Склад кафедри

Савінова Наталія Володимирівна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2617-8221
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=fkH0OBcAAAAJ&hl=uk
Scopus ID: https://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED&zone=TopNavBar
Researcher ID:
E–mail: vortex3004@gmail.com
Посада на кафедрі: завідувач кафедри  спеціальної освіти
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Базова освіта: У 1982 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського за спеціальністю вчитель історії, у 1992 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут  за спеціальністю логопедія.
Тема  дисертацій: Кандидатська: Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.

Докторська: «Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення»

Навчальні дисципліни, які викладає: Логопедія та неврологічні основи логопедії;

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія;

Психолінгвістика;

Логопедія з методикою викладання;

Логопсихологія з методикою викладання;

Наукова та організаційна робота: Член журі ХІІ Всеукраїнської студентської олімпіада з корекційної педагогіки (з міжнародною участю) на базі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 13-14 квітня 2016 р.

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)», м. Миколаїв 6 квітня 2021 року

Керівник напряму «Суспільні науки»

Керівник науковою темою університету (Наукове дослідження прикладного характеру з теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» (2020-2021 рр.), державний реєстраційний № 0120U002172).

Керівник волонтерської організації професійного спрямування з числа студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» «Відкрите серце»;

Наукові та професійні інтереси:
Підвищення кваліфікації: м. Ченстохов ( Республіка Польша) Вища Лінгвістича Школа (сертифікат КРК19/07/21 від 05.07.2019)

Організація та проведення тренінгу “Інноваційні технології роботи з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку у системі інклюзивної освіти для працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання (лютий 2020 року) http://psp.mdu.edu.ua/?p=5378

Участь у міжнародних конференціях: 1. Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (2019 р.)

2. Участь у науково-практичну  інтернет-конференції  «Сучасна логопедія:пошуки та інновації» з міжнародною участю (червень 2020 р.)

3. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційна спрямованість допомоги дітям та підліткам з розладами аутистичного спектру» (7 квітня 2021 року)

4. Участь у ХІv Міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» (15-16 квітня 2021 року, м. Камянець-Подільський)

Підготовка призерів всеукраїнських конкурсів наукових робіт

 

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2016 н.р. у галузі «Корекційна та спеціальна педагогіка» Київський університет ім. Бориса Грінченка. Диплом переможця (III місце) отримала Шипіна Світлана, студентка IV курсу спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)»

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)», м. Київ 26 березня 2019 року Зелінська Катерина – Диплом ІІ ступеня за ІІ місце.

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018-2019 навчальному році «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» м. Київ 04 квітня 2019 року Черних Аліна – Диплом І ступеня за І місце.

4. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 навчальному році «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» м. Київ березень 2020 року Шакула Анна (567 гр.), – Диплом І ступеня за І місце

5. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2020-2021 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)», м. Миколаїв 6 квітня 2021 року Кутержинська Катерина – Диплом І ступеня за І місце.

 Основні публікації:
Монографії: 1. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції:. Монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. Миколаїв: Іліон, 2017. 270 с. С.141-159.

2. Савінова Н.В. Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення. Миколаїв: Літопис, 2017.  262 с.

3. Система диференційованої корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з ТПМ/ за ред. Савінової Н.В. (Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Кисличенко В.А., Шавліс Н.А., Середа І.В., Сорочан Ю.Б., Іванова Т.М.). Миколаїв: Літопис, 2017. 270 с.

4. Савінова Н.В., Середа І.В., Стельмах Н.В. Корекційно-виховна діяльність викладача у сучасних закладах освіти. Миколаїв: Іліон, 2019. 190 с.

5. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько та ін.; за ред. Н. В. Савінової. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с.

