Історія кафедри

    Кафедра психології як окремий структурний навчально-науковий підрозділ розпочала свою діяльність із кінця 1984 р. Її завідувач,  к.психол.н., доц. Я.В. Васильєв, сформував творчий колектив викладачів-однодумців. Це проф. І.М.Стариков, доц. Л.Д.Костенко, А.В.Жажков, А.М.Чекмарьов, О.П.Лисенко (на жаль передчасно обірвалися життя В.Л.Поплужного, А.В.Жажкова, А.М. Чекмарьова). Згодом на кафедру прийшли к. пед. н. Н.В.Феоктистова, С.М. Сергєєв, викладачі Т.О. Молчанова, Т.В. Кузнєцова.

В 90 роках минулого століття кафедра психології виконувала звичайні функції з психологічного підготовки вчителів різних спеціальностей по стандартним навчальним планам та програмам. При кафедрі психології одними з перших в Україні  були створені курси практичних психологів на основі другої освіти. Ці курси потім стали основою відділення післядипломної підготовки зі спеціальності «практичних психологів в закладах освіти». За три випуски з цієї спеціальності вийшли  шість кандидатів наук – 4 з психологічних наук: Ю.О.Бабаян, С.В.Пакуліна, О.С Мамешина., Г.М.Кот та 2 з педагогічних наук: І.А.Хазраткулова та Л.М.Олейник. Це вказує на доцільність та ефективність підвищення психологічної підготовки вчителів та викладачів вищих навчальних закладів.

В 1990 р. завідувачем кафедри Я.В.Васильєвим був розроблений перший в Україні навчальний план зі спеціальності «філолог, практичний психолог». Поєднання цих двох спеціальностей довело, що підвищення кількості годин у навчальному плані з психології майбутніх вчителів позитивно впливає на загальний рівень знань та кращу готовність студентів до навчально-виховної роботи в школі. Довгий час навчальна група студентів спеціальності «вчитель української мови і літератури та практичний психолог» була найкращою в університеті та психологи російської та української мови краще писали диктанти ніж такі ж філологи без підвищеної психологічної освіти. З випускників цих подвійних спеціальностей доктором педагогічних наук стала К.Г.Трибулькевич,  кандидатами наук стали 6 викладачів, у тому числі 4 з психології: Г.В.Васильєва., І.М.Хоржевська, Н.Л.Руда., Д.В.Прасол. та  2   з педагогічних наук: К.О.Богатирьов., Г.Ю.Садовая.

Зав. кафедри  доц.. Васильєв Я.В. та проф. Томчук М.І. у дружній бесіді по обговоренню нагальних питань розвитку кафедри психології

З 1999 року кафедрою ліцензовано підготовку фахівців спеціальності «Психологія». Молоді викладачі кафедри психології активно працюють над дисертаційними дослідженнями. Успішно захистила дисертацію у 2002 р. І.С.Литвиненко (наук. керівник Я.В.Васильєв) і у цей же час на кафедру прийшли підполковник запасу, к. психол. н., В.В.Шевченко та викладач В.І.Каневський, він закінчив спецфакультет МДПІ і мав значний досвід у психоконсультативній діяльності.

Д.психол.н., проф. Яценко Т.С. разом із зав. кафедрою психології доц. Васильєвим Я.В. та зав. кафедрою загальної та вікової психології доц.  Литвиненко І.С. обговорюють з ректором проф. Будаком В.Д. стратегічний напрямок розвитку психології на півдні України та в Миколаївському національному університеті ім. В.О.Сухомлинського

Значний якісний крок у розвитку кафедри відбувся після повернення до неї з аспірантур колишніх випускників університету: Ю.О.Бабаян, І.М.Багмет  та Г.В.Васильєва. Молоді кандидати психологічних наук виконували більшу частину навчального навантаження на кафедрі психологія.

У 2003 р. в Миколаївському державному університеті створюється факультет психології, який очолив к.мед.н, доц.. Грищенко Г.В. Включену до складу факультету кафедру психології перейменовано на кафедру теоретичної та прикладної психології під безміним керівництвом доц. Я.В.Васильєва. В цей час кафедру поповнює молодий викладач І.М.Кучманич.

