Методична діяльність

Графік відкритих занять2 семестр

Графік консультацій 2019-2020

 

Навчально-методична робота на кафедрі соціальної роботи є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань інноваційного підходу до організації навчання студентів на основі модернізації технологічно-процесуального і змістового наповнення та структурного моделювання оптимальної системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників шляхом упровадження інноваційних освітніх систем і педагогічних технологій на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Основними напрямами методичної роботи кафедри соціальної роботи є:

  • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
  • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки соціальних працівників;
  • удосконалення навчальних планів і програм фахових дисциплін;
  • удосконалення змісту, форм і методів самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
  • проведення відкритих занять з використанням інноваційних інформаційних технологій, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу кафедри;
  • використання на лекційних і семінарських заняттях нових освітніх технологій, а саме: інтерактивних технологій, кейс технологій, навчальних і дослідницьких проектів та ін.

Співробітники кафедри постійно розробляють та видають підручники, навчальні посібники та монографії для забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки. Сьогодні методичний наробок кафедри налічує навчальні посібники та підручники, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, навчально-методичні рекомендації до дисциплін тощо.

Канал “Анатомія психології” – https://www.youtube.com/channel/UCyAqKGYTePTdVWwffY17MRQ?view_as=subscriber

“Діагностична скарбничка” – https://www.youtube.com/playlist?list=PLXy5Z5XAxBv1urqLObvr81270PrtW-6Cz

Викладачі кафедри беруть активну участь у колективних монографіях.

Проведенню занять на високому професійному й методичному рівні сприяє те, що викладачі кафедри проходять стажування в провідних вузах України, обмінюються досвідом з викладачами закордонних вузів у рамках науково-методичних конференцій і семінарів.

 

Графік та керівники практики 18-19 н.р.