Навчально-методичні праці: 1. Савінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 184 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/434

2. Савінова Н.В., Берегова М.І. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 160 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/774

3. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019.  174 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/775

4.Савінова Н.В., Берегова М.І. Психолінгвістика: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 92 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/776

5. Савінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логопедія» студентам спеціальності «Спеціальна освіта»: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 240 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/777

6. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 114 с http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/522

Статті у наукових фахових виданнях: 1. Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322 http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

2. Савінова Н.В., Середа І.В., Стельмах Н.В., Білюк О.Г. Визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019-12-31 Том 74 № 6 (2019). С.56-70 (наукометрична база Web of Science) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/authorDashboard/submission/2984 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6

3. Берегова М. І., Савінова Н.В., Середа І.В. Innovation and content characteristics of the training of future specialists of special education. European Humanities Studies: State and Society / Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo. Issue 4 (I), 2018. (Poland-Ukraine). P. 54-67. (наукометрична база Index Copernicus)

4. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Стан готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ редактори-упорядники М.Пантюк, А Душний, І Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 3 . С. 247-256

5. Савінова Н.В., Берегова М.І. Рівні сформованості мотиваційно-емоційної готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2018.

6.Савінова Н. В., Берегова М. І.Рівні сформованості мотиваційно-емоційної готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання.  Humanitarium. Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.); Ніжин (Чернігів.обл.): Лисенко М.М., 2018. Том 43. Вип. 2 : Педагогіка. С. 121-130

7. Савінова  Н. В. Активно-ігрова діагностика просодичної сторони мовлення дошкільників // Науково-методичний журнал «Логопедія». – 2015. – № 6. – С. 82 – 88.

8. Савінова  Н. В. Деонтологічні виміри в історичному дискурсі // Педагогічна деонтологія як проблема сучасної корекційної педагогіки. Збірник тез Всеукраїн-ського  науково-методичного семінару / за заг. ред. Н. В. Савінової.  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015.  С. 6

9. Савінова  Н. В. Змістова характеристика рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції вчителів-логопедів // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. А. Л. Ситченка. №  3 (50), вересень 2015. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 240 – 246.

10. Савінова Н. В. Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання // Науковий журнал «Молодий вчений». № 2 (17). Частина IV. Херсон, 2015. – С. 99 –102.

11. Савінова  Н. В. Інноватика в логопедії навчання // ScienceandEducation a NewDimension. PedagogyandPsychology, III(36), Issue: 74, 2015.  С.  51-55.

12. Савінова Н.В.Функціональні етапи диференційованої логокорекції // Науково-методичний журнал «Логопедія».  2016.  № 8.  С. 74 – 80.

Почесні нагороди:  

 


Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2016).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2011).

Стаж роботи – 31 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Вікторія Анатоліївна Кисличенко народилася 6 вересня  1963 року. У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія». У 1985-2010 роках працювала логопедом у дошкільних закладах м. Миколаєва. У 2005 – 2010 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2006 року. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Логопедичний супровід сім’ї, яка виховує дитину з порушенням мовлення» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора С. Ю. Коноплястої. Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри корекційної освіти (2016). З 2011 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів, реалізація технологій логопедичного супроводу при мовленнєвих порушеннях за нозологією. Працює над науковою темою «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти в аспекті логопедичного супроводу»

Профіль у Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=5BZRHKAAAAAJ&hl=uk

Електронна адреса: victoria.kislichenko@gmail.com; тел. (067) 127-78-51.


Стельмах Ніна Василівна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук.

Наукові звання – відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 1979 року. У 1995 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадська думка як фактор удосконалення гуманних відносин в класному колективі підлітків».

Ніна Василівна викладає предмети педагогічного циклу, зокрема “Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спеціальна методика виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, методика організації волонтерської діяльності “, Спецкурс “Організація ігрової діяльності дітей з психофізичними порушеннями”, “Новітні комунікативні технології” та ін.

Працює над науковою темою “Формування морально-етичної компетенції у майбутніх корекційних педагогів”.

Головний редактор щорічного збірника студентських наукових робіт «Серце віддане дітям».

Особливу увагу Стельмах Ніна Василівна приділяє підготовці студентів на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та Всеукраїнські олімпіади з педагогіки. Протягом останніх 20 років студенти-учасники олімпіад та конкурсів щороку виборювали призові місця.

Ніна Василівна є автором понад 60-ти навчальних посібників та монографій, серед яких :

  1. Стельмах Н.В. Творчість учителя як фактор активізації пізнавальної діяльності дітей. Монографія // Стельмах Н.В., Берегова М.І. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2014. – 120 с.
  2. Стельмах Н.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник / Н.В.Стельмах. – Миколаїв, Видавництво «Іліон», 2014.- 140 с.
  3. Стельмах Н.В. Психолого-педагогічна корекція акцентуацій характеру
    підлітків. Монографія. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2019. 152 с.

