Історія кафедри

 

Кафедра психології як окремий структурний навчально-науковий підрозділ розпочала свою діяльність із кінця 1984 р.

В 90 роках минулого століття кафедра психології виконувала звичайні функції по психологічній підготовці вчителів різних спеціальностей за стандартними навчальними планами та програмами. При кафедрі одними з перших в Україні  були створені курси практичних психологів на основі другої освіти. Ці курси потім стали основою відділення післядипломної підготовки зі спеціальності «практичних психологів в закладах освіти».

В 1990 р. був розроблений перший в Україні навчальний план зі спеціальності «філолог, практичний психолог». Поєднання цих двох спеціальностей довело, що підвищення кількості годин у навчальному плані з психології майбутніх вчителів позитивно впливає на загальний рівень знань та кращу готовність студентів до навчально-виховної роботи в школі. Довгий час навчальна група студентів спеціальності «вчитель української мови і літератури та практичний психолог» була найкращою в університеті та психологи російської та української мови краще писали диктанти ніж такі ж філологи без підвищеної психологічної освіти.

З 1999 року кафедрою ліцензовано підготовку фахівців спеціальності «Психологія».

У 2003 р. в Миколаївському державному університеті утворюється факультет психології на чолі з першим деканом кандидатом медичних наук, доцентом Грищенко Г.В.   В цей період  кафедру психології перейменовано на кафедру теоретичної та прикладної психології. У 2011 році додатково створюється кафедра практичної психології.

У 2014 році фахівці з психології об’єднані в кафедру психології та включені до складу факультету педагогіки та психології.

Очолює кафедру досвідчений фахівець в області клінічної психології, доктор психологічних наук, доцент Савенкова І.І.

На той час до складу кафедри входили доценти, кандидати психологічних наук Кучманич І.М., Литвиненко І.С., Мороз Р.А., Чугуєва І.Є., Шевченко В.В., кандидати педагогічних наук Шевчук О.С. та Білюк О.Г., старші викладачі Власов Г.В. та Грушевський В.О., викладачі Кузнецова С.В., Мухіна Л.М. та Санько К.О.

У січні 2020 року до кафедри психології було приєднано кафедру філософії та кафедру політології та утворену кафедру психології та соціальних наук. До складі нової кафедри входять доценти, кандидати психологічних наук Литвиненко І.С., Руда Н.Л., Чугуєва І.Є., Шевченко В.В., доцент, кандидат філософських наук Шпачинський І.Л., доцент, кандидат політичних наук Ярошенко В. М., ст. викладач з філософських дисциплін Куриленко Т. В.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 053 «Психологія», напряму підготовки 052  «Політологія» та забезпечує викладання філософських дисциплін на всіх спеціальностях університету.

За час існування кафедри як самостійного підрозділу,  викладачі спрямовували свою діяльність на підвищення науково- методичного рівня в напрямку оволодіння інноваційними технологіями організації навчання студентів. За 2019 – 2020 роки викладачами кафедри  підготовлено переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (одне перше місце, одне друге місце, три третіх місця).

У 2019 році на ІІ турі Всеукраїнської Олімпіади з психології студентка 5 курсу  ОКР «Магістр» Любінецька А.Л. зайняла призове місце. Ці факти свідчать про якість підготовки компетентних фахівців зі спеціальності 053 «Психологія». Тому наші випускники знаходять різноманітне застосування своїх знань і вмінь у сферах управління, освіти, бізнесу, медицини, виробництва, силових структур, екстремальних видів діяльності, громадської роботи, спортивної діяльності тощо.

На кафедрі протягом останніх двох років викладачами кафедри під керівництвом  доктора психологічних наук, професора Савенкової І.І.. підготовлено 8 статей, які включено до зарубіжних видань науковометричнoї бази Web of Science та Scopus.

Можна також стверджувати, що орієнтація на майбутнє є головним напрямом діяльності кафедри психології та соціальних наук. Численні дослідження довели, що орієнтація на майбутнє тісно пов’язана з тенденціями до задоволення потреби у самоактуалізації, тому що така особистість спрямована на  самовдосконалення, творчість, позитивні емоції та емпатію.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

«Анатомія, еволюція нервової системи людини та психофізіологія», «Антропологія», «Візуальна психодіагностика», «Вікова психологія та  педагогічна психологія»,  «Гендерна психологія»,  «Генетична психологія»,  «Демографія»,  «Екстремальна психологія та психологія травмуючих ситуацій»,  «Експериментальна та диференціальна психологія»,  «Загальна психологія та історія психології»,  «Зоопсихологія та порівняльна психологія», «Інклюзивна освіта»,  «Клінічна психологія»,  «Конфліктологія та психологія сім’ї»,  «Культура міжособистісних стосунків», «Математичні методи в психології», «Математична статистика та математичні методи в психології», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології», «Методологія та організація наукових досліджень», «Організація та методика наукових досліджень», «Патопсихологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогічна психологія та проблеми мотивації поведінки та діяльності особистості», «Політична психологія», «Проектування життєвого шляху особистості», «Профорієнтація та профвідбір», «Психодіагностика», «Психодіагностика та комп’ютерні системи психологічного тестування», «Психодіагностика труднощів у навчанні та їх подолання», «Психологія девіантної поведінки», «Психологія масової поведінки», «Психологія самосвідомості», «Психологія травмуючих ситуацій», «Психологія тренінгової роботи», «Психосоматика», «Практикум із загальної психології», «Психологія здоров’я», «Психологія організацій та управління персоналом», «Психологія реклами та Паблік Рілейшенз», «Психологія сексуальності», «Психологія управління», «Психологічне консультування», «Психологічна служба», «Психологічний спецпрактикум (практична психологія)», «Психологічні теорії особистості», «Психологія праці та інженерна психологія», «Психологія тренінгової роботи», «Психологія часу», «Психотерапія та психокорекція», «Соціальна робота та геронтопсихологія», «Соціально-психологічне проектування», «Теоретико-методологічні проблеми психології», «Юридична психологія».