Наукова діяльність

2019-2020 н.р.


План НДР кафедри за встановленою формою

Список молодих учених, участь у конкурсах наукових робіт

Наукова робота студентів (НТС, олімпіади, конкурси, змагання, наукові гуртки тощо.)

Перелік публікацій викладачів у базах Scopus, Web of Science з бібліографічним списком

Найвагоміші результати виконання НДР

Партнерство із провідними науковими установами та університетами України та країн ЄС

Інформація про гранти

Проект, що виконується за рахунок коштів державного бюджету

Участь у всеукраїнських, регіональних обласних, міських програмах

 

2018-2019 н.р.


План НДР 2018-2019

Анотований звіт з НДР 2018, каф.псих.

Досягнення кафедри психології за 2018 рік

Міжнародна діяльність кафедри психології

НДР «Хронопсихологічне прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами»

НДР «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

НДР «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності»

Тези конференції 17.04.2018р.

 

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету

  

У рамках роботи над кафедральною темою “Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми які знаходяться у складних життєвих ситуаціях” отримано вагомі науково-практичні результати:

 1. Розроблено авторську програму «Знаю і Розумію» для роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях, яка є актуальним, нагальним і вкрай необхідним знаряддям для сучасних психологів, педагогів, а також стане у нагоді для батьків.
 2. Проведено низку семінарів-практикумів в загальноосвітніх закладах м. Миколаєва і області для психологів закладів освіти, педагогів, батьків.

За проведення на базі ЗОШ № 50 серії семінарів-практикумів для педагогів і психологів протягом з використанням авторської програми “ ЗіР “ Литвиненко І.С. отримано довідки про впровадження, укладено угоду про співпрацю.

Робота у рамках науково-дослідної теми

«Хронопсихологічне прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами»

(фундаментальне дослідження; номер державної реєстрації НДР: 0116U005588)

Терміни виконання: початок – 01.09.2016 р., закінчення – 01.09.2019 р.

Предмет дослідження: хронопсихологічне прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами.

Об’єкт дослідження: психосоматичний стан осіб із особливими потребами.

Мета дослідження: розробка нової концепції хронопсихологічного прогнозування особливостей розвитку інтелектуальних можливостей особистості та психосоматичного стану осіб із особливими потребами.

Основні задачі дослідження:

 1. Обґрунтувати загальні теоретико-методологічні засади прогнозування перебігу особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами.
 2. Визначити зміст етапів та розробити алгоритм хронопсихологічного прогнозування перебігу особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами, проаналізувати його ефективність на прикладі різних груп осіб із такими потребами.
 3. Виокремити психолого-часові індикатори прогнозування інтелектуального розвитку осіб із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.
 4. Побудувати індивідуальний хронотип перебігу у особи із особливими потребами психосоматичних порушень в онтогенетичній розгортці.
 5. Створити «хронопсихологічний профіль особистості» осіб із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.
 6. Визначити якість основних підходів щодо підвищення ефективності застосування технік інклюзивного навчання шляхом диференціації часових характеристик у суб’єктів із такими порушеннями.
 7. Розробити систему заходів психологічної реабілітації осіб із особливими потребами та програму психопрофілактики соматичних порушень даної категорії населення. 

Науковий керівник: Савенкова І. І.

Виконавці: Савенкова І. І., Кучманич І.М., Шевченко В.В., Мухіна Л. М., Санько К. О., Опанасенко Л.А., Степанюк Л. С.

На даному етапі роботи проведено наступну роботу:

 • розроблено психодіагностичний інструментарій щодо вивчення порушення та особливостей розвитку інтелектуальної сфери дітей з аутизмом. Особливістю розробленого інструментарію є те, що він включає лише проективні методи роботи, що дозволяє проводити діагностику з такими особливими дітьми під час ігрової діяльності. Запропоновані програми діагностики та корекційної роботи забезпечені сучасним психодіагностичним інструментарієм та сучасним комплексним підходом щодо психологічного супроводу таких дітей;
 • впроваджено метод включеного спостереження для роботи із дітьми з особливими потребами, зокрема, дітьми з аутизмом, який проводиться на базі Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Миколаєва, відповідно до укладеного договору;