Профіль у Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=BMNdfjQAAAAJ&hl=uk


Середа Ірина Валеріївна
ORCID ID: 0000-0001-6771-4196
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Z0_uUK8AAAAJ
Scopus ID:  
Researcher ID: AAL-7698-2020
E–mail: sereda_iv71@ukr.net
Посада на кафедрі: доцент кафедри спеціальної освіти
Вчене звання: Доцент,

Атестат доцента 12 ДЦ № 018653, виданий 24.12.2007.

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук ,

Диплом кандидата наук ДK 034221, виданий 11.05.2006.

Базова освіта: 1) Вчитель російської мови та літератури, Диплом ФВ №825685 від 26.06.1993;

2) Практичний психолог у системі освіти, Диплом ЛА №008346 від 29.06.1994.

Тема  дисертацій: Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету (2005). 13.00.07, Теорія і методика виховання.  http://www.disslib.org/orhanizatsiyno-pedahohichni-umovy-aktyvizatsiyi-protsesu-samovykhovannja-studentiv.html
Навчальні дисципліни, які викладає: Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи – варіативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних дисциплін. Викладається на 1-му курсі магістратури (5-му курсі), охоплює 3 кредити. Мета курсу спрямована на формування у студентів системи знань щодо змісту, форм, методів і технологій виховання учнів з вадами психофізичного розвитку, обґрунтування шляхів і умов ефективного корекційно-виховного впливу на їх особистісний розвиток.

Основи психосоматики – варіативна навчальна дисципліна психологічного циклу. Викладається на 2-му курсі магістратури (6-му курсі), охоплює 3 кредити. Мета: ознайомлення студентів із базовими принципами, теоріями, поняттями психосоматики; розкриття змісту, причин, механізмів, проявів та наслідків психосоматичних захворювань.

Самовиховання і саморегуляція особистості – варіативна дисципліна психолого-педагогічного циклу. Викладається на 2-му курсі магістратури (6-му курсі), охоплює 3 кредити. Авторський курс спрямовано на формування актуальних компетенцій сучасного фахівця – здатності до саморозвитку, самонавчання, самоорганізації та саморегуляції власної діяльності. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з теорією і практикою самовиховання, сприянні оволодінню ними технологічними аспектами самовиховної діяльності та основними засобами саморегуляції.

Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога – нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Вивчається на 1-му курсі, охоплює 6 кредитів. Мета: формування у майбутніх педагогів моральних цінностей педагогічної професії як основи професійно-педагогічної культури; розширення знань про спілкування, його форми, види і структуру, про порушення, труднощі і бар’єри міжособистісного спілкування; засвоєння шляхів формування ораторської культури педагога.

Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики –  нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Вивчається на 2-му і 3-му курсі, охоплює 7 кредитів. Метою курсу є вивчення загальних положень спеціальної педагогіки як галузі наукових знань та ознайомлення з основами дидактики освітньо-корекційного процесу.

Дитяча дошкільна література та виразне читання є варіативною навчальною дисципліною. Вивчається на 2-му курсі, охоплює 3 кредити. Мета курсу полягає у розкритті змісту і значення дитячої літератури як базової фундаментальної дисципліни; висвітленні її ролі у становленні системи знань, вмінь та навичок вихователів і вчителів.

Наукова та організаційна робота: Працює над науковою темою «Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі» у складі кафедральної теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» 2020-2021 рр. (Держ. реєстр. № 0120U002172, керівник – д.п.н., професор Савінова Н. В.).

Очолює студентську проблемну групу професійного виховання і самовиховання. У 2009 році під її керівництвом студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів); у 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта), у 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів).

Була відповідальною за випуск Наукового вісника МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.). Неодноразово виступала опонентом при захисті кандидатських дисертацій у 2007-2013 рр. (Херсон, Запоріжжя, Луганськ). Здійснювала організацію Щорічних магістрантських наукових читань (2007-2015 рр.). Бере участь в організації щорічних наукових конференцій кафедри спеціальної освіти для викладачів та студентів.

