Наукова робота кафедри музичного мистецтва

2020 р.

План наукової роботи каф. музич. мистецтва 2020 н.р.

план науково-практичних конференцій 2020

2019 р.

Звіт з наукової роботи кафедри музичного мистецтва за 2019

План наукової роботи каф. музич. мистецтва 19-20 н.р.

2018 р.

Звіт з НДР кафедри муз. мист. за 1 семестр 2018-2019 навчального року

НДР план на 2018 каф.муз. мист

Звіт про роботу наукового гуртка 2018

Проведення наукового семінару «ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ЗМІСТ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ»

Професорсько-викладацький склад кафедри музичного мистецтва має  потужний науковий та творчий потенціал, в штаті спеціальності музичного мистецтва – 16 науково-педагогічних працівників, серед них 1- доктор педагогічних наук, 8 – кандидатів наук, 7 доцентів, 1 в/о доцентів, 2 викладачів, 4 концертмейстера, 1 акомпаніатор.

З 1 вересня 2016р. наукова робота кафедри ведеться в рамках прикладної теми «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» керівник проф. Будак В.Д.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Статті у виданнях міжнародних науковом. базах(зарубіжні видангня)

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Участь студентів у міжнародних конкурсах муз.мист.2017р.


Публікації викладачів в SKOPUS 

– Васильєва Л.Л. Український кант як жанр «третього пласта»: європейський історичний контекст. Вісник НАКККіМ. №1, 2018. С.148-151 журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index);


Список молодих учених на 2018 – 2019 н. р.

(до 35 років)

П.І.П Дата народження Кафедра Науковий ступінь Телефон /

e-mail

1 Мосін Д. І. 10.08.1992 Музичне мистецтво 0932309561

Наукові праці викладачів кафедри музичного мистецтва  за   2017 р.

№ з/п Назва Характер

роботи

Вихідні данні (назва, місто видання, видавництво, рік, СТОРІНКИ)

згідно вимог ВАК України

Обсяг, др. арк.(40 тис.знаків, 22 с. =

1 др.арк.)

Наявність грифа МОН

Укр. (ВАК)

Співавтори
Статті
1 Основні принципи інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву Стаття у фаховому, наукометричому виданні Стріхар О. І.Основні принципи інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву. – Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 157. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- 300 с. – С. 24 – 28.(науком. Google Scholar і Directory of Open Access Journals (DOAJ)). 5/0,2 Стріхар О. І.
2 Організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції Стаття у фаховому виданні Стріхар О. І. Організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції- Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. —№2 (57), травень 2017. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 442 – 448. 6/0,3 Стріхар О. І.
3 Методичні засади підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного мистецтва Стаття у фаховому виданні Аристова Л.С. Методичні засади підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного мистецтва. – Педагогічні науки. – м. Миколаїв, №1 (56), 2017. – С. 174 – 179 6/0,3 Аристова Л.С.
4 Розвиток чуття ритму на уроках мистецтва в початковій школі Стаття у фаховому виданні Аристова Л.С., Мустяца І. В. Розвиток чуття ритму на уроках мистецтва в початковій школі. – Педагогічні науки. – м. Миколаїв, №1 (56), 2017. – С. 180 – 183 3/0,1 Аристова Л.С., Мустяца І. В.
5 Роль та особливості педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва стаття Аристова Л.С. Роль та особливості педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь, с.7-10 4/0,2 Аристова Л.С.
6 Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва в умовах євроінтеграційного процесу Стаття у фаховому, наукометричому виданні Аристова Л.С.Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва в умовах євроінтеграційного процесу. – Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 157. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- 300 с. – С. 37 – 42.(науком. Google Scholar і Directory of Open Access Journals (DOAJ)). 6/0,3 Аристова Л.С.
7 Методологічні підходи до пізнання музичного твору в контексті музичного виконавства як фактор громадянського виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва

 

стаття

 

Бєдакова С.В. Методологічні підходи до пізнання музичного твору в контексті музичного виконавства як фактор громадянського виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва/ Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції:Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку / Рівне – 2017. – С. 12 1/0,1 Бєдакова С.В.
8 Особливості стилістики української фортепіанної музики першої третини ХХ століття як чинник виховання громадянськості майбутніх вчителів музичного мистецтва

 

