Склад кафедри спеціальної освіти

 

Середа Ірина Валеріївна

ORSID  ID: https://orcid.org/0000-0001-6771-4196

Scopus ID:  –

Researcher   ID: https://publons.com/researcher/3575667/iryna-sereda/

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Z0_uUK8AAAAJ

E-mail: sereda_iv71@ukr.net

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене  звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: вчитель російської мови та літератури, практичний психолог у системі освіти

Інформація  про  захист  дисертації: 

Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету, 13.00.07 Теорія і методика виховання.  22.12.2005, Херсонський державний університет http://www.disslib.org/orhanizatsiyno-pedahohichni-umovy-aktyvizatsiyi-protsesu-samovykhovannja-studentiv.html

Наявність  сертифікату  В2:

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 1. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи;
 2. Основи психосоматики;
 3. Самовиховання і саморегуляція особистості;
 4. Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога;
 5. Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики; Дитяча дошкільна література та виразне читання.

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо:

Член редакційної колегії, відповідальна за випуск Наукового вісника МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.).

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем:

2010-2012 рр. – участь у якості виконавця в держбюджетній темі «Технологічна культура сучасного викладача як складова його педагогічної майстерності» (№ держреєстрації 0109U002904), керівник теми – д.п.н., професор О. М. Пєхота. Зароблені кошти 90000 грн.

Авторські свідоцтва: 

 1. Свідоцтво АП № 36702 від 26.01.2011 на твір: Монографія «Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/36720.png
 2. Свідоцтво АП № 36703 від 26.01.2011 на твір: Методичні рекомендації «Технологія самовиховання особистості»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/36703.png
 3. Свідоцтво АП № 44366 від 18.06.2012 на твір: Навчально-методичний посібник «Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання» (Середа І.В., Пєхота О.М., Старовойт Л.В.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/44366.png
 4. Свідоцтво АП № 54941 від 23.05.2014 на твір: Навчальний посібник «Педагогіка. Курс лекцій»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/54941.png
 5. Свідоцтво АП № 61392 від 21.08. 2015 на твір: Наукова стаття «Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/61392.png
 6. Свідоцтво АП № 69792 від 16.01.2017 на твір: Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/69792.png
 7. Свідоцтво АП № 69793 від 16.01.2017 на твір: Підготовка філологів магістерського рівня в контексті технологічного підходу
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/69793.png
 8. Свідоцтво АП № 76888 від 16.02.2018 на твір: Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти..
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-724×1024.png
 9. Свідоцтво АП № 76889 від 16.02.2018 на твір: Розділ 2.1 колективної монографії «Сучасний стан формування технологічної культури майбутнього викладача з позицій технологічного підходу»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-3-724×1024.png
 10. Свідоцтво АП № 84973 від 29.01.2019 на твір: Навчально-методичний посібник «Технології корекційно-виховного процесу» (Середа І.В., Савінова Н.В., Борулько Д.М.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/11-1-724×1024.png
 11. Свідоцтво АП № 84974 від 29.01.2019 на твір: Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/111-724×1024.png
 12. Свідоцтво АП № 95431, від 17.01.2020 на твір: Особливості застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/11111-724×1024.png
 13. Свідоцтво АП № 95432, від 17.01.2020 на твір: Використання технології арт-терапії у корекційно-виховній роботі (Середа І.В., Збишко Є.А.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1111-724×1024.png
 14. Свідоцтво АП № 102177, від 29.01.2021 на твір: Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів.
 15. Свідоцтво АП № 102178, від 29.01.2021 на твір:Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Підвищення  кваліфікації:

У ЗВО України: Стажування у Миколаївському національному університеті імені Петра Могили з теми: «Технології психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з корекційної освіти в умовах ВНЗ», обсяг 90 год. Сертифікат МК №000062 від 16.02.2017.

Міжнародне: Стажування у вищій школі управління та адміністрації в м. Ополе (Польща), міжнародне наукове стажування (3 місяці, за очно-дистанційною формою) з теми: «Технології корекційно-виховного процесу» в рамках проекту «Освітній візит до Європи», обсяг 180 год. Сертифікат № 6908 від 17.07.2019.