Виступила ініціатором проведення щорічних конкурсів студентських творчих проектів професійного спрямування «Сучасні педагогічні технології – майбутньому вчителю», «Візитівка спеціальності», «Ні – девіантній поведінці!», «Конкурс ораторської майстерності» та ін.

Організувала і провела низку онлайн виховних заходів зі студентами університету та спеціальності: «Людина, що сама себе створила», конкурс «Карантин – можливість саморозвитку», поетична вітальня «Т. Г. Шевченко – дітям», «Чорнобильський набат» та ін., а також онлайн профорієнтаційних заходів з учнями випускних класів ЗЗСО м. Миколаєва та області.

Наукові та професійні інтереси: спеціальна освіта, педагогічні технології, корекційно-виховний процес, самовиховання і саморозвиток студентів
Підвищення кваліфікації: 1. У ЗВО України: Стажування у Миколаївському національному університеті імені Петра Могили з

теми: «Технології психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з корекційної освіти в умовах ВНЗ», обсяг 90 год. Сертифікат МК №000062 від 16.02.2017.

2. Міжнародне: Стажування у вищій школі управління та адміністрації в м. Ополе (Польща), міжнародне наукове стажування (3 місяці, за очно-дистанційною формою) з теми: «Технології корекційно-виховного процесу» в рамках проекту «Освітній візит до Європи», обсяг 180 год. Сертифікат № 6908 від 17.07.2019.

Сертифікати участі у міжнародних наукових заходах:

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», 01-02 квітня 2020 р.  (16 год.)

2) The 8th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, April 22-24, 2020 Osaka, Japan (24 год).

3) The IV International Science Conference «Actual problems of practice and science», March 5 – 6, 2021, Ankara, Turkey (12 год.)

4) The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6 – 7, 2021, Madrid, Spain (12 год.)

Участь у міжнародних конференціях: 1. Середа І.В. Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 March 2016). – K.: LLC «NVP Interservice», 2016. – 168 р. – Р.90-91. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33418/1/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf

2. Середа І.В. Методи та технології соціально-виховної роботи //Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2016). Одеса: ФСП Бон, 2016. С.157-160.

3. Середа І.В. Технологія розвитку критичного мислення у підготовці майбутніх педагогів // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 квітня 2017). Львів: Львів. пед. спільн., 2017. С.121-123.

4. Середа І.В. Шляхи формування технологічної компетентності майбутнього викладача // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2018, м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки, 2018. С.110-112.

5. Середа І.В. Використання педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, 28-29 вересня 2018 року).

6. Sereda I. Technologies of correctional and educational process / International scientific and practical conference  «innovative methods and teaching technologies», 11-12 of July, 2019, Opole, Poland.

7. Середа І.В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами // The 8th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. С.849-855.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/PERSPECTIVES-OF-WORLD-SCIENCE-AND-EDUCATION_22-24.04.2020.pdf

8. Середа І.В. Спеціальна освіта в Україні та світі: порівняльний аспект // The IV International Science Conference «Actual problems of practice and science», March 5 – 6, 2021, Ankara, Turkey. P. 51-53. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12656/1/IV-Conference-Actual-problems-of-practice-and-science.pdf

9. Середа І.В., Тригуб Д.О. Впровадження інклюзивного навчання в україні (на прикладі Херсонської області) // The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6 – 7, 2021, Madrid, Spain. P. 120-122. https://eu-conf.com/events/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-impact-of-modernity-on-science-and-practice/

 

Основні публікації:
Монографії: 1. Середа І.В. Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ: монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2008. 276 с.

2. Середа І.В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського (Розділ 5.4. колективної монографії) / Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Київ: Знання України, 2010. 311 с. С. 254 – 268, у співавт. Пєхота О.М.  (Андрущенко В.П., Будак В.Д., Господаренко О.В. та ін.).

3. Середа І.В. Самовиховання як умова духовного розвитку студента класичного університету (Підрозділ 2.3.4. колективної монографії) / Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру духовного розвитку студента. /За заг. ред. В.Д. Будака. Миколаїв: ОІППО, 2010. 204 с. С. 178-186. (Будак В.Д., Дулін П.Г., Іванцова Н.Б. та ін.).