стаття Свірідовська Л.М. Особливості стилістики української фортепіанної музики першої третини ХХ століття як чинник виховання ромадянськості майбутніх вчителів музичного мистецтва/ Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції:Євроінтеграційні процеси всучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку. –  Рівне – 2017  – С. 12 1/0,1 Свірідовська Л.М.
9 Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд internet-джерел стаття Васильєва Л. Л. Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд internet-джерел. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). (Index Copernicus)С.192-204 13/0,5 Васильєва Л. Л.
10 Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій стаття Васильєва Л. Л. Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій. -Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. —No 2 (57), травень 2017. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017.100-106. 6/0,3 Васильєва Л. Л.
11 Hard-and-heavy: стильові прояви,   особливості поширення та

розвитку

Стаття у фаховому, наукометричому виданні Васильєва Л.Л. Hard-and-heavy: стильові прояви,   особливості поширення та розвитку Журнал «Молодий вчений», (науком. ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus № 9 (49) вересень, 2017 р., С.196-200. 4/0,2 Васильєва Л.Л.
12 Етимологія поняття «компетенція» стаття Парфентьєва І.П. Етимологія поняття «компетенція». – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського – №1 (56). – Миколаїв, 2017. 320 с. С.115-119 4/0,2 Парфентьєва І.П., В. Крива
13 Компетентність як основа фахового зростання кваліфікованого фахівця стаття Парфентьєва І.П. Компетентність як основа фахового зростання кваліфікованого фахівця. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського – №1 (56). – Миколаїв, 2017. 320 с. С.119-124 5/0,3 Парфентьєва І.П., К. Матвійчук
14 Огляд аспектів предметно-професійної компетентності вчителя музичного мистецтва при вивченні шкільного репертуару Стаття у фаховому, наукометричому виданні Парфентьєва І.П. Огляд аспектів предметно-професійної компетентності вчителя музичного мистецтва при вивченні шкільного репертуару. – Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 157. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- 300 с. – С. 114 – 118.(науком. Google Scholar і Directory of Open Access Journals (DOAJ)). 4/0,2 Парфентьєва І.П.
15 Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з «Інструментального виконавства» стаття Ревенко Н.В. Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з «Інструментального виконавства». – Науковому віснику МНУ ім..  В.О.Сухомлинського.  Педагогічні науки: збірник наукових праць / № 2 (57), травень, 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. 0,5 Ревенко Н.В.
16 Вітчизняний фортепіанний репертуар як складова інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва стаття Ревенко Н.В. Вітчизняний фортепіанний репертуар як складова інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С.127-137. Index Copernikus 10/0,7 Ревенко Н.В.
17 Основні напрями взаємодії школи і сім’ї в музично-естетичному вихованні підлітків стаття Слятіна І.О. Основні напрями взаємодії школи і сім’ї в музично-естетичному вихованні підлітків. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (56), лютий 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 136-140. (Фахове видання) 4/0,2 Слятіна І.О.
18 Особливості формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики стаття СлятінаІ.О. Особливості формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики. – Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі : зб. наук. праць ІV Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., 28 лютого 2017 р. : у 2 ч. / [наук. ред. О.І. Шапран ; уклад. : Н.П. Онищенко, О.В. Плужник]. – Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.) ФОП Домбровська Я.М.,  – Ч. ІІ – С. 70-74 ) http://phdpu.edu.ua/ (з  посиланням на конференцію) та на блозі Інтернет-конференції:

http://mustez2017.blogspot.com/

0,1 Слятіна І.О.
19 Особливості спільної діяльності школи і сім’ї у залученні підлітків до музично-естетичного виховання стаття Слятіна І.О.Особливості спільної діяльності школи і сім’ї у залученні підлітків до музично-естетичного виховання. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації  освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 8-10 листопада 2017 р.) / Відповід. ред. Н.А.Сегеда. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017.С. 130-134. 4/0,1 Слятіна І.О.
20 Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва стаття Щербак І. В. Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. – Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 74. – Херсон. : Вид-во ХДУ, 2017. (науком. Index Copernicus International). 0,1 Щербак І. В.
21 Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів Стаття у фаховому, наукометричому виданні Щербак І. В. Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. – Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 157. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- 300 с. – С. 147 – 151. (науком. Google Scholar і Directory of Open Access Journals (DOAJ)). 5/0,2 Щербак І. В.
22 Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва стаття Щербак І. В. Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва. – Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : міжн. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2017 р. : тези доп. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. – C. 73–76. 4/0,2 Щербак І. В.
23 Особливості формування музичних здібностей у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва стаття Ярошевська Л.В. Особливості формування музичних здібностей у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. – Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 155. – Серія  Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – С. 150 – 155 (фахове наукометричне  видання); 5/0,2 Ярошевська Л.В.
24 Патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з вокально-хорового виконавства Стаття у фаховому виданні Ярошевська Л.В. Патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з вокально-хорового виконавства.Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки:зб. наук. пр. / за ред. проф. Т.Степанової. – №3 (58), вересень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. С.423 – 427. 5/0,2 Ярошевська Л.В.
25 Самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами патріотичного виховання. Стаття у фаховому виданні Ярошевська Л.В. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами патріотичного виховання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки:зб. наук. пр. / за ред. проф. Т.Степанової. – №4 (59), грудень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. С.423 – 427 5/0,2 Ярошевська Л.В.
26 Поліхудожність як нова парадигма загальної мистецької освіти стаття Хайрулліна Ю.О. Поліхудожність як нова парадигма загальної мистецької освіти. – Науковий вісник миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – №2(57),2017.- С.498 – 502. 5/0,2 Хайрулліна Ю.О.
27 Компетентнісний підхід у організації педагогічної практики з дисциплін освітньої галузі «мистецтво» Стаття у фаховому виданні Хайрулліна Ю.О. Компетентнісний підхід у організації педагогічної практики з дисциплін освітньої галузі «мистецтво». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки  : зб. наук. пр.. / за ред.. проф.. Тетяни Степанової. – № 3 (58), вересень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 379-384 с. 5/0,2 Хайрулліна Ю.О.

Наукові праці у зарубіжних періодичних наукових виданнях

 

 

 

№ з/п Назва Характер

роботи

Вихідні данні (назва, місто видання, видавництво, рік, СТОРІНКИ)

згідно вимог ВАК України

Обсяг, др. арк.(40 тис.знаків, 22 с. =

1 др.арк.)

Наявність грифа МОН

Укр. (ВАК)

Співавтори
Статті
Кафедра музичного мистецтва
1 Педагогічна система формування у студентів естетичного ставлення

до мистецтва

стаття у зарубіжному виданні Аристова Л.С. Педагогічна система формування у студентів естетичного ставлення

домистецтва. – Abstracts of scientific papers

XXI INTERNATIONAL

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE:

«ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE»

June 29, 2017. – С. 67-70.

3/0,2 Аристова Л.С.
2 Педагогічна система формування естетичного ставлення у майбутніх учителів музичного мистецтва Стаття у зарубіжному наукометричому виданні Аристова Л.С.Педагогічна система формування естетичного ставлення у майбутніх учителів музичного мистецтва. – International scientific and practical conference “World science”. – DUBAI, UAE, № 11(27)Vol.3, November 2017. – С. 27-33. (науком. Index Copernicus, Google Scholar) 7/0,3 Аристова Л.С.
3 Патріотичне виховання студентів на спадщині композиторів Галичини; сфера музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів дисциплін мистецького спрямування. Стаття у зарубіжному  виданні Бєдакова С.В. Патріотичне виховання студентів на спадщині композиторів Галичини; сфера музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів дисциплін мистецького спрямування. / LAPLAMBERTAcadembcPublishing . – OmniScriptumAraPersGmbH. – Saarbrücken, Germany 2017. – 54с. ISBN: 978-620-2-07735-4 54/2,0 Бєдакова С.В.
5 Досвід впровадження дистанційного навчання у фахову підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва стаття у зарубіжному виданні Васильєва Л.Л. Досвід впровадження дистанційного навчання у фахову підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва Материали ХІІІ международна практична конференція «Образованието и накатана ХХІ век – 2017», 15-22 октомри 2017, София, Болгария. – Volume5.- C.3-7 5/0,2 Васильєва Л.Л.
6 Вербальний текст хард-енд-хеві як втілення нової повсякденності: семантичний аспект стаття у зарубіжному виданні Васильєва Л.Л. Вербальний текст хард-енд-хеві як втілення нової повсякденності: семантичний аспект. -Материалы международной научной конференции «Микористория и история повседневносты: новый взгляд а историческое и культурное наследие», 6 октября, 2017г, г.Браслав, Беларусь. – С.159-163 4/0,2 Васильєва Л.Л.
7 Особливості музично-естетичного виховання учнів підліткового віку Стаття Слятіна І.О. Особливості музично-естетичного виховання учнів підліткового віку. – International Scientific Journal “Internauka” (наукметр. Open Academic Journals Index (OAJI) Web-адреспублікації:

http://www.inter-nayka.com/issues/2017/3/2258

0,2 Слятіна І.О.

2017 рік:

НДР муз. мистецтво

Результати виконання НДР

Звіт наукового гуртка І сем

 

Співробітництво:

Кафедра співпрацює з факультетом мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова