Наукова діяльність

Перелік публікацій викладачів_спеціальна освіта

Форми звітності з міжнародної діяльності 2019 

Найвагоміші результати виконання НДР 2019 звіт з науки

Держбюджетні теми

Іноваційний проект -Савінова Н.В.

Звіт з НДР

Анотований звіт 2018

Звiт_з_наук.теми_Савiнова

ІНОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 22.09.2016

Тема НДР: Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням (прикладна)

Науковий керівник Савінова Н.В. Державний реєстраційний номер 0117u004687.

Протягом 2017 року на основі системного вивчення практичного досвіду та аналізу наукової літератури з проблеми технологізації навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів визначено концептуальні основи дослідження. З’ясовано, що порушення мовлення у дітей-логопатів представляють складний симптомокомплекс, що детермінується якісно неоднорідними патологічними змінами у формуванні фонетичного, лексико-граматичного компонентів мовної системи та вторинними наслідками. Це вимагає розробки та конструювання адресних технологій логокорекції мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення з урахуванням механізмів мовленнєвої патології, індивідуально-типологічних особливостей дітей з різними її формами.

Проведено моніторинг щодо кількості та індивідуально-типологічних особливостей дітей з різними формами мовленнєвої патології.. Здійснено розробку та теоретичне обґрунтування моделі диференційованої корекції порушень мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення,.

Розпочато роботу з розробки технологій логодіагностики та диференційованої логокорекції порушень мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

Матеріали дослідження викладено у монографії Н.В.Савінової «Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення» та колективній монографії «Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції» (Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Середа І.В. та ін.). Практична цінність полягає у можливості  використання розроблених матеріалів  у підготовці студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта та 6.010105 Корекційна освіта до майбутньої професійної діяльності, підвищення результативності та фахової майстерності вчителів-практиків, підготовці їх до інноваційної фахової діяльності.

Результати НДР використано в навчальному процесі МНУ імені В.О.Сухомлинського:

 • У вивченні курсу «Логопедія», студентами 3 курсу ДФН спеціальності «Спеціальна освіта», у розділі «Ринолалія», зокрема, враховується система роботи з батьками дітей з ринолалією.
 • У вивченні курсу «Спецсемінар «Організація роботи з дітьми із ЗНМ», студентами 3 курсу ДФН спеціальності «Спеціальна освіта», розкрито систему логопедичного супроводу сімей дітей із ЗНМ.

 

Тема НДР: Корекція спрямованості особистості дитини (прикладна Номер державної реєстрації НДР: 0116U005226 (2016-2018) Стельмах Н.В.)

1.Установлено стан розробленості досліджуваної проблеми.

2.Визначено концептуальні основи дослідження.

3.Розроблено критерії, показники та рівні сформованості гуманістичної спрямованості.

Практична цінність результатів НДР. Створено діагностичний інструментарій для визначення існуючого стану та вихідного рівня розвитку спрямованості дитини.

Підготовлено та опубліковано розділ в колективній монографії «Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції» –  Монографія / Н. В. Савінова та ін. –  Миколаїв: Іліон, 2017. –  270 с.

Розділ: «Формування гуманістичної спрямованості майбутніх логопедів засобами волонтерської діяльності»

 

Тема НДР: Технологічний підхід у підготовці майбутнього викладача (прикладна Номер державної реєстрації НДР: 0116U005226)

(наук. кер. Середа І.В.)

Протягом І півріччя 2017 року отримано такі наукові результати:

Виявлено якісні показники та критерії рівнів готовності майбутнього вчителя та викладача до застосування сучасних педагогічних технологій у професійній діяльності.

Обґрунтовано принципи та концепцію педагогічної підготовки майбутнього викладача у контексті технологічного підходу. Розпочато розробку моделі технологізації педагогічної підготовки майбутнього викладача.

Практична цінність результатів НДР. Створено діагностичний інструментарій для визначення існуючого стану та вихідного рівня готовності майбутніх вчителів та викладачів до застосування сучасних педагогічних технологій.

Підготовлено розділ «Технології соціально-виховної роботи» для колективного навчально-методичного посібника.

Отримано 2 авторських свідоцтва на наукові статті: «Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі», «Підготовка філологів магістерського рівня в контексті технологічного підходу» (№ 69792,  69793 від 16.01.2017).

Матеріали дослідження впроваджено у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (довідка № 03/120 від 20.02.2017).

У ІІ півріччі 2017 року отримано наступні результати:

Розроблено теоретичну модель педагогічної підготовки майбутнього викладача у контексті технологічного підходу. Запропонована модель містить основні завдання і принципи, організаційно-педагогічні умови, форми та методи підготовкаи майбутнього викладача в контексті технологічного підходу.