Наукові  публікації:

Web of Science:

 1. Середа І.В., Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Білюк О.Г. Визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 74 № 6, Випуск 6, 2019. С.56-70.  DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2984 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984
 2. Sereda I. Orientation of the educational process of the humanities faculties of the university on activation self-education of students // Pedagogy, Volume 92, Number 8, 2020. 1159-1180. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907355
 3. Iryna Sereda, Svitlana Karskanova Influence of Psychological and Pedagogical Features of Students on their Activity in Self-Education// Pedagogy, Volume 93, Number 8, 2021. 1065-1087. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=992860  

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

 1. Stelmakh N., Sereda I., Biliuk E.International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Apriel, 2018. P.35-38, англ. мовою. Австрія. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221278
 2. Savinova N., Sereda I., Beregova M. Innovation and content characteristics of the training of future specialists of special education // International scientific professional periodical journal “European Humanities Studies: State and Society”. Issue 4(I), 2018, англ. мовою. Польща.
  https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/3358/1/Savinova%20N.%20Doslidzhennia%20efektyvnosti%20pidhotovky%20maibutnikh%20uchyteliv-lohopediv%20do%20roboty%20v%20umovakh%20rozvyvalnoho%20aktyvno-ihrovoho%20seredovyshcha%20%20N.Savinova%2C%20M.Berehova%20%20Naukovi%20zapysky%20Berdianskoho%20derzhavnoho%20peda.pdf
 3. Середа І.В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами // The 8th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. С.849-855. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/PERSPECTIVES-OF-WORLD-SCIENCE-AND-EDUCATION_22-24.04.2020.pdf
 4. Sereda I.V. Development of special education in Ukraine and the world // Scientific Journal Virtus. Issue № 50, January, 2021. P. 125-129. Канада.

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 1. Середа І.В. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка). №1-2 (60–61), 2018. С.146-152. https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.146152 http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/157-1-2-2018-roku?showall=&start=20
 2. Середа І.В. Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельменевтика», 2020. Вип. 27. Том 4. С.212-217. https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/27.204007 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_4/36.pdf
 3. Середа І. В. Корекційно-виховна робота спеціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Запоріжжя, 2021, № 74, Т. 1. С. 144-148. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-1.27 http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/74/part_1/29.pdf

Монографії:

 1. Середа І.В. Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ: монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2008. 276 с.
 2. Середа І.В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського (Розділ 5.4. колективної монографії) / Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Київ: Знання України, 2010. 311 с. С. 254 – 268, у співавт. Пєхота О.М. (Андрущенко В.П., Будак В.Д., Господаренко О.В. та ін.).
 3. Середа І.В. Самовиховання як умова духовного розвитку студента класичного університету (Підрозділ 2.3.4. колективної монографії) / Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру духовного розвитку студента. /За заг. ред. В.Д. Будака. Миколаїв: ОІППО, 2010. 204 с. С. 178-186. (Будак В.Д., Дулін П.Г., Іванцова Н.Б. та ін.).
 4. Середа І.В. Кафедра педагогіки середньої та вищої освіти (Розділ VI кол. монографії) / Інститут педагогічної освіти: Миколаїв, Іліон, 2012. 276 с. С. 154-183. (Будак В.Д., Пєхота О.М., Хаєцький О.П. та ін.).
 5. Формування технологічної культури майбутнього викладача: Монографія / О.М.Пєхота, І.В.Середа, Н.О.Прасол та ін.; за наук.ред. О.М.Пєхоти. Миколаїв : Іліон, 2016. 314 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»).
 6. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. Миколаїв : Іліон, 2017. 270 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%90820802
 7. Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти: Монографія / Н.В.Савінова, І.В.Середа, Н.В.Стельмах. Миколаїв: Іліон, 2019. 190 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/600 
 8. Середа І.В. Корекційно-виховна діяльність спеціального педагога (Розділ 2 колект. монографії) / Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія / Н.В.Савінова, М.І.Берегова, Д.М.Борулько та ін. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с. С.58-90.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/377

Навчально-методичні праці:

 1. Середа І.В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб самовиховання студентів університету (розділ) / В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу: Наук.-метод. посібник / В.Д. Будак, О.М.Пєхота, Я.І.Журецький та ін.// – Миколаїв: Видво «ІЛІОН», 2004. 260 с.
 2. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: Методичні рекомендації. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2005. 88 с.
 3. Середа І.В. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник. Вид-во «Іліон, 2007. 44 с.
 4. Середа І.В., Пєхота О.М. Педагогіка: Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей. Вид-во «Іліон, 2007. 64 с.
 5. Педагогіка. Курс лекцій: навч. посібник / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти; уклад. І. В. Середа. Миколаїв: Іліон, 2007. 196 c. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21C
 6. Пєхота О.М., Старовойт Л.В., Середа І.В. Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання. Миколаїв: Іліон, видання друге, перероб. і доповн., 2012. 244 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»). Гриф МОН України (лист №1/11-5240 від 17.04.12р.) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S
 7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного процесу: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S2
 8. Середа І.В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення. Миколаїв: Іліон, 2020. 184 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/752
 9. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина І. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. 164 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/760
 10. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина ІІ. Миколаїв, 2021. 198 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/861

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук:

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них:

У 2009 році студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів);

У 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта);

У 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів).

Додаткова   інформація:

Коло наукових інтересів: спеціальна освіта, педагогічні технології, корекційно-виховний процес, самовиховання і саморозвиток студентів.

У переліку наукових праць понад 90 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія та 7 колективних, 10 навчально-методичних посібників, у т. ч. з грифом МОН України; публікації у зарубіжних та вітчизняних виданнях, які входять до науковометричних баз Web of Science,  Index Copernicus, 15 авторських свідоцтв.

Працює над науковою темою «Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі» у складі кафедральної теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» 2020-2021 рр. (Держ. реєстр. № 0120U002172, керівник – д.п.н., професор Савінова Н. В.).

Має досвід опонування кандидатських дисертацій (2007-2013 рр., Херсон, Запоріжжя, Луганськ), досвід організації і проведення наукових конференцій для викладачів і студентів, проведення студентських творчих конкурсів професійного спрямування.

Керує студентською проблемною групою професійного виховання і самовиховання.

Почесні нагороди:


Стельмах Ніна Василівна

ORSID ID: https://orcid.org/0000-0002-8088-0612

Scopus ID: https://www.scopus.com/dashboard.uri

Researcher ID:

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=BMNdfjQAAAAJ&hl=uk

E-mail: stelmah@mksat.net

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене  звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: Диплом з відзнакою Б-1 № 591496, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, рік закінчення: 1979, кваліфікація і звання: вчитель історії і суспільствознавства середньої школи

Інформація  про  захист  дисертації:  13.00.01 – теорія та історія педагогіки. 13 жовтня 1993 року, Брянськ. Тема: Громадська думка підлітків як умова удосконалення гуманних відносин у класному колективі. Режим доступу: http://nauka-pedagogika.com › pedagogika-13-00-01.

Наявність  сертифікату  В2:

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 1. Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спеціальна методика виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, методика організації волонтерської діяльності;
 2. Технології тренінгової роботи;
 3. Новітні комунікативні технології;
 4. Організація ігрової діяльності дітей з психофізичними порушеннями;
 5. Психологія інклюзивної освіти.

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань: –

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем: –

Підвищення  кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 155023 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 15.12.2015 – 24.12.2015.  Курс «Сучасні інтерактивні методи навчання» (108 год).

Фестиваль освітніх технологій «Перспектива». Сертифікат №030618/95 за темами модернізації дошкільної, шкільної та спеціальної освіти на основі впровадження ефективних педагогічних, психологічних та оздоровчих технологій, червень, 2018 р.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Курс «Спеціальна педагогіка,  теорія та методика виховання». Сертифікат № 000110, грудень 2020 (60 год).

Наукові  публікації:

Scopus

Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322
http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

Web of Science

Стельмах Н.В., Савінова Н.В., Середа І.В., Білюк О.Г. Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти в журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», 2019, с.56-70 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984

Публікації у країнах ОЄСР:

 1. Стельмах Н.В., Білюк О.Г., Середа І.В. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків. European assotiation of pedagogues and psychologists science, Viena, Austria. Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science” Apriel 2018. С. 35-38.
  http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/157-1-2-2018-roku?showall=&start=20
 1. Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Берегова М.І. Дидактико-технлогічні та психологічні засади розвитку особистості в умовах розвивального навчання. Scientific Journal Virtus Issue # 50, January, 2021. (с.120-125).

Фахові  видання України:

 1. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних потреб учнів. – педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26. -319 с.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm_2015_26_32
 2. Стельмах Н.В. Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини // Науковий вісник МНУ ім. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за редакцією А.Л.Ситченка. – №3 (50), вересень 2015.- Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015. – 320 с.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_3_54
 3. Стельмах Н.В. Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога. Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за редакцією А. Л. Ситченка. – №3 (54), вересень 2016.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 340 с.
 4. Стельмах Н.В. Педагог у системі корекційної освіти /Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсонський державний університет, видавничий дім «Гельветика», 2018.- Випуск LXXXI.- Том 3. С. 82-87. (фахове видання, наукометрична база Index Copernicus ).
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81%283%29__17
 5. Стельмах Н. В. Психологічні засади педагогічної взаємодії /Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського/за ред. проф. Тетяни Степанової, №1(60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – 343-352 с.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_1_64
 6. Стельмах Н.В. Психолого-педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності студентів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського /Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського/за ред. проф. Тетяни Степанової, №3 (62). Т. 1, вересень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 150-154.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3%281%29__31
 7. Стельмах Н.В. Кафедра як креативний засіб реалізації завдань вищої школи / Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Випуск 10. Том 2. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019. С. 17 – 20.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_mfCB-KPwAhVFgf0HHaVDDZsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.innovpedagogy.od.ua%2Farchives%2F2019%2F10%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw3YIIVqs5QjZvqUnPafMeyW
 8. Стельмах Н.В. Шляхи формування деонтологічної культури у майбутнього педагога/ Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Випуск 17. Том 1. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.149-154.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL3_qT-KPwAhUJhP0HHYwMDZMQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.innovpedagogy.od.ua%2Farchives%2F2019%2F17%2Fpart_1%2F33.pdf&usg=AOvVaw1WCZSBtKXc9fVS7VDy3hgN
 9. Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Берегова М.І., Іванова Т.М. Агресія підлітків як психолого-педагогічна проблема. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3. / МОН України. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини [голов. ред. І.О.Безлюдний] – Умань: Візаві. 2020. 172 с.(с.133-142).
  http://znp.udpu.edu.ua/article/viewFile/219112/218824