4. Середа І.В. Кафедра педагогіки середньої та вищої освіти (Розділ VI кол. монографії) / Інститут педагогічної освіти: Миколаїв, Іліон, 2012. 276 с. С. 154-183. (Будак В.Д., Пєхота О.М., Хаєцький О.П. та ін.).

5. Формування технологічної культури майбутнього викладача: Монографія / О.М.Пєхота, І.В.Середа, Н.О.Прасол та ін.; за наук.ред. О.М.Пєхоти. Миколаїв : Іліон, 2016. 314 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»).

6. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. Миколаїв : Іліон, 2017. 270 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%90820802

7. Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти: Монографія / Н.В.Савінова, І.В.Середа, Н.В.Стельмах. Миколаїв: Іліон, 2019. 190 с.

8. Середа І.В. Корекційно-виховна діяльність спеціального педагога (Розділ 2 колект. монографії) / Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія / Н.В.Савінова, М.І.Берегова, Д.М.Борулько та ін. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с. С.58-90.

Навчально-методичні праці: 1. Середа І.В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб самовиховання студентів університету (розділ) / В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу: Наук.-метод. посібник / В.Д. Будак, О.М.Пєхота, Я.І.Журецький та ін.// – Миколаїв: Видво «ІЛІОН», 2004. 260 с.

2. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: Методичні рекомендації. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2005. 88 с.

3. Середа І.В. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу „Педагогіка”: Навчально-методичний посібник. Вид-во «Іліон, 2007. 44 с.

4. Середа І.В., Пєхота О.М. Педагогіка: Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей. Вид-во «Іліон, 2007. 64 с.

5. Педагогіка. Курс лекцій: навч. посібник / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти ; уклад. І. В. Середа. Миколаїв: Іліон, 2007. 196 c. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21C

6. Пєхота О.М., Старовойт Л.В., Середа І.В.  Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання. Миколаїв: Іліон, видання друге, перероб. і доповн., 2012. 244 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»). Гриф МОН України (лист №1/11-5240 від 17.04.12р.) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S

7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного процесу: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S2

8. Середа І.В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення. Миколаїв: Іліон, 2020. 184 с.

9. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина І. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. 164 с.

10. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина ІІ. Миколаїв, 2021. 198 с.

Статті у наукових фахових виданнях: 1. Середа І.В., Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Білюк О.Г. Визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності  педагогів загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 74 № 6, Випуск 6, 2019. С.56-70.  DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2984 Web of Science

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984

2. Sereda I. Orientation of the educational process of the humanities faculties of the university on activation self-education of students // Pedagogy, Volume 92, Number 8, 2020. 1159-1180. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою  Web of Science

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907355

3. Середа І.В. Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти. Науковий журнал «Молодий вчений». № 1(41) січень, 2017. Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.503-506. Index Copernicus

4. Середа І.В. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу. Педагогічний процес: теорія  і практика (серія: Педагогіка). №1-2 (60–61), 2018. С.146-152. Index Copernicus http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/157-1-2-2018-roku?showall=&start=20

5. stelmakh n., sereda i., biliuk e.International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Apriel, 2018. P.35-38, англ. мовою. Index Copernicus https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221278

6. Savinova N., Sereda I., Beregova M. Innovation and content characteristics of the training of future specialists of special education // International scientific professional periodical journal “European Humanities Studies: State and Society”.  Issue 4(I), 2018, англ. мовою. Index Copernicus

7. Середа І.В., Збишко Є.А. Використання технології арт-терапії в корекційно-виховній роботі // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал, випуск 10, том 1. Одеса, 2019. С.63-66. Index Copernicus

8. Середа І.В. Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельменевтика», 2020. Вип. 27. Том 4. С.212-217. Index Copernicus, категорія Б.

9. Середа І.В. Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / За ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (68), лютий 2020. С.257-261. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdup%5F2020%5F1%5F47

10. Sereda I.V. development of special education in ukraine and the world // Scientific Journal Virtus. Issue № 50, January, 2021. P. 125-129. Index Copernicus

 


Карсканова Світлана Вікторівна 

Посада – старший викладач кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь кандидат пcихологічних наук (2012).

Стаж роботи – 26 роки (загально-педагогічний), 8 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Карсканова Світлана Вікторівна у 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет – за спеціальністю психолог.

До 2006 року працювала практичним психологом, вихователем-методистом ЗДО.

З 2006 по 2015 працювала практичним психологом у Науково-методичному центрі управління освіти Миколаївської міської ради, «спеціаліст вищої категорії», звання «психолог-методист». Нагороджена грамотами Миколаївського управління освіти та Управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області.

В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2012 року, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (2012). З 2017 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

У 2012 році успішно захистила кандидатську диссертацію на тему: «Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник: академік АПН Бурлачук Леонід Фокович.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Працює над науковою темою «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д., Тема індивідуальна: «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни» (2016-2020).

Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».

Публікації. У переліку наукових праць понад 35 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Психологічне благополуччя фахівця» (2015) та 1 колективна (2017), 6 публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус та ін.

Має 7 авторських свідоцтв.

Карсканова С.В. викладає такі курси: “Психологія”, «Організація психологічної служби», «Психологія спеціальна», «Практикум зі спеціальної психології» та ін.

Профіль у Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=40HmzfcAAAAJ&hl=uk

Електронна адреса: sveta.karskanova@gmail.com; тел. (066) 3195903.


                                                     

  Берегова Марія Ігорівна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4784-4465
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=o8_gyjIAAAAJ&hl=uk
Scopus ID: https://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=AuthorProfile&zone=TopNavBar
Researcher ID: https://publons.com/researcher/4401784/mariya-berehova/
E–mail: beregova3103@gmail.com
Посада на кафедрі: старший викладач кафедри  спеціальної освіти
Вчене звання:
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Базова освіта: Диплом спеціаліста, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, рік закінчення: 2013, спеціальність:030502 Українська мова і література,

Диплом магістра, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, рік закінчення: 2014,спеціальність:030502 Українська мова і література

Тема  дисертацій: Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору.

Режим доступу: https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.23/Berehova.pdf

Навчальні дисципліни, які викладає: Логопедія та неврологічні основи логопедії;

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

Спецсемінар «Організація роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»;

Психолінгвістика

Наукова та організаційна робота: Керівник волонтерської організації професійного спрямування з числа студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» «Відкрите серце»;

Відповідальна за ведення та наповнення сторінок спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у соціальних мережах Facebook, Instagram

Відповідальна за профорієнтацію на кафедрі спеціальної освіти

Наукові та професійні інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження пов’язані із організацією підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної педагогіки до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору
Підвищення кваліфікації: Захист дисертації у 2019 році.

Організація та проведення тренінгу “Інноваційні технології роботи з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку у системі інклюзивної освіти для працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання (лютий 2020 року) http://psp.mdu.edu.ua/?p=5378

Участь у міжнародних конференціях: 1. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційна спрямованість допомоги дітям та підліткам з розладами аутистичного спектру» (7 квітня 2021 року)

2. Участь у ХІv Міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» (15-16 квітня 2021 року, м. Камянець-Подільський)

Основні публікації:
Монографії: 1. Стельмах Н. В., Берегова М. І. Психолого-педагогічна профілактика та корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 218 с.

2. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько та ін.; за ред. Н. В. Савінової. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с.

Навчально-методичні праці: 1. Савінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 184 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/434

2. Савінова Н.В., Берегова М.І. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 160 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/774

3. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019.  174 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/775

4.Савінова Н.В., Берегова М.І. Психолінгвістика: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 92 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/776

5. Савінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логопедія» студентам спеціальності «Спеціальна освіта»: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 240 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/777

6. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 114 с http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/522

Статті у наукових фахових виданнях: 1. Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322 http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

2. Характеристика рівнів сформованості дидактичних і практичних умінь і навичок майбутніх корекційних педагогів до роботи а умовах освітнього інклюзивного простору  Science Rise: Pedagogical education. № 6 (33). 2019.  Р. 4 – 11  (наукометрична база Index Copernicus)

3. Особливості організації інклюзивної освіти у країнах Європи та України Science Rise: Pedagogical education. № 2 (35). 2020.  Р. 33-37 (наукометрична база Index Copernicus)