Перший декан факультету психології доц. Грищенко Г.В разом з д.психол.н., проф.  Клименко В.В. та д.пед.н., проф. Старіковим І.М. під час творчої дискусії

З виникненням факультету психології стався перший розподіл кафедри психології. Перша кафедра під назвою «Теоретичної та прикладної психології» залишилася  працювати над підготовкою студентів за спеціальністю «Психологія». Друга кафедра «Загальної та вікової психології», яку очолювала доц.І.С.Литвиненко читала курси психології на всіх факультетах окрім факультету психології, у тому числі і у суміжних з психологією спеціалізаціях. На цю кафедру разом з доц..І.С.Литвиненко перейшли професор І.М.Стариков, доцент Л.Д.Костенко та викладач Т.В.Кузнєцова.

На момент розподілу кафедри на дві нові та виглядав таким чином: професор, доктор педагогічних наук І.М.Стариков, доценти Я.В.Васильєв – завідувач кафедри, Г.В.Грищенко – декан факультету, В.В.Шевченко– заст. декана з виховної роботи, І.С.Литвиненко, Л.Д.Костенко, Н.В.Феоктистова, І.М.Хоржевська (Багмет), Г.В.Васильєва, Ю.О.Бабаян, доцент Л.В.Тарасова, викладачі Т.В.Кузнєцова, В.І.Каневський, О.А.Дмітриєв та І.М.Кучманич.

Другий розподіл базової кафедри психології, якою стала кафедра теоретичної та прикладної психології, стався у 2006 р. В тому році була відкрита ще одна кафедра факультету психології – кафедра «Медичної психології та реабілітації», яку очолив декан факультету, к. мед.н., доц. Г.В.Грищенко До цієї кафедри разом з деканом перейшли доц. Г.В. Васильєва та викладач Л.В.Тарасова.

На кафедрі за сумісництвом викладають: д. психол. н., проф.. Томчук М.І., д. психол. н., проф. Клименко В.В., д. психол. н., проф. Яценко Т.С..

Д.психол.н., проф.Томчук М.І.  разом з магістрами психології

Натомість кафедра теоретичної та прикладної психології поповнили два викладачі – О.О.Оселедько. та Є.М.Москаленко. Молоді викладачі кафедри ведуть інтенсивну науково-дослідну діяльність: І.М.Кучманіч та О.О.Оселедько працюють над кандидатськими дисертаціями, теми яких вже затверджені у відділі ВАК.

У 2014 році фахівці з психології об’єднані в одну кафедру психології та включені до складу факультету педагогіки та психології.

Склад кафедри психології на той час був найбільшим за всі роки існування. До складу цієї кафедри входили: д.психол.н. Євдокимова Н.О та Іванцова Н.Б., доценти, кандидати психологічних наук Кучманич І.М., Литвиненко І.С., Мороз Р.А., Чугуєва І.Є., Шевченко В.В., кандидати педагогічних наук Шевчук О.С. та Білюк О.Г., старші викладачі Власов Г.В. та Грушевський В.О., викладачі Кузнецова С.В., Мухіна Л.М., Опанасенко Л.А., Партенадзе О.В., Теглівець Л.В., Дроботун О.В, Задіранова А.В. та Санько К.О.

Кафедра психології активно співпрацює з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України в особі  директора д.психол.н, проф., дійсного члена НАПН України Максименко Сергія Дмитровича

Д.психол.н., проф..Клименко В.В. консультує магістрів психологів

 Д. психол. н., проф., академік НАПН України Яценко Т.С. на практичному занятті зі студентами спеціальності «Психологія»

Д.психол.н., проф.. Семиченко В.А. активно співпрацює з викладачами кафедри психології

У 2020 році у зв’язку з реорганізацією університету до кафедри приєднано фахівців із політології та філософії та кафедру перейменовано у кафедру психології та соціальних наук.

Очолює кафедру досвідчений фахівець в області клінічної психології, доктор психологічних наук, професор Савенкова І.І.

На теперішній час до складу кафедри психології та соціальних наук входять доктор психологічних наук, професор Савенкова І.І., доктор психологічних наук, доцент Дідух М.Л., кандидати психологічних наук, доценти Литвиненко І.С., Руда Н.Л., Чугуєва І.Є, Шевченко В.В., кандидат політичних наук, доцент Ярошенко В.М., кандидат філософських наук, доцент Шпачинський І.Л., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Сухорукова А.Л., викладач Куриленко Т.В.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 053 «Психологія» та 052 «Політологія» та забезпечує викладання філософських дисциплін на всіх спеціальностях університету.

За час існування кафедри психології як самостійного підрозділу, усі викладачі спрямовували свою діяльність на підвищення методичного рівня в напрямку оволодіння кредитно-трансферною системою організації навчання студентів і розвиток у міжнародній науково-дослідній роботі.

Наші випускники знаходять різноманітне застосування своїх знань і вмінь у сферах управління, освіти, бізнесу, медицини, виробництва, силових структур, екстремальних видів діяльності, громадської роботи, спортивної діяльності тощо.

Можна також стверджувати, що орієнтація на майбутнє є головним напрямом діяльності кафедри. Численні дослідження довели, що орієнтація на майбутнє тісно пов’язана з тенденціями до задоволення потреби у самоактуалізації, тому що така особистість спрямована на  самовдосконалення, творчість, позитивні емоції та емпатію.

Історія спеціальності «Політологія» в структурі МНУ ім. В.О.Сухомлинського

Кафедра політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського як випускова заснована у вересні 2009 р. шляхом об’єднання кафедри соціально-політичних дисциплін МННІ ОНУ імені І.І.Мечникова та кафедри політології МДУ ім. В.О.Сухомлинського у зв’язку з відкриттям спеціальності «Політологія». Кафедру очолив д. істор. н, проф., М.М. Шитюк.

Кафедра політології була складовим підрозділом Навчально-наукового інституту історії, політології та права. Кафедра політології готувала фахівців-політологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, спеціаліст та магістр на денній та заочній формі навчання. З вересня 2012 р. кафедрою  політології  завідувала доктор політичних наук, професор Н. О. Ніколаєнко. На кафедрі працював кваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив: 2 доктори політичних наук, 3 кандидати політичних наук, 3 кандидати історичних наук, 1 кандидат наук з державного управління.

У 2012-2014 рр. кафедра була базою і організатором проведення Всеукраїнської конкурсу студентських робіт з політології. Для забезпечення якісної підготовки студентів-політологів, викладачі кафедри політології постійно працюють над підвищенням свого професійного  рівня, для чого проходять стажування у провідних українських університетах та за кордоном. Значна частина випускників кафедри працює за основним профілем підготовки – в органах державного управління, дослідницьких центрах, політичних партіях, засобах масової інформації.

У 2020 р. у зв’язку з реорганізацією університету кафедра політологія була об’єднана з кафедрою психології, що зараз носить назву – кафедра психології та соціальних наук. Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Савенкова І.І.

На теперішній час до складу кафедри психології та соціальних наук входять доктор психологічних наук, професор Савенкова І.І., доктор психологічних наук, доцент Дідух М.Л., доктор політичних наук, професор Маслов Ю. К., доктор політичних наук, професор Недбай В. В., кандидати психологічних наук, доценти Литвиненко І.С., Руда Н.Л., Чугуєва І.Є, Шевченко В.В., кандидат політичних наук, доцент Ярошенко В.М., кандидат філософських наук, доцент Шпачинський І.Л., кандидат наук з державного управління, доцент Сухорукова А.Л., викладач Куриленко Т.В.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 053 «Психологія» та 052 «Політологія» одного напряму 05 Соціальні та поведінкові науки.

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних дисциплін для студентів-політологів та курсів «Політологія» для студентів університету. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 23.00.01 – «Теорія та історія політичної науки». В межах кафедральної теми науково-педагогічним колективом кафедри проводяться фундаментальні дослідження актуальних проблем історії та теорії політології, спеціальних політичних дисциплін. Результати наукових досліджень впроваджуються в діяльність органів держаної влади, політичних партій та громадських організацій, а також  в навчальний процес при викладанні політологічних дисциплін. За останні роки науковий доробок кафедри складають 10 монографій, біля 20 навчальних посібників, 150 наукових статей. Значні професійні перспективи для викладачів і студентів відкривають міжнародні зв’язки кафедри політології.

Сьогодні кафедра є активним учасником міжвузівського співробітництва у сфері навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Так, тільки за останній рік встановлено наукові зв’язки з університетом «Професор Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Інститутом культури і історії німців Північно-Східної Європи (Люнебург/Геттінген, Німеччина) та Національним університетом Узбекистану імені Мирзо Улугбека.