Монографії

 1. Стельмах Н. В., Іванова Т. М. Гуманізація відносин дітей. Монографія. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2013. – 140 с.
 2. Стельмах Н. В. Творчість учителя як фактор активізації пізнавальної діяльності дітей. Монографія // Стельмах Н.В., Берегова М.І. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2014. – 120 с.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyk7Dd-KPwAhXTQeUKHaXgA_QQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Frepository.sspu.sumy.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F2585%2F1%2FPedahohichna%2520tvorchist.pdf&usg=AOvVaw1OU24uinORyfK9xEeENY3W
 3. Стельмах Н. В., Берегова М. І. Корекція девіантної поведінки підлітків: Монографія. Миколаїв: СПД Румянцева Г.В, 2015. – 123 с.
 4. Стельмах Н. В., Єпур А. І. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції. Монографія / Н. В. Савінова та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 270 с. (розділи: 2.2; 2.4).
  http://hdl.handle.net/123456789/574
 5. Стельмах Н. В., Берегова М. І. Психолого-педагогічна профілактика та корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. 218 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/768/1/Стельмах%2C%20Берегова_Психолого-педагогічна%20профілактика%20та%20корекція%20негативного%20впливу.pdf
 6. Стельмах Н. В. Психолого-педагогічна корекція акцентуацій характеру підлітків: Монографія. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 152 с.
 7. Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти: монографія/Н. В. Савінова, І. В. Середа, Н. В. Стельмах. – Миколаїв: Іліон, 2019. – 190 с
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/600
 8. Стельмах Н.В., Савінова Н.В., Середа І.В., Берегова М.І . та ін.. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: Монографія. Миколаїв: Іліон, 2020. 201 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/377

Навчально-методичні праці:

 1. Стельмах Н. В. Педагогіка: Підручник. Миколаїв: СПД Румянцева Г.В, 2015. – 200 с.
 2. Стельмах Н. В. Педагогіка (педагогічна творчість): Посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/779
 3. Стельмах Н. В. Теорія та методика виховання дітей: Посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2018. – 265 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/771
 4. Стельмах Н. В., Іванова Т.М. Загальні засади тренінгової роботи: Навчальний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 301 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/769
 5. Стельмах Н. В.. Новітні комунікативні технології: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського. 2020. 242 с
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/770

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук:

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них: 

Додаткова   інформація:

Наукові інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження пов’язані із гуманізацію освітнього простору в умовах Нової української школи

Почесні нагороди: 


Кисличенко Вікторія Анатоліївна

ORSID IDhttps: //orcid.org / 0000-0002-0186-5511

Scopus ID :

Researcher ID:

Google Scholar : http://scholar.google.com.ua/citations?user=5BZRHKAAAAAJ&hl=uk

E-mail: victoria.kislichenko@gmail.com

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія».

Інформація про захист дисертації:

Спеціальність: дефектологія. Кишинівський державний педагогічний інститут імені  І. Крянге. Диплом КВ №584525 від 23.06.1987 р.

Інформація  про  захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на  автореферат 13.00.03 – корекційна педагогіка. Тема дисертації: «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення». Диплом кандидата наук ДK 067815, виданий 31.05.2011.

Наявність сертифікату В2:

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Логопедія і неврологічні основи логопедії;
 2. Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних та  інтелектуальних порушень;
 3. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень та навчання математики;
 4. Спецсемінар “Організація роботи з дітьми із ЗНМ”.