Включене спостереження проводилося із залученням студентів денної форми навчання 3 та 4 курсу, які певний час були членами групи дітей з аутизмом, для того, щоб уникнути негативного ефекту впливу особистості спостерігачів на поведінку дітей;

 • охарактеризовано поняття «особи із особливими потребами»;
 • з’ясовано, що серед осіб із особливими потребами – діти посідають одне з повідних місць;
 • виокремлено соціально-психологічні критерії категорії дітей із особливими потребами;
 • на основні проведеного аналізу визначено основні блоки психодіагностики дітей із особливими потребами: особистісний та соціальний. Соціальний блок має два вектори спрямування: діагностика взаємодії з найближчим оточенням (сім’я, однолітки тощо) та діагностика соціальної активності, спрямованості у зовнішній світ (діти з особливими потребами мають певні ускладнення у процесі соціалізації. Відповідно у такої категорії осіб можуть спостерігатися складності в вибудовуванні стосунків із іншими людьми, труднощів у процесі навчання, професіогенезу тощо).
 • проведено психодіагностику дітей із особливими потребами відповідно до виокремлених напрямів;
 • подано пропозицію ідеї проекту до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Назва проекту: «Психолого-педагогічна підтримка інституту сім’ї в регіоні».

Укладено угоди та договори про співпрацю (загалом 5 установ) з:

 • Державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 • Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Комунальним закладом «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради;
 • Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 • Відділом освіти, молоді та спорту Братської райдержадміністрації Миколаївської області;

Практична цінність результатів НДР на даному етапі дослідження:

Практичне значення результатів роботи полягає у розробці:

 1. Рекомендацій щодо особливостей взаємодії з дітьми з особливими потребами.
 2. Алгоритму хронопсихологічного прогнозування особливостей розвитку осіб з особливими потребами, системи корекційних заходів психолого-медико-педагогічного супроводу осіб із особливими потребами, комплексної психологічної профілактики психосоматичних порушень із врахуванням диференціації часових характеристик у суб’єктів із особливими потребами.
 3. Моделі програми комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами, що враховує етап первинної реабілітації, етап вторинної реабілітації або вторинної профілактики порушень, а також етап первинної профілактики або попередження факторів ризику виникнення порушень. Ефективність запропонованої системи визначатиметься за підсумками порівняльного аналізу результатів первинного психолого-соматичного й контрольного обстеження осіб із особливими потребами, які мають психосоматичні розлади, що дасть можливість проаналізувати зміни психосоматичного стану осіб внаслідок проведеної комплексної корекційної роботи з урахуванням концепції хронопсихологічного прогнозування особливостей розвитку психосоматичного стану осіб з особливими потребами.
 4. Отримані результати дозволяють вивчити особливості розвитку дітей із особливими потребами. На підставі отриманих результатів стає можливим проводити роботу у трьох напрямах: макросистемному (регіон, місто), мікросистемному (освітня інституція) та індивідуальному (безпосередньо з дитиною).

Використання результатів НДР у навчальному процесі в 2017 р.:

 1. У вивченні курсу «Клінічна психологія», студентами 3 курсу ДФН спеціальності «Психологія», у розділі «Аномалії розвитку», зокрема, вивчаються клініко-психологічні особливості дітей з аутизмом.
 2. У вивчені курсу «Спецпрактикум з психології», студентами 4 курсу ДФН спеціальності «Психологія». Розробляється психодіагностичний інструментарій для дітей з аутизмом.
 3. Залучення студентів-практикантів до різних видів психологічної роботи в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (діагностична, супроводжувальна, тренінгова). Зокрема, студентів 6 курсу денної форми навчання, які проводили дослідження на базі даного Центру.
 4. Залучення студентів до включеного спостереження в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Результатом даного спостереження є розробка рекомендацій батькам та співробітникам Центру щодо взаємодії з дітьми з проявами аутизму.
 5. У вивченні курсу «Педагогічна психологія», «Профорієнтація та профвідбір», «Психологія сім’ї та усвідомлене батьківство», «Психологія праці та інженерна психологія» на основі отриманих результатів психодіагностичного дослідження  розроблено комплекс завдань (ситуативні задачі, вправи, кейси тощо) до практичних занять

Наукові здобутки виконавців НДР:

Монографії:

 1. Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування психосоматичного стану осіб [монографія] / І.І. Савенкова. – Київ: КУ ім. Б. Грінченка. – 2015. – 216 с.
 2. «Feeling of subjective success in modern youth and people in difficult life situations» Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 397 с.

Навчально-методичний посібник:

 1. Савенкова І.І. Патопсихологія: навчально-методичний посібник / І.І Савенкова – Миколаїв, 2017. – 141 с.
 2. Кучманич І.М. Усвідомлене батьківство: навчально-методичний посібник / І.М. Кучманич. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 192 с.
 3. Санько К.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Психологія тренінгової роботи» / К.О. Санько. – Миколаїв, 2017. – 120 с.                                        Савенкова І.І.

Розроблено та затверджено угоду про впровадження результатів дослідження в роботу Миколаївського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Розроблено програму дослідження інтелектуального розвитку осіб з особливими потребами, зокрема дітей з аутизмом

Розроблено алгоритм дослідження психологічного стану осіб з особливими потребами

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

Змістова частина електронного навчального спецкурсу «Клінічна психологія» / Савенкова І.І. – на основі сертифікату отриманого Державною службою інтелектуальної власності України (свідоцтво №67672, 2017 р.)

Публікація результатів дослідження за науковою темою:

Фахове видання, включено до наукометричних баз та систем: Index Copernikus, CrossRef, WorldCat, DOAJ, BASE:

 1. Савенкова І. І. Хронопсихологічний портрет хворих на гастроентерологічні захворювання / І. І. Савенкова // Психологія і суспільство: [теор.-метод. часопис]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – № 20. – С. 90-94

Зарубіжне видання, включено до наукометричних баз та систем: Scopus, Web of Science CrossRef).:

Savenkova I. I. Chronopsychological prognosis of the course of neurotic disorders / I. I. Savenkova // American Journal of Education: [International Journal]. – Series: Psychological IADCES. – 2017.

Розроблено та надіслано три програми на отримання грантів:

 1. Посольство США Фонд сприяння демократії.

Розробник – д.психол.н. Савенкова І.І.

 1. Grant for carrying out of scientific research/ – International Agence for Development of Culture, Education and Science, Australia/

Розробник – д.психол.н. Савенкова І.І.

 1. Грант на поліпшення психологічного здоров’я та соціально-психологічної підтримки в Україні.

NGO «The Love To Everyone»

Розробник – д.психол.н. Савенкова І.І.

Залучення студентів до НДР:

1.Брунарська Інна Олександрівна, Зурілова Катерина Миколаївна.   Сказкотерапія як метод психокорекції // Фаховий збірник «Вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки». – 2017 – подано до друку.

 1. Куралова Яна Степанівна, Плахтій Марина Вікторівна. Психологічні та фізіологічні особливості розвитку дітей з розладами аутичного спектру // // Фаховий збірник «Вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки». – 2017 – подано до друку.
 2. Матутіна Олександра Анатоліївна, Смолянець Аліна Віталіївна. Проблема сенсорного насіщения детей аутистов // // Фаховий збірник «Вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки». – 2017 – подано до друку.
 3. Степанюк Людмила Сергіївна. Особливості роботи практикуючого психолога з артистами дошкільниками // Фаховий збірник «Вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки». – 2017 – подано до друку.
 4. Санько К.О.

Розроблено програму дослідження інтелектуального розвитку осіб з особливими потребами, зокрема дітей з аутизмом

Визначено психодіагностичний інструментарій для дослідження емоційного стану даної категорії населення.

Розробляються рекомендації щодо взаємодії з дітьми з проявами аутизму, на основі результатів включеного спостереження та взаємодії з особливими дітьми студентів-практикантів.

Публікація результатів дослідження за науковою темою:

 1. СанькоК. О. Особливості емоційного інтелекту у осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах / К. О. Санько // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред.. Ірини Савенкової. – №1 (17), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 157-163

Публікація у зарубіжному виданні:

Колективна монографія (Республіка Польща):

 1. Sanko K.O. Feeling of subjective success in modern youth and people in difficult life situations // Sanko K.O. // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 368-374

Участь у конференціях:

 1. СанькоК. О. Теоретичний екскурс до проблеми емоційної стійкості особистості у складних життєвих обставинах: матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2017» ( Харків, 25 квітня 2017 р.) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 167 с.

