Методична робота

План роботи НМК факультету 2019-2020 н.р.

Методичне забезрпечення кафедри спец.освіти

Методичні рекомендації Самостійна робота 2019

Курсові роботи метод.рекомен.2019

Тематики курсових робіт

тематика курсових робіт (3 курс)

тематика курсових (4 курс)

тематика дипломних робіт для V курсу

Тематика курсових робіт з логопедії для 3 курс ЗФН 2019

Теми курсових 3 курс

Тематика дипломних робіт(інноваційних проектів)

 

Навчально-методична діяльність випускової кафедри ґрунтується на принципах науковості, наступності, багатоступеневості та безперервності вищої педагогічної освіти, використання можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду. Навчально-методична робота – один з пріоритетних напрямків діяльності кафедри.

Підготовка майбутнього професіонала фахівцями кафедри спрямована на розвиток у студентів уміння здійснювати фахову діяльність у навчально-виховних закладах на базі сформованої в них професійної компетентності та знань основ теорії спеціальної методики, корекційної педагогіки та спеціальної психології; уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами спеціального корекційного педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Для методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта наявні такі документи та матеріали: освітньо-кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна програма підготовки відповідних фахівців; навчальний план; навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, які вміщують наукові основи і мету навчальної дисципліни, зміст та структуру дисципліни зі структурно-логічною схемою і науково-методичним та програмним забезпеченням; програми практик; підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання дипломних робіт; інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; робочі плани та програми; індивідуальні плани науково-педагогічних працівників; комплекти завдань для проміжного контролю з дисциплін; комплекти тестових завдань для підсумкового контролю знань; критерії оцінки знань.

Усі зазначені документи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Плідно ведеться робота на методичних семінарах кафедр, де розглядаються питання організації самостійної роботи студентів; проводяться огляди методичної літератури; обговорюються питання про підготовку та проведення олімпіад; після кожної заліково-екзаменаційної сесії викладачі кафедр аналізують успішність студентів за результатами екзаменів і заліків та визначають форми і методи роботи з підвищення рівня та якості успішності; студенти звітують про науково-дослідницьку роботу.

Актуальні питання підготовки фахівця-магістра із корекційної освіти проаналізовано на засіданнях науково-методичних семінарів кафедри за тематикою:

  1. Сучасні тенденції корекційної освіти;
  2. Цільові дослідження в сучасній логопедії;
  3. Про результати наукових розвідок за кафедральною тематикою;
  4. Педагогічна деонтологія як проблема сучасної корекційної педагогіки;
  5. Тематика наукових робіт студентів − джерело розширення наукової тематики кафедри.

На засіданнях методичних семінарів особлива увага приділяється питанням запровадження сучасних технологій навчання та виховання, а також вивчення передового досвіду колег.

Забезпечення навчальною та науковою літературою студентів і викладачів здійснює бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Навчальні дисципліни, які викладаються для спеціальності 016 Спеціальна освіта забезпечені навчальною літературою видання 2000-2016 років, комплексом навчальних матеріалів і наочними засобами.

Програми практик:

Виробнича науково-дослідна МАГ 5 курс 2019-2020 н.р.

Стажування магістр 6 курс

Виробнича науково-педагог практика 5 курс

Программа практики (ІІ курс) 2019

Програма практики 2 курс логопедія

Програма практики 3 курс логопедія

Програма практики 4 курс логопедія