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Підвищення кваліфікації:

Наукові публікації:

Scopus

WoS

Публікації у періодичних виданнях країн ОЄСР

Фахові видання України категорій А та Б

 1. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наук. праць. / за ред. В. М.Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х  т., т. 2 – Кам’янець-Подільский : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 142 – 152.
 2. Робота логопеда з батьками  у сучасних умовах  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. / за ред. А. Л. Ситченка. – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С.80 – 86.
 3. Логопедичний супровід сім’ї як сучасний підхід до роботи з батьками / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48 – Ч.4. – С.85–91. (база даних наукових публікацій РІНЦ)
 4. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення Науково-методичний журнал «Логопедія». – № 6. – 2015 – С.24 – 30
 5.  Діагностика сформованості  фонематичних процесів у дітей з ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій Науковий вісник  Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (66), вересень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 114-120 с.
 6. Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
 7. Логопедичний супровід сім’ї в умовах груп корекції мовлення Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т., т. 1 / за ред. В. М.Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільский : ПП Медобори-2016, 2016. – С. 176-185. (фахове видання, база IndexCopernicus)
 8. Логопедичний супровід сім’ї дитини із затримкою психічного розвитку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологогія. – Випуск 33 : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний пед. університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 26-31 с. (фахове видання, база IndexCopernicus)
 9. Розвиток словника засобами образотворчої діяльності у дітей із загальним недорозвитком мовлення Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологогія. – Випуск 36 : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний пед. університет імені М.П. Драгоманова . – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 26-31 с. (фахове видання, база IndexCopernicus)

Монографії

 1. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення.: Монографія / В.А.Кисличенко, С.Ю.Конопляста – Миколаїв : Іліон, 2016. – 218 с.
 2. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції:. Монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 270 с. – С.141-159.
 3. Система диференційованої корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з ТПМ / за ред. Савінової Н.В.– Миколаїв: Літопис, 2017. – 270 с.
 4. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько та ін.; за ред. Н. В. Савінової. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 200

Навчально-методичні праці:

 1. Навчально-методичний посібник «Викладання курсу «Клініка інтелектуальних порушень» (ч.І.Олігофренія) студентам спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / В. А. Кисличенко – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2015. – 182 с.
 2. Методичні рекомендації «Викладання курсу «Неврологічні основи логопедії» студентам спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)» / В. А Кисличенко – Миколаїв, 2015. – 24 с.
 3. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення/Монографія/Миколаїв : Іліон, 2016. – 218 с.
 4. Викладання курсу Логопедія, Ч І для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Атол, 2016. — 151 с.Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В
 5. Викладання курсу Логопедія, Ч ІІ для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Іліон, 2018. – 179 с. електронне видання комбінованого використання на СD-ROM
 6. Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу. Частина І / І. В. Середа, В. А. Кисличенко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. – 164 с

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація:


   

 


Білюк Олена Геннадіївна 

ORSID ID: ORCID ID 0000-0002-4098-1064

Scopus ID :

Researcher ID:https://publons.com/researcher/4412218/olena-biliuk/ 

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=CGjj-wQAAAAJ&hl=uk

E-mail:  bilole2469nik@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: –

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта:

 1. Теорія та методика початкової освіти: вчитель початкових класів;
 2. Психологія: психолог.

Інформація про захист дисертації:

Морально-ціннісні стосунки викладачів і студентів у навчально-виховному процесі університету (13.00.07. «Теорія і методика виховання»), захист у вченій раді ДК № 021706, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%90404933$

Наявність сертифікату В2: –

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ; http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=657 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2195
 2. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики дітей з ТПМ http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=658
 3. Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям дітей з ТПМ http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=659
 4. Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2197
 5. Психодіагностика та проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2196

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Підвищення кваліфікації:

2019 рік сертифікат № 6812 Закордонне стажування (Польща, м. Ополє)  https://meet.google.com/sxm-hdjn-giq

Наукові публікації:

Web of Science:

Білюк О. Г., Савінова Н. В., Середа І. В., Стельмах Н. В. Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти в журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», 2019, с.56-70 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984

Фахові видання України :

 1. Модель формування технологічної компетентності вчителя початкової школи стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць /за ред. проф. Т. М. Степанової. – Вип. № 2 (53), травень. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 20-25. (фахове видання).
 2. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. – № 1 (17), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С. 23-27. (фахове видання).
 3. Дослідження рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів-логопедів. Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science” Європейська асоціація психологів, педагогів та медиків. Електронний режим доступу Web of Scienc www.eapps.info/ua/journal_science_ua/ p./53-59/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”Лютий-Березень 2018 року Савінова Н.В., Савінов В.Ю., Берегова М.І., Білюк О.Г
 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science” Європейська асоціація психологів, педагогів та медиків. Електронний режим доступу Web of Science www.eapps.info/ua/journal_science_ua/p./35-38/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science” Квітень 2018 р. Стельмах Н.В., Середа І. В., Білюк О. Г
 5. Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога Стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. — No 1 (20), листопад 2020. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. — 84 с. ISSN 2078-2128 Журнал зареєстровано в системі CrossRef. DOI: 10.33310/2078-2128DOI випуску – 10.33310/2078-2128-2020-20-1С. В. Карсканова, О. Г. Білюк  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106012 від 8.06.2021. Наукова стаття «Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога”)

