Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує діяльність на активну науково-дослідну роботу, до якої залучаються також студенти спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Наукова тема кафедри – «Система диференційованої корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення». Державний реєстраційний номер: 0112 U 000483. Керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Савінова Наталія Володимирівна.

Основними завданнями визначено:

– представити теоретико-методологічне обґрунтування й розробити інноваційну модель диференційованої корекції порушень мовлення у дітей старшого дошкільного віку, що забезпечить своєчасну корекційно-логопедичну допомогу дітям;

–  вивчити генезис та здійснити теоретико-методологічний, історичний та емпіричний аналіз проблеми діагностики й корекції порушень мовленнєвої діяльності при різних формах мовленнєвої патології;

– з’ясувати індивідуально-типологічні особливості дітей з різними формами мовленнєвої патології;

–  обґрунтувати, розробити та експериментально апробувати методики логодіагностики та диференційованої логокорекції порушень мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

– розробити змістові та організаційно-методичні рекомендації щодо комплексного фахового супроводу (спеціалістами та батьками) дітей із ТПМ;

– визначити зміст підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для реалізації системної диференційованої логокорекції мовленнєвої діяльності дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.

Робота над темою передбачала роботу, що складалась з таких етапів:

І етап (01.01.2012 по 31.12.2012 рр.) – пропедевтичний;

ІІ етап (01.01.2013 – 31.12.2014) – діагностико-концептуальний;

ІІІ етап (01.01.2015 – 31.12.2015) – дидактично-процесуальний;

ІV етап (01.01.2016 – 31.12.2016) – теоретико-узагальнювальний.

У процесі роботи над темою визначено наукову новизну:

1) комплексно досліджено проблему диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення та запропоновано модель диференційної логокорекції мовленнєвої діяльності;

2) розроблено теоретико-методичні засади диференційованої логокорекції мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення на основі системного, індивідуально-диференційованого, мотиваційно-когнітивного, корекційно-розвивального, комунікативно-діяльнісного й гуманістичного  підходів;

3)  визначено інтегральну характеристику змісту, педагогічні умови та критерії оцінювання рівнів сформованості мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення, виділено та охарактеризовано ключові складові феномену, що досліджується;

4) визначено сутність термінолексем «тяжкі порушення мовлення», «система диференійованої логокорекції», «інформаційно-технологічна компетенція вчителя-логопеда», «активно-ігрова логокорекція та логодіагностика»,   «театралізована диференціальна логодіагностика» тощо.

З метою апробації результатів дослідження у 2015-2016 рр. кафедрою спеціальної освіти організовано та проведено:

–  І та ІІ Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції «Сучасна логопедія. Традиції, пошуки та інновації»;

– І та ІІ Всеукраїнські науково-методичні семінари «Педагогічна деонтологія як проблема сучасної корекційної педагогіки».

У руслі заявленої тематики студенти представили результати своїх досліджень на конференціях та семінарах:

–  Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука. Студентство. Сучасність» (Миколаїв, 2015 – 2016).

– Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку особливої дитини у контексті педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (Миколаїв, 2016).

– Науково-практичному семінарі магістрантів «Організація та проведення науково-педагогічного дослідження» (Миколаїв, 2016).

У процесі роботи над науковою темою колективом кафедри видано: 6 монографій; 27 навчальних посібників; 6 статей у журналах, віднесених до науковометричних баз даних; 12 статей у фахових виданнях з переліку Міністерства освіти і науки України; зроблено 32 доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях; захищено 1 дисертацію (докторську),  9 магістерських робіт, представлено 10 досліджень студентів та молодих учених на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт за різними номінаціями.