4. Форми роботи зі студентами-логопедами як основа фахової підготовки Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (66), вересень 2019. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. С. 20-25

5. Innovation and content characteristics of the training of future specialists of special education. European Humanities Studies: State and Society / EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Panstwo i Spoleczenstwo. – Issue 4 (I), 2018. (Poland-Ukraine). – P. 54-67 (наукометрична база Index Copernicus)


  Білюк Олена Геннадіївна
ORCID ID: ORCID ID 0000-0002-4098-1064
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CGjj-wQAAAAJ&hl=uk
Scopus ID:
Researcher ID:
E–mail: bilole2469nik@gmail.com
Посада на кафедрі: Старший викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Базова освіта: 1. Теорія та методика початкової освіти: вчитель початкових класів;

2. Психологія: психолог.

Тема  дисертацій: Морально-ціннісні стосунки викладачів і студентів у навчально-виховному процесі університету (13.00.07. «Теорія і методика виховання»), захист у вченій раді ДК № 021706, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Навчальні дисципліни, які викладає: https://drive.google.com

http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=105

Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ;

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=657

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2195

Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики дітей з ТПМ

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=658

Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям дітей з ТПМ

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=659

Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2197

Психодіагностика та проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2196

Наукова та організаційна робота: Працює над науковою темою «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Савінова Наталія Володимирівна. Реєстраційний номер: 0120U002172
Наукові та професійні інтереси: Коло наукових інтересів у галузі педагогічної освіти: психологія, дидактика, спеціальні методики.
Підвищення кваліфікації: 2019 рік СЕРТИФІКАТ № 6812 Закордонне стажування (Польща, м. Ополє)  https://meet.google.com/sxm-hdjn-giq
Участь у міжнародних конференціях: Засідання круглого столу ХIV Міжнародної науково-практичної конференції “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи” (15-16 квітня, м. Кам’янець-Подільський). Круглий стіл “Безперервна освіта в Україні та Європі” відбудеться 16 квітня 2021 через сервіс google.meet за посиланням:      https://meet.google.com/sxm-hdjn-giq   Доповідь: Цифрова компетентність як складова професійної компетентності для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 Основні публікації:
Монографії: 1. Методика формування комунікативної, перцептивної та інтерактивної компетентностей викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред.. К.Б.Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 172 с. – С. 53-75.

2.  Успішний професійний розвиток майбутнього викладача в навчально-виховному процесі університету Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету : монографія / за заг. ред. В.Д.Будака. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С.155-169. ISBN 978-617-534-405-7 (наукове видання)

3. Дидактичні умови використання мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н.В.Савінова, М.І.Берегова, Д.М.Борулько, І.В.Середа, В.А.Кисличенко, О.Г.Білюк ;за заг. ред.. Н.В.Савінової. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 200 с. – С. 180-197.

Навчально-методичні праці: 1. Життєва ситуація “У мене новий тато (мама)” Вікова та педагогічна психологія (Модуль : Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, або пережили психотравмуючі ситуації. Практичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Чугуєва І.Є., Білюк О.Г., Шапошникова Ю.Г., Кузнецова С.В., Рєпка А.О.

2. Вікова та педагогічна психологія (Модуль : Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними родинами)): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 254 с. Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Білюк О.Г., Чугуєва І.Є., Шапошникова Ю.Г., Кузнецова С.В.

3. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з тпм для студентів спеціальності «спеціальна освіта» частина І Навчально-методичний посібник Рекомендовано до друку Вченою радою університету ( протокол №23 від 25.05.20) Савінова Н.В., Білюк О.Г.,Берегова М.І.

Статті у наукових фахових виданнях: 1.Модель формування технологічної компетентності вчителя початкової школи стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць /за ред. проф. Т. М. Степанової. – Вип. № 2 (53), травень. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 20-25. (фахове видання).

2. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. – № 1 (17), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С. 23-27. (фахове видання).

3. Дослідження рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів-логопедів. Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science”ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ, ПЕДАГОГІВ ТА МЕДИКІВ. Електронний режим доступу Web of Scienc www.eapps.info/ua/journal_science_ua/  p./53-59/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”Лютий-Березень 2018 року Савінова Н.В., Савінов В.Ю., Берегова М.І., Білюк О.Г.