Публікації у країнах ОЄСР: 

Stelmakh N., Sereda I., Biliuk E.International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Apriel, 2018. P.35-38, англ. мовою. Австрія. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221278

Монографії

 1. Методика формування комунікативної, перцептивної та інтерактивної компетентностей викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред.. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 172 с. – С. 53-75.                                АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір № 74150 від 17.10.2017 року
 2. Успішний професійний розвиток майбутнього викладача в навчально-виховному процесі університету Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету : монографія / за заг. ред. В. Д. Будака. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С.155-169. ISBN 978-617-534-405-7
 3. Дидактичні умови використання мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько, І. В. Середа, В. А. Кисличенко, О. Г. Білюк; за заг. ред.. Н. В. Савінової. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 200 с. – С. 180-197.

Навчально-методичні праці:

 1. Життєва ситуація “У мене новий тато (мама)” Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, або пережили психотравмуючі ситуації. Практичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Чугуєва І. Є., Білюк О. Г., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В., Рєпка А.
 2. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними родинами)): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 254 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Білюк О. Г., Чугуєва І. Є., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В.
 3. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ для студентів спеціальності «спеціальна освіта» частина І Навчально-методичний посібник Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 23 від 25.05.20) Савінова Н. В., Білюк О. Г., Берегова М. І

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація:  Коло наукових інтересів у галузі педагогічної освіти: психологія, дидактика, спеціальні методики.


  Борулько Дмитро Миколайович 

ORSID ID:

Scopus ID :

Researcher ID:

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=Qk4BCNQAAAAJ

E-mail: borulyad@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: 

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Базова освіта:

 1. Лікар –уролог, Луганський державний медичний університет. Сертифікат № 431 від 28.01.2004 р.
 2. Вчитель фізичного виховання, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Диплом спеціаліста С 16 №011023 від 16.02.2016 р

Інформація про захист дисертації: У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив фізичних навантажень на цитокіновий статус спортсменів, які займаються тайським боксом і його корекція амізоном» за напрямом «Патологічна фізіологія»

Наявність сертифікату В2:

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Анатомія, фізіологія, патологія та основи генетики;
 2. Невропатологія;
 3. Спеціальна методика фізичного виховання;
 4. Техніки надання першої медичної допомоги та санітарно-епідеміологічна безпека в системі інклюзивної та спеціальної освіти

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво АП № 84973 від 29.01.2019 на твір: Навчально-методичний посібник «Технології корекційно-виховного процесу» (Середа І. В., Савінова Н. В., Борулько Д. М.) http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/11-1-724×1024.png

Підвищення кваліфікації:

Стажування в Херсонському державному університеті, тема «Оптимізація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах загально-освітнього середовища». Сертифікат № 20-21/002 від 15.01.21р. (120 год.)

Сертифікати неформальної освіти:

 1. Школа «Реабілітолог» Київ, семінар «Мультітейпінг BASIC» 21-22.10.2017р.
 2. Школа «Реабілітолог» Київ, семінар «Мультітейпінг ADVANCE» 3-5.11.2017 р.

Наукові публікації:

Фахові видання України:

 1. Здоров’язбережувальна концепція В.Сухомлинського і превентивна логопедія. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск № 3 (62) вересень 2018 (Том 1) с.129-134 http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-61-2018-1-27.pdf
 2. Савінова Н. В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Стан готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ редактори-упорядники М.Пантюк, А Душний, І Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 3 . С. 247-256 http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/208780/208944
 3. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів // Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск № 3 (62) вересень 2018 (Том 1) с.129-134  http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-61-2018-1-27.pdf

Монографії

Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д.М. Борулько та ін.; за ред. Н. В. Савінової. Миколаїв: Іліон, 2020. 200.
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/377

Навчально-методичні праці:

 1. Борулько Д.М., Шавліс Н.А. Анатомія, фізіологія, патологія та основи генетики. – Миколаїв, 2016 – 155 с.
 2. Борулько Д.М., Сорочан Ю.Б. Невропатологія. – Миколаїв, 2016 – 120 с.
 3. Борулько Д.М., Сорочан Ю.Б. Основи генетики. – Миколаїв, 2016 – 106 с.
 4. Борулько Д.М., Сорочан Ю.Б. Перша медична допомога. – Миколаїв, 2017 – 144 с.
 5. Технології корекційно- виховного  процесу: навчально- методичний посібник: Навчально методичний посібник. / Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Миколаїв: Іліон, 2018. – 172 с.
 6. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 174 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
 7. Савінова Н.В., Берегова М.І. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 160 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/774
 8. Савінова Н.В., Берегова М.І., Борулько Д.М. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 114 с http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/52

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація: Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, чемпіон світу з тайського боксу (IAMTF 2003, 2007, 2012), тренер і суддя з тайського боксу.