Залучення студентів до НДР:

 • СанькоК. О. Куралова Я. Причини аутизму та психологічні особливості розвитку особистості дітей-аутистів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність» (Миколаїв, 22 травня 2017 р.) / Микол. нац. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. – Микол. нац. ун-т ім. В.О.Сухомлинського, 2017.
 • Санько К.О. Рудакова В. Теоретичний аналіз підходів щодо корекційної роботи з аутичними дітьми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність» (Миколаїв, 22 травня 2017 р.) / Микол. нац. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. – Микол. нац. ун-т ім. В.О.Сухомлинського, 2017.
 • Санько К.О. Гісіна В. Розвиток навичок спілкування у дітей з синдромом раннього дитячого аутизму // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki” (30.05.2017-31.05.2017).– Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017.– Str.57-59
 • Санько К.О. Ярмуш В. Теоретичнийекскурс до проблеми емоційної стійкості особистості у складних життєвих обставинах // «Вектори психології – 2017» Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (25 квітня 2017 р., м. Харків, Україна). Харків. – С. 53-56

 

3.Мухіна Л.М –  молодий вчений (аспірант МНУ ім. В.О. Сухомлинського), викладач кафедри психології.

Проведено первинну діагностику виявлення осіб з особливими потребами серед студентів МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

Налагоджено співпрацю з Миколаївським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Розроблено алгоритм дослідження психологічного стану осіб з особливими потребами.

Публікація результатів дослідження за науковою темою:

Колективна монографія (Республіка Польща):

 1. «Рівні формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів» (Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 357-363.)

Фахове видання включене до міжнародної науково метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща):

 1. МухінаЛ.М. Механізми та засоби формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів / Л. М. Мухіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – подано до друку.
 2. МухінаЛ.М. Особливості конфліктологічної компетентності осіб з особливими потребами / Мухіна Л. М. //  2017 – підготовка матеріалу до друку.

Участь у конференціях:

 1. МухінаЛ.М., Степанюк Л. С.  Теоретико-методологічні підходи до формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» – Херсон : 2017.
 2. Мухіна Л. М. Теоретичний огляд наукових підходів до формування конфліктологічної компетентності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічно освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному імені Тараса Шевченка) (PEUTMP) – Київ : 2017.

 

 1. Кучманич І. М.

Укладено угоди та договори про співпрацю з:

 • Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Комунальним закладом «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради (спільно з Шевченко В.В.).

Подано пропозицію ідеї проекту до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках  Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Назва проекту: «Психолого-педагогічна підтримка інституту сім’ї в регіоні».

Публікація результатів дослідження за науковою темою:

Кучманич І.М. Соціально-психологічні фактори становлення інституту татківства/ І.М. Кучманич // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 342-347.

Участь у конференціях:

Робота у 6th International Scientific Conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development» (07-14 Desember, 2017, Opole, Poland).

Проведені заходи з НДР:

22.09.17 – проведення семінару-тренінгу з прийомними батьками на тему: «Особливості прив’язаності у дітей з особливими потребами» (відповідно до угоди про співпрацю з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

26.10.17 – робота в науковій студії «Освіта Миколаївщини: нові наукові орієнтири». Тема доповіді: «Розвиток ідентичності студентів засобами новітніх технологій».

17.10.17 – робота в засіданні обласної школи класного керівника з проблеми «Жорстокість у шкільному середовищі. Шляхи подолання» (Спільно з МОШППО).

13.11.17 – проведення навчання кандидатів в прийомні батьки «Особливості виховання дітей з особливими потребами» (відповідно до угоди про співпрацю з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

29.11.17 – навчання спеціалістів ЦСС (психологів та соціальних працівників) (відповідно до угоди про співпрацю з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

07.12.17 Організація та проведення наукового семінару «Сучасна сім’я в розрізі теорії та практики».

Проведено психодіагностику вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Складено психологічні портрети на кожну особу (27 осіб).

Робота в  І Фестивалі психологічних практик «Стожари» ( проведення майстер-класу);

 

 1. Опанасенко Л.А.

Укладено угоди та договори про співпрацю з

 • Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (під керівництвом Опанасенко Л.А.);
 • Відділом освіти, молоді та спорту Братської райдержадміністрації Миколаївської області (під керівництвом Опанасенко Л.А.);

 

Публікація результатів дослідження за науковою темою:

 1. Опанасенко Л.А. Віковий аспект розвитку здатності старшокласників до цілепокладання у навчанні / Л.А. Опанасенко // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P.363-368.
 2. Опанасенко Л.А. Активізація здібностей до навчального ціле покладання у старшокласників-переселенців зі сходу України / Л.А. Опанасенко // Освіта як інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни (готується до друку).
 3. Опанасенко Л.А. Психологічні критерії розвитку здібностей до навчального цілепокладання у старшому шкільному віці / Л.А. Опанасенко // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 р.). — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2017 (готується до друку)

Участь у конференціях:

Робота у II Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 р).

Залучення студентів до НДР:

 1. Опанасенко Л.А., Полєшко Н.С. Соціальна дезадаптація у підлітково-юнацькому віці та її вплив на навчальну діяльність /Л.А. Опанасенко, Н.С. Полєшко // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. (готується до друку).
 2. Опанасенко Л.А., Макушева С.П. Специфіка впливу навчального стресу на пізнавальну активність старшокласників // Л.А. Опанасенко, С.П. Макушева // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. (готується до друку)
 3. Опанасенко Л.А., Любінецька Г.Л. Тривожність старшокласників як ризик-фактор успішного складання тестів ЗНО / Л.А. Опанасенко, Г.Л. Любінецька // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. (готується до друку).
 4. Практична підготовка студентів до волонтерської діяльності в межах НДР (Любінецька Г.Л. – дипломант фестивалю волонтерів «Добрі серця», організованого Управлінням з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації, грудень 2017 року).

Проведені заходи з НДР: 

1.Організація та проведення благодійної акції «Щире серце» (збір іграшок та книг для дітей з особливими потребами та сімей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах).

 1. Участь у національному проекті «Місто професій» (вересень 2017 р.);

Керівництво студентами-волонтерами, які залучені до проекту Миколаївського обласного центру зайнятості «Професійний вимір»;

3.Організація та проведення І Фестиваль психологічних практик «Стожари» (в тому числі й проведення майстер-класу);

4.Участь у «Ярмарці професій», присвяченій комплексному родинному святу «Friends Festival»

(мікрорайон Жовтневе, м. Миколаїв, організатор – Миколаївський обласний центр зайнятості)

 1. Організація зустрічі з фахівцем-практиком («Психіатрія для психологів» – запрошено психіатра Грасевича І.С.);
 2. Проведено психодіагностику вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Складено психологічні портрети на кожну особу (27 осіб).

 

 1. Шевченко В.В.

Розроблено програму психофізіологічного дослідження професійно-важливих якостей  осіб із особливими потребами; Укладено угоди про співпрацю з Комунальним закладом «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради (спільно з Кучманич І.М.).

Публікації результатів дослідження за науковою темою:

Шевченко В.В. Асертивність як показник інноваційності особистості майбутнього психолога / В.В. Шевченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика» ( 15 вересня 2017р.) .- Одеса: ВНВ, 2017. – С.115-119.

Участь у конференціях:

Робота у Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика» ( 15 вересня 2017р.)

Залучення студентів до НДР:

У межах науково-методичного семінару «Умови успішного професіогенезу особистості» (13 грудня 2017 року) виступи 14 студентів 3-4 курсів спеціальності «Психологія».

Робота в  І Фестивалі психологічних практик «Стожари»(проведення майстер-класу);

Проведені заходи з НДР:

 • Проведення науково-методичного семінару «Умови успішного професіогенезу особистості» (13 грудня 2017 року), де висвітлюється аналіз професіоналізації учнів та студентів, умови успішного професіогенезу осіб із особливими потребами.
 • Проведено психодіагностику вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Складено психологічні портрети на кожну особу (27 осіб).

Договори про  співробітництво між закладами вищої освіти (установами) з закордонними ЗВО

Кафедра психології

п/п

кафедра Назва закладу-партнера Країна, місто Термін дії
1 Кафедра психології Опольський університет (м.Ополе, Польща) На стадії підписання
2 Кафедра психології Університет Даброва Гурнича (Польща) На стадії підписання