4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science” ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ, ПЕДАГОГІВ ТА МЕДИКІВ Електронний режим доступу Web of Science www.eapps.info/ua/journal_science_ua/p./35-38/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science” Квітень 2018 р. Стельмах Н.В., Середа І. В., Білюк О. Г.

5. Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти Стаття Інформаційні технології і засоби навчання, том 74 № 6 (2019). С.56-70. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2984 (фахове видання, наукометрична база Web of Science) ІВ Середа, НВ Савінова, НВ Стельмах,О.Г.Білюк.

6. Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога Стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. — No 1 (20), листопад 2020. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. — 84 с. ISSN 2078-2128 Журнал зареєстровано в системі CrossRef. DOI: 10.33310/2078-2128 DOI випуску – 10.33310/2078-2128-2020-20-1 С.В.Карсканова, О.Г.Білюк

 

 

Борулько Дмитро Миколайович

старший викладач кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2012).

Стаж роботи – 13 років (загально-педагогічний), 5 років – в МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» (2002). У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив фізичних навантажень на цитокіновий статус спортсменів, які займаються тайським боксом і його корекція амізоном» за напрямом «Патологічна фізіологія». Кандидат медичних наук (2012), доцент кафедри фізичного виховання ГУ «ЛДМУ» в червні 2014 Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, чемпіон світу з тайського боксу (IAMTF 2003, 2007, 2012), тренер і суддя з тайського боксу.

Працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з вересня 2015 року.

Борулько Д.М. – практикуючий лікар – остеопат, працює із захворюваннями опорно-рухового апарату, порушеннями постави, постурологічнім дисбалансом, дітьми аутистичного спектру, ДЦП, вагітними.

Наукова діяльність Борулько Д.М. присвячена вивченню проблем фізіології спорту, технологіям збереження і відновлення здоров’я, використання остеопатичних методик, як допомоги логокорекції мовної діяльності у дітей з ТПМ.

Працює над науковою темою “Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі”.

Має близько 35 публікацій, серед яких:

Савінова Н.В., Борулько Д. М., Корнієнко І. В. Здоров’язбережувальна концепція В. Сухомлинського і превентивна логопедія // Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск №4(63), 2018.

Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів : монографія /Н.В.Савінова, М.І.Берегова, Д.М.Борулько та ін.; за ред.Н.В.Савінової. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с.

Викладає курси: “Анатомія, фізіологія, патологія дітей та основи генетики”, “Невропатологія”, “Спеціальна методика фізичного виховання” та інші.

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=Qk4BCNQAAAAJ

Контактна інформація: borulyad@gmail.com


 

 Корнієнко Ірина Володимирівна 

Посада – викладач кафедри спеціальної освіти.
Педагогічне звання – вчитель-методист
Стаж роботи – 20 років (загальний педагогічний), 4 роки (науково-педагогічний) – в МНУ імені В. О. Сухомлинського.
Біографія. Ірина Володимирівна Корнієнко народилася 1 грудня.
У 2003 році закінчила психолого-природничий факультет Херсонського державного університету, де здобула вищу освіту за спеціальністю “Дефектологія” та здобула кваліфікацію “Логопед, вчитель допоміжної школи”. Має 25-річний практичний досвід роботи вчителем-логопедом ЗДО, логопункта і спеціальних класів для дітей з ЗПР. Очолює методичне об’єднання вчителів-логопедів спеціальних класів міста Миколаєва. З 2016 року почала науково-педагогічну діяльність на кафедрі спеціальної освіти МНУ ім. Сухомлинського.

Має публікації в професійних і міжнародних виданнях та є автором навчально-методичних посібників для студентів, серед яких:

Савінова Н.В., Борулько Д.М., Корнієнко І.В. Здоров’язбережувальна концепція В. Сухомлинського і превентивна логопедія. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск №4(63) вересень 2018 (Том 1) с.129-134

Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Берегова М. І.  Викладання курсу «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)». Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. – 184 с.

Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Берегова М. І. Викладання курсу «Логопедія» студентам спеціальності «Спеціальна освіта»: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В. В., 2020. 240 с.

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=-qlFtBcAAAAJ
Контактна інформація: E-mail: lilak@i.ua; тел. (063) 818-07-97.