 

Карсканова Світлана Вікторівна 

ORSID ID: https://orcid.org/0000-0002-0930-2254

Scopus ID : https://www.scopus.com/sourceid/50205

Researcher ID: https://publons.com/researcher/4406888/svitlana-karskanova/

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=40HmzfcAAAAJ&hl=uk

E-mail: sveta.karskanova@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: 

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Базова освіта: Херсонський державний педагогічний університет, психологія, психолог, 1999 р. № диплому _ДСК №015563

Інформація про захист дисертації:

«Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%

Наявність сертифікату В2: Сертифікат В 2 з англійської мови. Nr KJ-A Nr. 19/07/40 date: 05-07-2019. http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B12.pdf

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Психологія спеціальна, порівняльна;
 2. Організація психологічної служби у спеціальних та інклюзивних закладах;
 3. Спеціальна психологія;
 4. Психопатологія і психотерапія;
 5. Практикум зі спеціальної психології

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Авторські свідоцтва:

1.Свідоцтво №76741 від 08.02.2018  Монографія «Психологічне благополуччя особистості фахівця»

 1. Свідоцтво №77592 від14.03.2018 Наукова стаття «Роль соціальних стереотипів у формуванні патріотично-налаштованої особистості»
 2. Свідоцтво №95545 від 22.01.2020 Наукова стаття «Використання наративу як методу соціально-психологічної діагностики особистості»
 3. Свідоцтво №95545 від 22.01.2020 Наукова стаття “Психологічне благополуччя особистості як втілення ідей В.О.Сухомлинського про щасливого педагога»
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106012 від 8.06.2021. Наукова стаття «Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога”

http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1.%D0%92..pdf

Підвищення кваліфікації:

 1. Міжнародне стажування у Вищій Школі Лінгвістичній в м. Ченстохові (Республіка Польща) в рамках Європейського освітнього проекту «The innovate Methods and Technologies of Teachіng: The Newestinthe European Educational Practice», загальний обсяг 180 годин. Сертифікат КРК19/07/22 від 05.07.2019 р.

Сертифікати неформальної освіти:

 1. Сертифікат: «Робота з дітьми з гіперактивними розладами дефіциту уваги» (кількість учбових годин 2) 12.04.2020.
 2. Громадська організація «Діалог» (м. Львів), Неформальна освіта дорослих м. Миколаїв, Українська асоціація дорослих. Сертифікат: «Прикладний поведінковий аналіз» (кількість учбових годин 7) 04-05.04.2020.
 3. Громадська організація «Діалог» (м. Львів), Неформальна освіта дорослих м. Миколаїв, Українська асоціація дорослих. Сертифікат: «8 крокова модель роботи із сім,ями що виховують дітей із ГРДУ» 30.04.2020.

Наукові публікації:

Scopus:

Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322 http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

Web of Science:

 1. Iryna Sereda, Svitlana Karskanova Influence of Psychological and Pedagogical Features of Students on their Activity in Self-Education// Pedagogy, Volume 93, Number 8, 2021. 1065-1087. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=992860  

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

1.Karskanova S. Breslavskaya A. Hymanization in the formation of individual style ofpedagogical active. Internationa Scintific Conference. «European Applied Scinces: modern approaches in ccientific reserches . Volume 2 » Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume1)/ February 18-19/2013. Stuttgart? Germany. – 18-19

2.Карсканова С.В. Розгляд соціального інтелекту в історичномуаспекті /International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015 // Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015 – p. 202

3.Карсканова С.В. Воспитание патриотизма и уважения к государству у студенческой молодёжи как психологическая проблема /Сборник научных докладов //  Актуальные вопросы в современной науке, 28.09.2016-30.09.2016. – Часть 2. – Варшава. – 2016 – 109 с.