На основі розробленої моделі визначено особливості технологічної складової у підготовці майбутнього корекційного педагога на рівні магістратури. Матеріали викладено у розділі колективної монографії «Підготовка магістрів корекційної освіти в контексті технологічного підходу» та у статті у науковометричному виданні «Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти» (Index Copernicus).

Підготовлено виступ для участі у Всеукраїнській науковій конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (м.Київ, 15 грудня 2017 року). Тема доповіді: «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи в контексті технологічного підходу».

Підготовлено посібник «Технології корекційно-виховного процесу» для магістрантів спеціальності 016. Спеціальна освіта з дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховного процесу» (у співавторстві з Н.В.Савіновою та Д.М.Борулько).

Подано 2 заявки на реєстрацію авторського права: на розділ колективної монографії «Сучасний стан формування технологічної культури майбутнього викладача з позицій компетентнісного підходу» та наукову статтю «Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти».

 

Тема НДР: Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні (науков. керівник доктор педагогічних наук, професор Слюсаренко Н.В., виконавці: к.пед.н., доцент кафедри спеціальної освіти Султанова Н.В.)

1 етап (01.09.2017-31.12.2017) Історико-педагогічний та теоретико-методологічний дискурс проблеми надання соціально-педагогічної допомоги вразливим категоріям населення в Україні.

Результати роботи на НДР та їх наукова новизна.

Виявлено гененезу соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України. Зроблено аналіз основних тенденцій розвитку процесу соціального виховання дітей та його трансформацій в інтернатних установах. Визначено теоретико-методологічні засади розвитку інтернатних закладів освіти в системі соціально-виховних трансформацій означеного періоду. Схарактеризовано зміст, особливості та детермінуючі чинники соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні. Результати НДР на першому етапі (2017 р.) представлені у формі наукових статей у фахових виданнях України, зарубіжних країн, у виданнях, що індексуються у науко метричних базах (2) та під час виступів, у тому числі, у пленарних частинах, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Практична цінність результатів НДР.

Вперше розкрито головні тенденції й особливості системи соціального виховання в інтернатних закладах у різні періоди їх функціонування, показано можливості творчого використання позитивного досвіду їхньої соціально-виховної діяльності в сучасних умовах реформування інтернатної освіти в Україні. Цінність результатів полягає у можливості використання матеріалів дослідження при розробці та викладанні курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Соціальна робота» та ін., спецкурсів та спецсемінарів для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також в укладанні підручників, навчальних посібників, плануванні навчально-виховної роботи з дітьми в умовах інтернатних закладів освіти у процесі проходження практики. Практичне значення отриманих результатів науково-дослідної роботи на першому етапі (2017 р.) також зумовлені можливістю використання матеріалів дослідження при розробці та викладанні курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Методи соціально-виховної роботи», «Соціальна робота» та ін., спецкурсів та спецсемінарів для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також в укладанні підручників, навчальних посібників, плануванні навчально-виховної роботи з дітьми в умовах інтернатних закладів освіти у процесі проходження практики.

 

Тема НДР: Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету. (прикладна) Керівник – Академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д. Індивідуальна тема у рамках дослідження: «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни». (Карсканова С.В.)

Науковий результат: Використала інтерактивні та інноваційні технології при проведенні майстер-клас «Робота практичного психолога з дитиною в кризовому стані (діти вимушених переселенців)» 19 травня 2017 в рамках VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність. Тенденції становлення нової школи в Україні: Компетентісний підхід у підготовці сучасного педагога». 18-19 травня 2017 року

Виступ на науковому семінарі з теми «Військово-патріотичне виховання молоді в умовах освітнього простору університету» 29-30  червня  2017. Підготовлено тези: «Роль соціальних стереотипів у формуванні патріотично-налаштованої особистості».

Подано 2 заявки на реєстрацію авторського права.

 

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
1 2 3 4 5
Фінляндія Narconon Europe,

Helsinge

Навчання студентів спеціальності соціальна педагогіка лекторської майстерності з питань профілактичної роботи з молоддю Договір про співпрацю від 22.10.2017 між Європейською асоціацією протидії наркоманії у молодіжному середовищі та МНУ ім.. В. О. Сухомлинського Проведення науково-практичного семінару; навчання лекторської майстерності студентів спеціальності соціальна педагогіка у галузі профілактики розповсюдження проблеми наркоманії у молодіжному середовищі. Отримання студентами відповідного сертифікату.

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовлено переможців студентських конкурсів:

 • Диплом переможця (ІІ місце) отримала студентка ІІІ курсу спеціальності «Корекційна освіта» Шипіна Світлана. ХІ Всеукраїнська студентська олімпіада з корекційної педагогіки (з міжнародною участю) на базі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, квітень 2015 р.
 • Диплом переможця (II місце) отримала Клочкова Марина, студентка IV курсу спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. у галузі «Корекційна та спеціальна педагогіка» Київський університет ім. Бориса Грінченка.
 • Диплом переможця (III місце) отримала Мудрик Катерина студентка IV курсу спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». ХІІ Всеукраїнська студентська олімпіада з корекційної педагогіки (з міжнародною участю) на базі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 13-14 квітня 2016 р.
 • Диплом переможця (III місце) отримала Шипіна Світлана, студентка IV курсу спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. у галузі «Корекційна та спеціальна педагогіка» Київський університет ім. Бориса Грінченка.
 • Єпур Марія Ігорівна – II місце (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт)(м.Переяслав-Хмельницький, 2012)
 • Берегова Марія Ігорівна – II місце (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт), (м.Переяслав-Хмельницький, 2013)
 • Берегова Марія Ігорівна – I місце (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт), (м.Переяслав-Хмельницький, 2014)
 • Дудурич Ганна Стахівна III місце (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт)
 • Єпур Анастасія Ігорівна II місце (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт), (м.Харків, 2016).
 • Грамота «За оригінальність наукової ідеї» Ткаченко Тетяна, студентка IV  курсу спеціальності  «Корекційна освіта (логопедія)» на ІІ етапі ХІІ Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» (з міжнародною участю) на базі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 13-14 квітня 2016 р.
 • Черних Аліна Віталіївна – Нагороджена дипломом ІІ ступеня під час участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 році зі спеціальності «Спеціальна освіта» (за нозологіями) на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.Брала участь у ІІ етапі XIV Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, нагороджена грамотою «За успішне виконання тестових завдань»  на базі  СДПУ імені А.С.Макаренка, м.Суми.Була учасницею ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Політологія» на базі НУ «ОЮА», м. Одеса. Нагороджена дипломом за ІІІ місце у командному змаганні університетів.
 • Печерська Ніна Василівна – 19 квітня 2018 року на підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт з галузей знань, спеціальностей у 2017/2018 н.р. із галузі «Загальна та соціальна психологія» наша робота на тему:  «Арт-терапія як засіб формування гуманістичної спрямованості підлітків» зайняла І місце.

На кафедрі працює науковий психологічний гурток «Афіни», керівник доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук Карсканова С.В.

Молоді вчені кафедри 

ПІБ Коло наукових інтересів Список публікацій
Берегова Марія Ігорівна Коло наукових інтересів пов’язане із дослідженням підготовки майбутніх спеціальних логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2014 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2013 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2012 р., м. Переяслав-Хмельницький).

Має більше 15 публікацій, серед яких:

1.Майстерність педагога в попередженні вступу підлітків до молодіжних субкультур / Н. В. Стельмах, М. І. Єпур // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава, 2012. с. 266-271.

2. Мовленнєва підготовка вчителя-словесника як компонент педагогічної майстерності / М. І. Берегова // Мова-Література-Культура в контексті національних взаємозв’язків: міжнародна наукова конференція. – Бердянськ, 2013. – с. 124-131.

3. Пізнавальний інтерес як основний мотив навчання / М. І. Берегова // Наука. Студентство. Сучасність: матеріали ІV Всеукраїнської наукової студентської конференції. – Миколаїв, 2013. – с. 137-141.

 

Іванова Тетяна Михайлівна Коло наукових інтересів Т.М. Іванової пов’язане із дослідженнями у галузі педагогічної та вікової психології.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: посіла І місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки  серед класичних університетів (2010 р., м. Умань), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2010 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2011 р., м. Переяслав-Хмельницький), була нагороджена Грамотою управління освіти та науки облдержадміністрації за відмінні успіхи у навчанні, плідну громадську діяльність та високі досягнення у дослідницькій діяльності. 2015 р. нагороджена дипломом Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації за перемогу в обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області (номінація «Педагогічні науки).

 

Має більше 30 публікацій. Серед них:

1. Формування гуманних відносин старших дошкільників: теоретичний аспект //  Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника Том IV Випуск 8.

2. Формування гуманних відносин старших дошкільників // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум».

3. Особливості формування гуманних стосунків першокласників //«Своєрідність духовності на сучасному етапі соціального розвитку» // Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года. – Закопане.