності практичного психолога. У своїй професійній діяльності активно упроваджує тренінгові та мультимедійні технології, розробляє психологічний інструментарій для діагностики та розвитку пізнавальних і соціально-прагамтичних навчальних цілей у підлітковому та юнацькому віці. Співпрацює з Миколаївським обласним центром зайнятості, Миколаївським територіальним відділенням МАН області (секція «Психологія»), Миколаївським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Відділом освіти Братського району Миколаївської області.  Досвід практичної діяльності профорієнтолога – 9 років.

Має понад 20 наукових праць. Є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України («Ситуативно-проблемний підхід до рішення 100 шкільних проблем» (2013 р.), «Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу» (2013 р.), крім того співавтором навчально-методичного посібника («Психологічні основи професійного консультування» (2015 р.), співавтором науково-методичних рекомендацій («Технології моделювання та проектування розвитку особистості студента: науково-методичні рекомендації» (2014 р.). Наукові досягнення викладача висвітлюються у фахових виданнях, а також оприлюднюються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.