4.Карсканова С.В. Екстремальні ситуації: як допомогти собі та іншим. Scientific Journal Virtus 40 (40), 53-56, 2020  file:///C:/Users/user/Downloads/Journal40%20(1).pdf

5.  Karskanova S.V., Zhdanova A.І.  USE OF TECHNICAL TEACHING AIDS IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT. Scientific Journal Virtus 58 (58), 40-42, 2021    http://conference-ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/

Фахові видання України:

 1. Карсканова СВ Опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф: процес та результати адаптації/ – Практична психологія та соціальна робота, 2011, С.1-10
 2. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як втілення ідей В.О.Сухомлинського про щасливого педагога / Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв, МНУ, 2018
 3. Карсканова С.В. Використання наративу як методу соціально-психологічної діагностики особистості /
 4. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. ‑ С. 30 – 35 (Серія: Психологічні науки). https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/4/4
 5. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки/ Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв, МНУ, 2019
 6. Карсканова С.В., Білюк О.Г. Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога /Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки, №1 (20), Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020, С. 5-10 http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-20-3.pdf  

Монографії

 1. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості фахівця, Миколаїв: Іліон. – 2015. – 156 с
 2. Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ : моногр. / С. І. Якименко, І. В. Казанжи та ін. ; за заг. ред. С. І. Якименко. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2017. – 119 с.  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/582

Навчально-методичні праці:

 1. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 140  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/351
 2. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 148   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/352
 3. Психотерапія в роботі практичного психолога: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 156 с.-    http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/420
 4. Психодіагностика. Частина 1 : навчальний посібник. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 151  с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7725.
 5.  Психодіагностика (частина 2): навчальний посібник  – Миколаїв.- Іліон, 2021. – 177 с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/884
 6. Спеціальна практична психологія (робота з батьками дітей в інклюзивному класі)   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1024
 7. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  016 «Спеціальна освіта» / Н. В. Савінова, С. В. Карсканова. – Миколаїв: Видавець Румянцева Г. В., 2022. – 173 с.

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація: працює над науковою темою «Співпраця з батьками дітей-логопатів фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» у складі кафедральної теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» 2020-2021 рр. (Держ. реєстр. № 0120U002172, керівник – д.п.н., професор Савінова Н. В.).

Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психологічне супроводження інклюзивної освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Дійсний член Громадського об’єднання «Всеукраїнська психодіагностична асоціація», Сертифікат повного дійсного члену за №ВПА – 042

Має кваліфікацію “Практичний психолог вищої категорії”, звання “Психолог-методист”

Почесні нагороди: Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».


Корнієнко Ірина Володимирівна  

ORSID ID:

Scopus ID :

Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=-qlFtBcAAAAJ

E-mail: lilak@i.ua; тел. (063) 818-07-97.

Посада: викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: вчитель-логопед вищої категорії, вчитель-методист

Науковий ступінь:

Базова освіта:

Спеціальність: Дефектологія, Кваліфікація: вчитель допоміжної школи. Логопед, вчитель допоміжної школи. Херсонський державний університет. Диплом спеціаліста ХЕ №22809874 від 02.07.2003 р.

Спеціаліст з економіки підприємства, Південна академія Мінпромполітики України. Диплом про перепідготовку ДСК №098476 від 04. 07. 2008 р.

Інформація про захист дисертації:

Наявність сертифікату В2:

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Логопедія і неврологічні основи логопедії;
 2. Організація роботи інклюзивних ресурсних центрів та методи відбору у спеціальні заклади.

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Підвищення кваліфікації:

Стажування у Херсонському державному університеті. Сертифікат № 75/122 від 28.11.2017.

Сертифікати неформальної освіти: курси підвищення кваліфікації директорів інклюзивно-ресурсних центрів (Сертифікат ПК №31193118/Т950-2021) 08.02.-11.02.2021 р. (30 год)

Наукові публікації:

Фахові видання України:

 1. Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Куза І. М. Діагностика стану сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку // Науковий часопис Корекційна педагогіка №33 (IndexCopernicus).
 2. Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Куза І. М. Особливості фонематичного сприйняття молодших школярів із затримкою психічного розвитку // Челпанівські читання.
 3. Здоров’язбережувальна концепція В.Сухомлинського і превентивна логопедія. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск № 3 (62) вересень 2018 (Том 1) с.129-134 http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-61-2018-1-27.pdf

Навчально-методичні праці:

 1. Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Куза І. М. Викладання курсу «Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям» студентам спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія». Методичні рекомендації / Н. В. Савінова, І. В. Корнієнко, І. М. Куза. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 31 с.
 2. Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Куза І. М. Викладання логопедії студентам спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». Навчально-методичний посібник / Н. В. Савінова, І. В. Корнієнко, І. М. Куза. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 132 с.
 3. Савінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» навчально-методичний посібник Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. 184 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/434
 4. Cавінова Н.В., Берегова М.І., Корнієнко І.В. Викладання курсу «Логопедія» студентам спеціальності «Спеціальна освіта»: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. 240 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/777

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація: