Освітні програми, стандарти

Освітні програми, стандарти (психологія):

Перший рівень (бакалавр):

ОПП 053 бакалавр 2020-2021

Стандарт 053 Психологія

НП 053 Психологія бакалаври 2020

Обговорення освітніх програм:

2019-2020 н.р.:

 

2020-2021 н.р.:

РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму Психологія

першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 053 Психологія

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

 

Представлена на розгляд освітньо-професійна програма спрямована на фахову підготовку бакалаврів з психології та формування відповідних професійних компетенцій.

Програма структурована за змістовними блоками, які відповідають компонентам професійної діяльності та побудована за чіткою логікою розгортання процесу підготовки майбутніх бакалаврів з психології. Змістовне наповнення ОПП охоплює достатньо широкий обсяг інформації, який включає в себе елементи як класичної психології так і новітні прикладні напрями сучасної психології.

Програма спрямована на розвиток здатності майбутніх фахівців вирішувати практичні проблеми і задачі, які складають сутність і зміст професійної діяльності психолога у різних сферах професійної реалізації.

Програма сформована у повній відповідності до стандарту вищої освіти для спеціальності 053 психологія і передбачає, що процес підготовки бакалаврів розгортається у єдності опанування теоретичними знаннями та практичними навичками роботи практикуючого психолога. Це забезпечує широкий спектр професійної реалізації майбутнім фахівцям. Також слід зазначити, що представлена програма зорієнтована на широке коло проблемних завдань  в сучасній психологічній практиці.

Все вище зазначене дозволяє визнати представлену програму як таку, що відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і науки України і може використовуватися як основа і регулятор для побудови навчального процесу підготовки бакалаврів з психології.

 

 

 

 

Другий рівень (магістр):

ОПП 5 курс 2020-2021

Методичне забезпечення ОПП _ Магістри

ОПП 5 курс 2021-2022

ОПП

стандарт магістр (Психологія)

НП 053 Психологія магістри 2020

навчальний план 2020-2021 (для іноземних студентів)

Обговорення освітніх програм

Обговорення ОП « Психологія»

2019-2020 н.р.:

РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Психологія»

для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Кваліфікація Магістр психології

           Освітньо-професійна програма «Психологія» для підготовки магістрів за спеціальністю 053 «Психологія» розроблена у відповідності до сучасних освітніх стандартів та суспільних запитань.

Освітньо-професійна програма містить 90 кредитів ЄКТС та включає всі необхідні освітні компоненти, очікувану мету та результати навчання. Компоненти, які прописані в програмі, мають практичний характер та необхідні для майбутньої успішної професійної діяльності випускників закладу вищої освіти. Освітньо-професійна програма для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Психологія» орієнтована на сучасні тенденції розвитку науки та спрямована на підготовку висококваліфікованих й конкурентоспроможних фахівців з психології.

Рецензована програма має всі необхідні структурні та змістовні складові, відповідає наявним вимогам до магістерських програм зі спеціальності «Психологія» та віддзеркалює сучасні вимоги до фахівців в цій галузі.

Аналіз освітньо-професійної програми показав, що вона має самостійний, практико-орієнтований та завершений характер і може використовуватись для підготовки фахівців на (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».

2020-2021 н.р.:

Витяг з протоколу 12 Про рекомендацію рецензента ОПП Психологія (магістратура),  д. психол. н., професора Семиченко В.А

РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму Психологія

другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 053 Психологія

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Представлена на розгляд ОПП, яка спрямована на фахову підготовку магістрів з психології, формування відповідних професійних компетенцій.

Програма побудована за чіткою логікою і структурована за змістовними блоками, які відповідають компонентам професійної діяльності.

Змістовне наповнення ОПП охоплює достатньо широкий обсяг інформації, який базується на засадах класичної психології і включає в себе новітні прикладні напрями сучасної психології.

Програма спрямована на розвиток здатності майбутніх фахівців вирішувати практичні проблеми і задачі, які складають сутність і зміст професійної діяльності психолога у різних сферах професійної реалізації. Також програма включає компоненти, які формують здатність магістрів робити науковий аналіз і пошук, виконувати науково-дослідні завдання, розробляти власні науково-дослідні програми, проводити експерименти. У якості рекомендації можна порадити включити у зміст тематики навчальних дисциплін особливості впливу сучасних викликів на особистість та її здатність ефективно адаптуватись до них.

Програма сформована таким чином, щоб процес підготовки магістрів розгортався у єдності опанування теоретичними знаннями та практичними навичками роботи практикуючого психолога. Це забезпечує широкий спектр професійної реалізації майбутнім фахівцям.

Таким чином, все вище зазначене дозволяє визнати представлену програму як таку, що відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і науки

України і може використовуватися як основа для побудови навчального процесу підготовки магістрів з психології.

 Освітні програми, стандарти (політологія):

Третій рівень (доктор філософії):

Обговорення освітніх програм: